"to seek" - Svensk översättning

EN

"to seek" på svenska

EN to seek
volume_up
[sought|sought] {verb}

It would be wrong for the Commission to seek to become involved in this aspect.
Det skulle vara fel av kommissionen att försöka blanda sig i denna fråga.
It will seek for the first time to create a constitution for the European Union.
Man skall för första gången försöka att upprätta en konstitution för Europeiska unionen.
However, we must seek to reconstruct confidence in a law-based world order.
Men vi måste försöka återskapa förtroendet för en rättsligt grundad världsordning.
to seek
Europe must seek alliances with the developing countries based on its social values.
Europa måste utifrån sina sociala värderingar söka allianser med utvecklingsländerna.
It is pointless to seek the people responsible, as is currently happening in Johannesburg.
Det är lönlöst att söka ansvariga, som man gjort de senaste dagarna i Johannesburg.
In principle, negotiation is always the right way to seek to resolve a conflict.
Att förhandla är principiellt alltid rätt för att söka en konfliktlösning.
The Commission plans to seek further discussions with Member States.’
Vidare står det att kommissionen planerar att begära ytterligare diskussioner med medlemsstaterna.
You may seek the agreement of Parliament before doing so.
Ni kan begära parlamentets godkännande innan ni gör detta.
For this process, the Commission can seek the opinion of competent individuals within the cultural sectors.
I denna process kan kommissionen begära yttrande av personer med kompetens inom kultursektorn.
to seek
New markets outside the EU will therefore be sought.
Man kommer därför att söka sig till nya marknader utanför EU.
As has been said, we are talking about people who, by seeking to enter our societies, are legitimately striving for a better life for themselves and for their families.
Vi talar, vilket redan har nämnts, om människor som, genom att söka sig till våra samhällen, på ett legitimt sätt strävar efter ett bättre liv för sig själva och sina familjer.

Användningsexempel för "to seek" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn this particular directive we can seek further clarification from the Council.
Då det gäller detta direktiv, kan vi be om ytterligare klargöranden från rådet.
EnglishThe new Statutes for the Euratom Supply Agency seek to attain these objectives.
De nya stadgarna för Euratoms försörjningsbyrå syftar till att uppnå dessa mål.
EnglishProhibition creates huge profits for criminals, who seek to extend their market.
Förbud skapar stora vinster för brottslingar som försöker utvidga sin marknad.
EnglishThese impose unacceptable barriers when people seek to change jobs or residence.
De medför oacceptabla hinder när människor försöker byta arbete eller hemvist.
EnglishThey do not seek treatment and do not get tested, with all the negative effects.
De söker inte behandling och de testar sig inte, med alla negativa följder det får.
EnglishI do not agree with those who seek to focus the debate on one of these aspects.
Jag instämmer inte med dem som försöker rikta in debatten på en av dessa aspekter.
EnglishThey need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
De måste aktivt sträva efter marknadsinflytande, och i detta behöver de vårt stöd.
EnglishThen the system will actively seek out the most clicks possible given your budget.
Systemet söker sedan aktivt efter högsta antalet möjliga klick inom din budget.
EnglishWeakness and equivocation merely strengthen those who seek to undermine democracy.
Svaghet och tvetydighet stärker endast dem som försöker undergräva demokratin.
EnglishEurope does not need to seek highly intensive technologies for food production.
EU behöver inte sträva efter högintensiva tekniker för livsmedelsproduktion.
EnglishUnfortunately, they contain numerous contradictions where they seek compromises.
Tyvärr innehåller de åtskilliga motsägelser där de går emot kompromisserna.
EnglishI hope that the authorities here can seek some explanation for these actions.
Jag hoppas att myndigheterna här kan hitta någon förklaring till dessa handlingar.
EnglishWe need to continuously seek a balance between conservation and further development.
Vi måste hela tiden leta efter en balans mellan bevarande och vidareutveckling.
EnglishThe President of Venezuela has succumbed to the temptation to seek absolute power.
Venezuelas president har fallit för frestelsen att eftersträva absolut makt.
EnglishAs it is, the EU has no current competence in health matters, nor should it seek them.
Som det är nu har EU ingen behörighet i hälsofrågor, och bör inte heller ha det.
EnglishThe manner in which some in the West seek to betray Hezbollah does not deceive us’.
Vissa i västvärlden försöker förråda Hizbullah, men vi låter inte lura oss av det.”
EnglishWe do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
Vi eftersträvar inte att beröva medlemsstaterna denna myndighet, denna behörighet.
EnglishOur amendments seek to clarify and strengthen the position of asylum seekers.
Genom våra ändringsförslag söker vi att klargöra och stärka asylsökandes ställning.
EnglishIt is, perhaps, the Third Way, which Social Democrats seek but have not found.
Det är, kanhända, den tredje vägen, som socialdemokraterna söker men inte har funnit.
EnglishI believe that we can only do that if we seek out a broad majority together.
Jag anser att vi bara kan göra det om vi tillsammans söker en bred majoritet.