EN

see {substantiv}

volume_up
1. allmänt
see (även: pin, stick, style, tack, tintack)
I see this as being, perhaps, a good example of how we can work together on making laws in the future.
Jag anser att detta kanske kan ses som ett gott exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med att stifta lagar i framtiden.
Will we be able to obtain a complete overview of all the committees and their members so that we might see who is involved in making laws and taking decisions?
Kommer vi att kunna få en fullständig översikt över alla kommittéer och deras medlemmar, så att vi kan se vilka som medverkar, när man stiftar lagar och fattar beslut?
It may at first seem a little peculiar to see who is voting on the one hand for the trade agreement while at the same time supporting the resolution on the issue of human rights in Pakistan.
Händelseutvecklingen är oroande, inte minst i ljuset av att senaten stiftat nya konstitutionella lagar som utvidgar och permanentar militärens inflytande.
2. "office of a bishop"
see (även: throne)

Användningsexempel för "see" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
Vi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
EnglishHere select a data field on which you want to see column information or to edit.
Här väljer du ett datafält som du vill se kolumninformation till eller redigera.
EnglishAs I see it, those are ultimately the areas concerned and they must be included.
Som jag ser det är detta i slutändan de områden som berörs och de måste tas med.
EnglishFinancial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Ekonomiskt stöd till medlemsstaterna (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
EnglishWe are all paying, and we all would like to see the amount of pollution reduced.
Vi får alla betala, och vi skulle alla vilja att mängden föroreningar minskade.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Om jag är på en tolvtimmars flygresa kommer du att se flygplatsen jag lyfte från.
EnglishIn short, we have a duty to see to it that something is made of tourism policy.
Vi bär alltså ansvaret för att se till att turistpolitiken även blir verklighet.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Jag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
EnglishThis is exactly what I told Parliament - that we would like to see this change.
Detta är exakt vad jag sade till parlamentet - att vi ville se denna förändring.
EnglishIf there is no database link the next/previous form is shown (see Current Page).
Utan databasanslutning går Du till nästa / föregående formulär (se Aktuell sida).
EnglishWe do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
Vi vill inte se att Kroatien sedan ställer upp hinder för andra kandidatländer.
EnglishI am pleased to see that you are just as full of life as the young Karl-Heinz.
Det gläder mig att se att ni är i samma fulla vigör nu som den yngre Karl-Heinz.
EnglishI also want to see maximum regional flexibility permitted within the regulation.
Jag vill också att förordningen medger största möjliga regionala flexibilitet.
EnglishIt is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.
Det är inte mitt eget, men jag ser det som en kod för rådet och Europeiska rådet.
EnglishI see that the gavel is going down very quickly when I am speaking, Mr President!
Jag ser att ordförandeklubban faller väldigt snabbt när jag talar, herr talman!
EnglishWe Social Democrats want to see a balanced, rather than a neo-liberal, policy.
Vi socialdemokrater vill ha en balanserad politik och inte en nyliberal politik.
EnglishOur resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
Vårt löfte för 2007 bör vara att se till att vi aldrig får låta det hända igen.
EnglishThe 'Say NO to Violence against Women' campaign (written declaration): see Minutes
Kampanjen ”Säg NEJ till våld mot kvinnor” (skriftlig förklaring): se protokollet
EnglishIn particular, we want to see much greater access for humanitarian aid agencies.
Vi vill särskilt se att biståndsorganisationer lättare får tillträde till området.
EnglishHow many of us would pay for a cinema ticket to have someone else see the film?
Vem av oss skulle köpa en biobiljett för att någon annan skulle kunna se en film?

"see a glimmer" på svenska

see a glimmer
Swedish
  • se en strimma
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"see a glint" på svenska

see a glint
Swedish
  • se en glimt
Mera chevron_right

"seed germination" på svenska

seed germination
Swedish
  • frögroning
Mera chevron_right