"security" - Svensk översättning

EN

"security" på svenska

volume_up
security {substantiv}

EN security
volume_up
{substantiv}

security (även: assurance, bond, certitude, guarantee)
There is no freedom without security, but there is no security without justice.
Det finns ingen frihet utan säkerhet, men det finns inte heller någon säkerhet utan rättvisa.
There can be no freedom without security and there can be no security without freedom.
Frihet är inte möjligt utan säkerhet, och säkerhet är inte möjligt utan frihet.
It is not just about the security of states; it is about the security of people also.
Det handlar inte bara om staters säkerhet. Det handlar även om människors säkerhet.
security
Security is important in motherhood but financial security is not the whole story.
Trygghet är viktigt för mödrarna, men enbart finansiell trygghet räcker inte.
A high degree of security promotes flexibility, employment and competitiveness.
En hög grad av trygghet främjar flexibiliteten, sysselsättningen och konkurrenskraften.
They provide security, predictability and increased opportunities for development.
De leder till trygghet, förutsägbarhet och ökade utvecklingsmöjligheter.
It is also important to underline that enlargement is in itself a security policy.
Det är också viktigt att betona att utvidgningen i sig själv är en säkerhetsåtgärd.
Commissioner Frattini has said that this is a security measure and that we demand better passports.
Kommissionär Frattini har sagt att detta är en säkerhetsåtgärd och att passen måste bli bättre.
Det är en säkerhetsåtgärd.

Användningsexempel för "security" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe security library has encountered an improperly formattedDER-encoded message.
Säkerhetsbiblioteket har påträffat ett felaktigt formateratDER-kodat meddelande.
EnglishIs it the security of the Congolese civilian population, the women and children?
Är det säkerheten för den kongolesiska civilbefolkningen, kvinnorna och barnen?
EnglishThe European Council adopted the European Security Strategy on 11 December 2003.
Europeiska rådet godkände den europeiska säkerhetsstrategin den 11 december 2003.
EnglishThese are security experts commissioned by the Department of Homeland Security.
Detta sägs av säkerhetsexperter som anlitats av Department of Homeland Security.
EnglishWhat we Europeans need is a European security strategy to be a response to that.
Det vi som européer behöver är ett svar på detta, en europeisk säkerhetsstrategi.
EnglishWhy have the Council' s security rules been published and not the Commission' s?
Varför har rådets säkerhetsbestämmelser offentliggjorts men inte kommissionens?
EnglishEnergy and nuclear security is another basis for strong and stable cooperation.
Energi- och kärnsäkerhet är en annan grund för ett starkt och stabilt samarbete.
EnglishAnnual report on the implementation of the European Security Strategy and ESDP (
Årlig rapport om genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och ESFP (
EnglishThe issue of funding for these security measures has not been mentioned, however.
Frågan om hur dessa säkerhetsåtgärder ska finansieras har emellertid inte nämnts.
EnglishThe new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
De nya medlemmarna är nu beredda att upprätthålla säkerheten i Schengenområdet.
EnglishSo, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Sådana avgifter för luftfartsskydd måste därför administreras på ett öppet sätt.
EnglishFinally, Europe must be seen in all its strategies to be a Community of security.
Slutligen måste Europa bli igenkännbart som säkerhetsgemenskap i alla strategier.
EnglishHowever, I wanted to ask whether food security will be part of the discussions.
Jag vill emellertid fråga om livsmedelssäkerhet kommer att ingå i diskussionerna.
EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.
EnglishThe Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
Kommissionen har för avsikt att tilldela säkerhetsområdet ytterligare resurser.
EnglishSecurity would benefit, as would transparency and citizenship at European level.
Det skulle främja säkerheten liksom öppenheten och medborgarskapet på EU-nivå.
EnglishBesides, these competencies are essential for defence and security policy as well.
Dessutom är dessa kompetenser också viktiga för försvaret och säkerhetspolitiken.
EnglishWe would like to have a hearing on container security on both sides very soon.
Vi skulle vilja ha en utfrågning om containersäkerhet på båda sidor mycket snart.
EnglishI have again noted your repeated appeal for an EU seat on the Security Council.
Jag har än en gång noterat ert upprepade krav på en plats för EU i säkerhetsrådet.
EnglishThe cost for extra security should, in the end, be covered by the Member States.
Kostnaden för extra luftfartsskydd bör i slutänden täckas av medlemsstaterna.