EN secure
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

secure (även: assured, certain, clear, comfortable)
volume_up
säker {adj.}
The Sahel region can only be made secure by improving the situation of the population.
Sahelregionen kan endast bli säker genom att förbättra befolkningens situation.
Both of us are firmly committed to achieving a secure international order.
Vi är båda strängt engagerade för att uppnå en säker internationell ordning.
Storage must be made secure, as suggested by both the report and the Council.
Förvaringen måste göras säker, vilket både föreslås i betänkandet och av rådet.
secure (även: comfortable, confident, safe)
volume_up
trygg {adj.}
The basis of a secure environment for growing up is often an upbringing in a secure family.
Grundläggande för en trygg uppväxtmiljö är ofta en uppfostran i en trygg familj.
The uninterrupted production of electricity and its secure supply are therefore important.
Därför är det viktigt med oavbruten elproduktion och trygg elförsörjning.
These organisations therefore need reliable and secure financing.
Därför måste dessa organisationer ha en trygg och säker finansiering.
secure (även: balanced, sound, stable, strong)
volume_up
stabil {adj.}
The country is also a stable and secure outpost of the European area.
Landet är också en stabil och säker utpost inom det europeiska området.
This is the only way to have a stable and secure platform for our energy relationship.
Det är enda sättet att få en stabil och säker plattform för våra förbindelser i energifrågor.
A stable and secure region with sustainable socio-economic development is in our interests.
En stabil och säker region med en hållbar socioekonomisk utveckling ligger i vårt intresse.
secure (även: assured)
The issue of a secure long-term energy supply for the European Union is also becoming ever more important.
Även frågan om en långsiktigt tryggad energiförsörjning för Europeiska unionen blir allt viktigare.
The position as regards Iran is no different; it, too, has a right to the secure supply of energy.
Även det landet har en rätt till tryggad energiförsörjning.
The guarantee of a secure old age has played a key role in different cultures throughout the ages and all over the world.
Garantin för en tryggad ålderdom har i alla tider och överallt på jorden varit en central uppgift för olika kulturer.
secure (även: assured)
The schools must be open and healthcare must be secure.
Skolorna måste fungera, försörjningen på det medicinska området måste vara säkrad.
Gårdsplanen är säkrad, min lord.
I am sure Mr Mugabe's place in history books is now secured for all the wrong reasons.
Jag är säker på att Mugabes plats i historien nu är säkrad på helt felaktiga grunder.
secure
Being secure also implies knowing that you can assert your rights by having recourse to justice.
Att befinna sig i säkerhet innebär även att veta att man kan hävda sina rättigheter genom att vända sig till rättvisan.
secure
volume_up
statig {adj.}
secure (även: reliable)
Nuclear materials are currently clearly not secure and not safe.
Det är alldeles uppenbart att kärnmaterial för närvarande inte kan sägas vara i säkert förvar och därför inte heller vara riskfritt.

2. näringsliv

secure (även: failsafe, safe)
volume_up
säker {adj.}
The Sahel region can only be made secure by improving the situation of the population.
Sahelregionen kan endast bli säker genom att förbättra befolkningens situation.
Both of us are firmly committed to achieving a secure international order.
Vi är båda strängt engagerade för att uppnå en säker internationell ordning.
Storage must be made secure, as suggested by both the report and the Council.
Förvaringen måste göras säker, vilket både föreslås i betänkandet och av rådet.

Användningsexempel för "secure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt would also promote the movement of authentic acts by making them more secure.
Även rörligheten av officiella handlingar skulle gynnas, eftersom de blir säkrare.
EnglishHistory has also shown that a Union that expands is a Union that is more secure.
Historien har även visat att en union som utvidgas är en union som är säkrare.
EnglishAlthough this compromise can now secure a broad majority, I do not support it.
Även om den här kompromissen nu kan få en bred majoritet så stöder jag den inte.
EnglishBoth sides are committed to finding a more legally secure solution in due course.
Båda parter har förbundit sig att i sinom tid finna en mer rättssäker lösning.
EnglishA key innovation is the establishment of a secure telecommunications network.
En viktig nyhet som införts är inrättandet av ett säkert telekommunikationsnät.
EnglishUnwanted substances and products must be excluded in a secure and controlled manner.
Oönskade ämnen och produkter måste uteslutas på ett säkert och kontrollerat sätt.
EnglishI also would like to mention that we are going to secure a special funding line.
Jag vill även nämna att vi kommer att se till att sektorn får en särskild budgetpost.
EnglishThe EU should use all means to secure the democratic character of the elections.
EU bör använda alla medel för att se till att valet genomförs på ett demokratiskt sätt.
EnglishThe aim of this report is to secure a vote against all forms of fundamentalism.
Målet med detta betänkande är att rösta emot alla typer av fundamentalism.
EnglishI am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.
Det gläder mig att parlamentet har lyckats ordna förhandlingar med rådet.
EnglishWe want a Georgia that secures its borders, so that Europe itself may be more secure.
Vi vill ha ett Georgien som säkrar sina gränser, så att Europa självt blir säkrare.
EnglishHow secure is the situation in the European Community regarding labelling obligations?
Hur säkert är läget i Europeiska unionen beträffande den obligatoriska märkningen?
EnglishWe urgently need to diversify supply and make it more secure and more 'non-carbon'.
Vi måste diversifiera försörjningen, göra den tryggare och minska koldioxidutsläppen.
EnglishOur children and grandchildren will demand the legal means of achieving a secure life.
Våra barn och barnbarn kommer att begära juridiska möjligheter till ett tryggt liv.
EnglishOur Union must therefore do whatever it takes to secure Christine Lagarde's appointment.
Därför måste EU göra vad som krävs för att se till att Christine Lagarde utnämns.
EnglishBy 2020, a single and secure European e-services area should be created.
Senast 2020 bör ett inre och tryggt område för europeiska e-tjänster inrättas.
EnglishWe must secure these goals and we do so in a spirit of openness and mutual respect.
EU bör dock uppfylla sina medborgares förväntningar i partnerskap med Förenta staterna.
EnglishWithout that, we cannot ensure a prosperous and secure Europe for all its citizens.
Utan det kan vi inte garantera ett framgångsrikt och tryggt EU för samtliga medborgare.
EnglishThe Union also enters 2009 secure in the strength of its international reputation.
EU går också tryggt in i 2009 i kraft av sitt internationella anseende.
EnglishAt the same time, however, Russia should not secure too much power via Gazprom.
Samtidigt får Ryssland inte heller få alltför mycket makt via Gazprom.