"scientific" - Svensk översättning

EN

"scientific" på svenska

EN

scientific {adjektiv}

volume_up
scientific (även: learned, scholarly)
Merit should be measured in terms of scientific excellence and scientific production (publications).
Meriter ska bedömas efter vetenskaplig kvalitet och vetenskaplig produktion (publikationer).
They are to formulate questions, and look for acceptable scientific literature.
De ska formulera frågeställningar, söka adekvat vetenskaplig litteratur.
All assessments of quotas are based on scientific and biological advice.
Alla bedömningar om kvoter baseras på vetenskaplig och biologisk rådgivning.
In addition to knowledge about space, our Master programmes gives you a broad technical and scientific expertise.
Förutom kunskap om rymden ger våra rymdutbildningar dig en bred teknisk och naturvetenskaplig kompetens.
Focus in Susanne Westmans thesis is the exploration that are of scientific nature.
Fokus för just Susanne Westmans avhandling är det utforskande som är av naturvetenskaplig karaktär.
The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) provides support for scientific, technological and medical research.
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) ger stöd till naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.
scientific (även: cerebral, rationality)
I regret that people in Austria have allowed themselves to be ruled by emotion, not rational scientific argument.
Jag beklagar att folk i Österrike låtit sig styras av sina känslor och inte av rationella vetenskapliga argument.
It is a ridiculous decision, based on completely falsified data, with no rational scientific basis, and which will cost at least a billion dollars in the European Union alone.
Det är ett löjeväckande beslut som bygger på helt felaktiga uppgifter, som saknar en rationell vetenskaplig grund och som kommer att kosta minst en miljard dollar enbart inom EU.
scientific (även: businesslike)

Användningsexempel för "scientific" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe have seen the scientific evidence and clearly there is room there for worry.
Vi har sett de vetenskapliga bevisen och det är tydligt att oron är berättigad.
EnglishThe next item is the Commission statement on scientific cooperation with Africa.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om vetenskapligt samarbete med Afrika.
EnglishIn the English version we refer to pharmaceutical and scientific organisations.
I den engelska versionen avser vi farmakologiska och vetenskapliga organisationer.
EnglishSubject: Scientific meeting at Ispra to discuss Spain's national hydrological plan
Angående: Vetenskapligt möte i Ispra om den spanska nationella vattenresursplanen
EnglishWe have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
Vi måste gå metodiskt tillväga, baserat på bästa tänkbara vetenskapliga expertis.
EnglishHowever, I believe that these scientific developments are highly questionable.
Jag anser dock att denna utveckling av vetenskapen i hög grad kan ifrågasättas.
EnglishI hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.
Jag hoppas att det är denna typ av tekniskt samarbete som vi nu går i riktning mot.
EnglishThe scientific independence of statistical research in Europe must be ensured.
Den statistiska forskningens vetenskapliga oberoende inom EU måste garanteras.
EnglishI would like to remind you that there is as yet no scientific proof for that.
Jag vill påminna er om att det ännu inte finns några vetenskapliga bevis för det.
EnglishIn my view what is needed is incontrovertible scientific evidence, not speculation.
Enligt min åsikt behövs det obestridliga vetenskapliga bevis, inte spekulationer.
EnglishIn addition Austria submitted a scientific justification for its use of article 16.
Och Österrike insände den vetenskapliga motiveringen för att tillämpa artikel 16.
EnglishI am leaning in favour of it, but the scientific and practical doubts remain.
Jag lutar åt att stödja det, men de vetenskapliga och praktiska tvivlen består.
EnglishAs I am sure you know, without refutability there can be no scientific standpoint.
För, som ni bör veta, utan bestridande, inget vetenskapligt ställningstagande.
EnglishAgreement between the EC and Egypt on scientific and technological cooperation (vote)
Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Egypten (omröstning)
EnglishLet me ask the Commissioner: what is the scientific basis for these 7 years?
Jag frågar därför kommissionären: Vilka är de vetenskapliga grunderna för sju år?
EnglishAlso, enormous progress has been made in scientific knowledge and practice.
Dessutom har man gjort ofantliga framsteg i vetenskapliga kunskaper och metoder.
EnglishI would like to remind you that there is as yet no scientific proof for that.
Jag anser dessutom att vi bör hålla denna debatt i Bryssel, inte i Strasbourg.
EnglishOf course, we also aim to match our ambitions based on scientific findings.
Naturligtvis har vi även som mål att samordna våra forskningsbaserade ambitioner.
EnglishContradictory theories abound, with greater or lesser scientific foundation.
Det vimlar av motstridiga teorier, med mer eller mindre vetenskapliga grunder.
EnglishThe second point I would like to address is the need for scientific testing.
Den andra punkt som jag vill ta upp är nödvändigheten av vetenskapliga texter.