"saying" - Svensk översättning

EN

"saying" på svenska

volume_up
saying {substantiv}

EN saying
volume_up
{substantiv}

saying (även: adage)
There is an old saying: " No taxation without representation ".
Det finns ett gammalt ordspråk: " Inga skatteintäkter utan representation ".
However, there is a saying that you should not flog a dead horse.
Men det finns ett ordspråk som säger att man inte ska spilla krut på döda kråkor.
There is a saying in my country – a friend in need is a friend indeed.
Det finns ett ordspråk i mitt land – en vän i nöd är en verklig vän.
This is an old saying, but its message is still relevant.
Detta yttrande är gammalt, men innehållet i det är fortfarande aktuellt.
I will just finish by saying that I went for an opinion to the Article 29 Working Party of national data protection supervisors.
Jag vill bara avsluta med att säga att jag begärde ett yttrande från artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd.
I will finish by saying that my great regret is that Amsterdam has not enabled this institutional readjustment.
För att avsluta mitt yttrande vill jag säga att det man mest kan beklaga, det är att Amsterdam inte möjliggjorde en bättre institutionell jämvikt.

Synonymer (engelska) till "saying":

saying

Användningsexempel för "saying" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is saying that it will not relieve the Member States of their responsibility.
Den förklarar att den inte kommer att befria medlemsstaterna från deras ansvar.
EnglishIt goes without saying that we subscribe to Europe, because we all are Europeans.
Det är underförstått att vi samtycker till Europa, eftersom vi alla är européer.
EnglishIt goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
Det är självklart att parlamentet har fått betala ett pris för detta framsteg.
EnglishProgress has certainly been made, but as everyone is saying, it is inadequate.
Det har visserligen förekommit framsteg, men alla menar att de är otillräckliga!
EnglishIt goes without saying that child pornography and racist material are outrageous.
Det säger sig själv att barnpornografi och racistiska uttalanden är klandervärda.
EnglishIt goes without saying that all these problems are directly linked to poverty.
Det är underförstått att alla dessa problem är direkt relaterade till fattigdom.
English(PL) The Europe 2020 strategy cannot do as much as we are saying, here, today.
(PL) Det går inte att uppnå allt som vi påstår här i dag med strategin EU 2020.
EnglishBut now Parliament is saying instead that it should elect or reject the Commission.
Men nu säger parlamentet att vi i stället skall välja eller avvisa kommissionen.
EnglishI believe I am right in saying that our recovery rate has not even reached 16 %.
Vi har nu ett procentuellt krav på återbetalning, tror jag, om inte ens 16 procent.
EnglishPeople keep saying that this is a technical report because it is so complicated.
Det sägs ständigt att detta är ett tekniskt betänkande som skulle vara så komplext.
EnglishThe symbolism of a constitution was a major factor in the Dutch saying 'no'.
Symboliken i en konstitution var ett viktigt skäl till att nederländarna sa nej.
EnglishIt goes without saying that this regulation text is not an unqualified success.
Det säger sig självt att denna förordningstext inte är någon odelad framgång.
EnglishWhat I am saying is that is the reason for some of the problems that have arisen.
Vad jag menar är att det är skälet till några av de problem som har uppstått.
EnglishI will end by saying that, basically, we need training for our human resources.
Jag vill sluta med dessa ord: huvudsakligen, utbildning av våra mänskliga resurser.
EnglishI am saying that because I do believe the separation of powers is important.
Jag säger detta eftersom jag anser att en separering av befogenheter är viktig.
EnglishWe do need this text officially first, therefore - that should go without saying.
Därför behöver vi den officiella texten först - det bör vara helt uppenbart.
EnglishIn Slovakia, we have a saying that help given quickly is twice as effective.
I Slovakien har vi ett talesätt som säger att snabb hjälp är dubbelt så effektiv.
EnglishBut what I am saying is that the EU must get more in touch with EU citizens.
Men det som jag säger är att EU måste förbättra sin kontakt med EU-medborgarna.
EnglishIn saying that, I am not overlooking the economic benefits of free movement.
När jag säger det förbiser jag inte de ekonomiska fördelarna med fri rörlighet.
EnglishNo, there have been any number of people saying this over the last seven years.
Nej, det har varit många människor som sagt detta under de senaste sju åren.