"to satisfy" - Svensk översättning

EN

"to satisfy" på svenska

EN to satisfy
volume_up
[satisfied|satisfied] {verb}

But first, Lukashenko must satisfy the preconditions.
Först och främst måste Lukasjenko uppfylla villkoren för en sådan.
So its role is not just to satisfy the expectations of the financial markets.
Dess roll är således inte att uppfylla blotta förväntningar på penning- och kapitalmarknaderna.
It does not appear that our negotiating partners are ready to satisfy such a request.
Det förefaller inte som om våra förhandlingspartner är beredda att uppfylla en sådan begäran.
They might satisfy us intellectually, but they do not solve anything.
De kan tillfredsställa oss intellektuellt, men de kommer inte att lösa något.
I think this amendment should satisfy the Socialist Party.
Jag tror att detta ändringsförslag bör tillfredsställa den socialdemokratiska gruppen.
Subsequently, changes were introduced to satisfy DG I.
Sedermera gjordes förändringar för att tillfredsställa Generaldirektorat I.
to satisfy (även: to cater to, to supply)
Is that the way in which it will be possible to satisfy the country’s huge needs?
Är det så här man kommer att kunna tillgodose landets enorma behov?
It is a positive and necessary development to satisfy the desire of a growing number of passengers.
Det är en positiv och en nödvändig utveckling för att tillgodose de alltfler resenärernas önskemål.
European environmental and health standards should not be lowered just to satisfy our partner.
Europeiska normer för miljö och hälsovård ska inte sänkas enbart i syfte att tillgodose våra partners önskningar.
My decision is that the vote will be checked in order to satisfy everyone that that indeed was the result.
Mitt beslut är att omröstningen ska kontrolleras för att övertyga alla om att detta faktiskt blev resultatet.
If we had a European Prosecutor, we could satisfy our taxpayers that we were taking matters to the proper conclusion.
Om det fanns en europeisk åklagare skulle vi kunna övertyga våra skattebetalare om att vi slutför ärendena på ett korrekt sätt.
Visitors could see for themselves that lorry manufacturers were able to satisfy the legal requirements of EURO III two years ahead of time.
Besökarna kunde övertyga sig om att lastbilstillverkarna uppfyller euro III-normerna redan två år innan lagstiftningen träder i kraft.
to satisfy (även: to please)
I do not think my answer will satisfy the honourable Member.
Jag tror att mitt svar inte kommer att tillfredställa Sjöstedt.
We kill animals to satisfy many needs, but we also set ourselves certain standards.
Vi dödar djur för att tillfredställa en mängd behov, men vi drar också vissa gränser.
This report, apart from its generally agreeable nature and effectiveness of the analysis, includes some requests that the Commission will not able to satisfy.
Detta betänkande, inbegriper, förutom dess allmänt behagliga ton och den effektiva analysen, några krav som kommissionen inte kommer att kunna tillfredställa.
to satisfy (även: to assure, to make a point)
by satisfying themselves that the conditions of establishment are not distorted by aids granted by Member States.
förvissa sig om att etableringsvillkoren inte snedvrids genom stödåtgärder av medlemsstaterna.
The lobbyists also need to satisfy themselves that any assistance provided in the context of these provisions is declared in the appropriate register.
Lobbyisterna måste också förvissa sig om att all hjälp som erbjuds inom ramen för dessa bestämmelser förs upp i det härför avsedda registret.
Member States must satisfy themselves that the classification society they have chosen to work on their behalf, fulfils the tasks to their full satisfaction.
Medlemsstaterna måste förvissa sig om att det klassificeringssällskap de väljer att arbeta på deras vägnar fullgör uppgifterna till deras fulla belåtenhet.
to satisfy

Användningsexempel för "to satisfy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI think these few explanations on this point will satisfy Mr Seppänen's request.
Jag tror att dessa förklaringar på den här punkten tillgodoser Seppänens begäran.
EnglishIt might be possible to award the prize in Havana, but that should not satisfy us.
Priset kanske kan delas ut i Havanna, men det är inte tillfredsställande för oss.
EnglishTo satisfy the need for transparency, the Commission needs to submit regular reports.
För öppenhetens skull bör därför kommissionen regelbundet lägga fram rapporter.
EnglishI would say the ones the Commission was able to satisfy have been satisfied.
Jag skulle nog vilja påstå att de kommissionen har kunnat lösa har fått en lösning.
EnglishWhy do we not honestly say that both countries fail to satisfy the criteria?
Varför säger vi inte uppriktigt att inget av länderna uppfyller kriterierna?
EnglishIf the Stability Pact does not satisfy, let it be abolished or amended.
Om stabilitetspakten inte är till belåtenhet så bör den avskaffas eller ändras.
EnglishIf we do not satisfy these we let ourselves down in the face of our own aspirations.
Om vi inte uppfyller dessa så sviker vi oss själva, ställda inför våra egna önskningar.
EnglishI am afraid I cannot satisfy your demand, because I am not here to represent my country.
Tillåt mig att inte gå in på det, för jag står inte här i rollen för mitt eget land.
EnglishA commitment to carrying out social impact assessments could satisfy us.
Vi skulle kunna nöja oss med ett åtagande att genomföra sociala konsekvensbedömningar.
EnglishThe terrorists want their crimes to be publicised and the media must refuse to satisfy them.
Terroristerna vill att deras brott lyfts fram och medierna bör inte tillåta detta.
EnglishThe six candidates amply satisfy the selection criteria stated in the Treaty.
De sex kandidaterna uppfyller i stor utsträckning de urvalskriterier som anges i fördraget.
EnglishFrom now on, we are going to move things along more swiftly and thus satisfy everyone.
Från och med nu kommer vi att gå snabbare fram för att göra alla nöjda.
EnglishI have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
Jag måste medge att detta inte var tillräckligt och inte tillfredsställde de franska fiskarna.
EnglishThat might have satisfied everybody in theory, but it did not satisfy the landlord.
Det skulle kunna ha tillfredsställt alla i teorin, men det tillfredsställde inte hyresvärden.
EnglishI am sorry my answer did not satisfy the honourable Member.
   . – Jag beklagar att svaret inte var tillräckligt för parlamentsledamoten.
EnglishThe law of Italy has not yet been brought into conformity with it, to satisfy their rights.
Den italienska lagen har ännu inte anpassats därefter, för att ge dem deras rättigheter.
EnglishMr President, the Laeken declaration is couched in words which satisfy one and all, weighty words.
Herr talman! I Laekenförklaringen finns viktiga ord som tillfredsställer alla.
EnglishSlovakia did not satisfy the political criteria established in Copenhagen.
Det landet uppfyllde inte de politiska kriterierna från Köpenhamn.
EnglishI therefore hope to satisfy all Members on certain specific matters, which I have taken note of.
Jag hoppas därför kunna ge alla ledamöter svar i de specifika frågor som jag noterat.
EnglishThe measures being proposed to safeguard a humane approach to immigrants do not satisfy us.
Vi är inte nöjda med de åtgärder som föreslås för att garantera ett humant förhållningssätt.