"rush" - Svensk översättning

EN

"rush" på svenska

volume_up
rush {substantiv}
SV

"rush" på engelska

EN

EN rush
volume_up
{substantiv}

rush (även: bustle, haste, hastiness, hurry)
There is no rush to put this matter to the vote at this very moment.
Det är ingen brådska att genomföra omröstningen om denna fråga just nu.
For this reason, body scanners are being introduced in a mad rush as if they were a miracle cure.
Därför införs kroppsskannrar i en vansinnig brådska som om de vore en mirakelkur.
Vi måste bekämpa denna besinningslösa brådska.
rush (även: dash, scramble, stampede, scurrying)
The consequent rush by the airlines to save money could also endanger transport safety.
Företagens följaktliga rusning för att spara skulle även kunna riskera transportens säkerhet.
While we are concerned about the situation, at the same time, an oil and gas rush has started in the Arctic.
Vi är bekymrade över situationen, men samtidigt har en rusning efter olja och gas börjat i Arktis.
Here is a new stage in the European Union ’ s headlong rush forward: new Member States ’ membership of the single currency.
. – Än en gång har vi en ny etapp i EU: s besinningslösa rusning framåt: nya medlemsstater ska införa den gemensamma valutan.
rush (även: pressure, speed)
In the rush to secure a WTO deal, I trust that this basic obligation is not being either jeopardised or compromised.
Jag hoppas att denna grundläggande skyldighet varken äventyras eller komprometteras i brådskan att säkra en överenskommelse inom WTO.
There must also be a realisation that the rush to build housing all over the green belt and in rural areas is dangerous folly.
Det måste också finnas en insikt om att brådskan med att bebygga hela det gröna bältet och jordbruksområdena är farligt dåraktig.
Finally, we would not want the Budget Committee's position to be in any way undermined by the rush for these proposals.
Slutligen vill vi inte att budgetutskottets yttrande på något sätt ska undergrävas av brådskan att få igenom dessa förslag.
rush
volume_up
rush {utr.}
With orgasm, then you get a real rush of oxytocin and vasopressin -- those are associated with attachment.
Med orgasm får du en riktig rush av oxytocinn och vasopressin -- som är förknippade med tillgivenhet.
rush (även: bustle, hurry, scurry)
volume_up
jäkt {neut.}
The urgency of the matter should not in itself be an excuse for us to rush it through without proper discussion.
Ärendets brådskande karaktär får inte i sig själv bli en ursäkt för oss att jäkta igenom det utan vederbörlig diskussion.
You sure you're not rushing into this a little?.
Du jäktar väl inte fram det här?
rush (även: press)
rush (även: dash)
volume_up
rusch {enb. plur.}
Going back to what the last speaker said, there is a major rush on here to harmonise everything within Europe, to actually set up a European police force.
För att återgå till vad den förre talaren sade, föreligger det en omfattande rusch för att harmonisera allting inom Europa, att faktiskt inrätta en europeisk polisstyrka.
rush (även: bustle, haste, persecution)
volume_up
hets {utr.}

Synonymer (engelska) till "rush":

rush

Synonymer (svenska) till "rush":

rush
Swedish

Användningsexempel för "rush" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhy the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
Varför är det så bråttom att ratificera Lissabonfördraget i de 27 medlemsstaterna?
EnglishAt this time we ought not to rush into resuming comprehensive talks with Russia.
Just nu bör vi inte vara så snabba med att återuppta omfattande samtal med Ryssland.
EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Tvärtom har de bidragit till att främja den så kallade kapplöpningen till domstol.
EnglishIt may be in the interests of both parties not to rush into full membership.
Det kan ligga i båda parters intresse att avvakta med fullständigt medlemskap.
EnglishI do not think that we can rush into a premature decision about the next step.
Jag anser att det är viktigt att vi inte fattar några förhastade beslut om nästa steg.
EnglishIt was rush hour and thousands of people were streaming down the stairs.
Det var rusningstrafik och tusentals människor strömmade ner för trapporna.
EnglishHis reference to the notorious December rush hit the nail on the head.
Hans hänvisning till den beryktade köprushen i december träffade huvudet på spiken.
EnglishNow that you have just emerged from your former prison, do not rush to enter a new one.
När ni nätt och jämt har kommit ut ur ett fängelse, gå inte in i nästa.
EnglishBut, where the Constitution is concerned, do not rush to perform the burial rites.
Men vad gäller konstitutionen finns det ingen anledning att sätta i gång med begravningsceremonin.
EnglishSo, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
Nej, hör nu, låt oss försöka undvika en " galen lax " -kris.
EnglishMy last point is that we should not rush towards achieving all these goals in the short term.
Mitt sista påpekande är att vi inte borde skynda för att nå alla dessa mål på kort sikt.
EnglishIt is disturbing to note the major rush towards the militarisation of the European Union.
Det är störande att konstatera det stora jäktet mot en militarisering av Europeiska unionen.
EnglishIt is vital, as I have said, that we do not rush to make a judgement.
Det är som sagt mycket viktigt att vi inte drar förhastade slutsatser.
EnglishLet me urge that we are cautious and do not rush into new legislation.
Låt oss vara försiktiga och låt oss inte ha allt för bråttom med att införa ny lagstiftning.
EnglishSo, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon' crisis.
Nej, hör nu, låt oss försöka undvika en " galen lax" -kris.
English(NL) Madam President, we have to stand by mothers and fathers in the rush hour of their lives.
(NL) Fru talman! Vi måste bistå mammor och pappor i livets rusningstid.
EnglishWe must not rush the vote on the Fiori report nor must we rush the debate.
Omröstningen om Fiori-betänkandet bör ske utan att vi förhastar oss och detsamma gäller debatten.
EnglishAll these issues, without the rush, which we would have had to ...
Alla dessa frågor, utan denna skyndsamhet, som vi hade varit tvungna …
EnglishA headlong rush towards the dead end of global free trade!
Att vi ska kasta oss med huvudet före in i återvändsgränden global frihandel!
EnglishThe U.N. wanted to rush people and supplies to the area.
FN ville snabbt få personal och utrustning på plats men det fanns inga kartor.