EN

to ring [rang|rung] {verb}

volume_up
Would you mind telling the department concerned to ring it in small doses.
Herr talman, jag vill be er säga till om att man skall ringa med korta signaler.
So could you make sure they ring it longer and louder in future?
Så ni kan kanske låta det ringa lite längre och lite högre i fortsättningen.
This should ring alarm bells in Europe, to say the very least.
Detta borde minst sagt få varningsklockorna att ringa i EU.
Otherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Annars klingar EU: s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
Mr Cappato's rhetoric does not therefore ring in the least bit true.
Cappatos retorik klingar alltså fullständigt falskt.
It would not succeed without other mainstream transport infrastructure projects such as the major C ring road, the Dublin port tunnel and the upgrading of the main roads out of the city.
Det kommer inte att slå väl ut utan andra infrastrukturprojekt för huvudleder som C-ringen, Dublins hamntunnel och upprustningen av huvudlederna ut ur staden.
The Commissioner could ring the delegation there tomorrow and tell them to approach the Guatemalan Government about it.
Kommissionären skulle i morgon kunna ringa upp delegationen där och säga: ta och agera visavi Guatemalas regering.
I know that because I have asked around and I have asked people to ring up airlines to inquire about their child safety systems.
Det här är något som jag vet därför att jag har frågat runt och jag har bett folk ringa upp flygbolag för att höra sig för om deras säkerhetsanordningar för barn.
Vad har hänt med låt friheten skalla?
to ring (även: to tinkle)
Would you mind telling the department concerned to ring it in small doses.
Herr talman, jag vill be er säga till om att man skall ringa med korta signaler.
Even if we accept the principle of the Commission proposal, it must agree to ring-fence funds specifically for the fishing sector...
Om vi skall kunna godkänna principen i kommissionens förslag, måste den åtminstone gå med på att ringmärka medel för användning inom fiskerisektorn...
SV

ring {utrum}

volume_up
1. allmänt
Han gav mig denna ring i Jerusalem på vår smekmånad.
He got me this ring in Jerusalem on our honeymoon.
Den syftar till att skapa en ring av vänner runt gränserna i den nya utvidgade Europeiska unionen.
It aims to create a 'ring of friends' around the borders of the new enlarged European Union.
The Baltic Ring must be involved in the programme.
ring (även: ögla)
ring (även: cykel, krets, cirkel, kretsgång)
De andra kvinnorna anlände och de satt i en ring, och Michaela badade mitt huvud i det heliga vattnet.
And the other women arrived and they sat in a circle, and Michaela bathed my head with the sacred water.
Vi måste förhindra att det skapas en ring av instabilitet runt den utvidgade unionen.
We must prevent a ring of instability from being formed around the enlarged European Union; we should, instead, create a circle of friends.
I stället för att sitta i en ring i rådet med den ständige representanten bredvid er, varför sitter ni inte i en halvcirkel utan någon bisittare över huvud taget?
Instead of sitting in a circle in the Council with the Permanent Representative next to you, why not sit in a hemicycle with no assistance whatsoever?
ring (även: band, hylsa, doppsko, spännhylsa)
ring (även: runda, omgång, rundan, rad, tur, varv, parti, serie, skiva, kanon)
volume_up
round {substantiv}
I energifrågan handlar det om att äntligen förverkliga den baltiska ringen, dvs. elförbindelserna runt Östersjön.
What matters here is that the Baltic Ring should at last come into being, with an electricity interconnection right round the Baltic.
ring (även: däck, skena, ytterring)
volume_up
tire {substantiv} [USA]
ring (även: däck, skena, ytterring)
volume_up
tyre {substantiv} [GBR]
2. "cirkus"
ring
volume_up
hoop {substantiv} (circus)
3. sport
ring
4. "i boxning", sport
ring
volume_up
ring {enb. sing.} (boxing)
Han gav mig denna ring i Jerusalem på vår smekmånad.
He got me this ring in Jerusalem on our honeymoon.
Den syftar till att skapa en ring av vänner runt gränserna i den nya utvidgade Europeiska unionen.
It aims to create a 'ring of friends' around the borders of the new enlarged European Union.
The Baltic Ring must be involved in the programme.

Användningsexempel för "to ring" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOtherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Annars klingar EU:s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
EnglishThe best defence against contagion is the ring-fencing of our budgetary positions.
Det bästa försvaret mot smittrisken är att öronmärka våra offentliga finanser.
EnglishOtherwise the pretensions of the EU to have a human rights policy ring hollow.
Annars klingar EU: s anspråk på att ha en politik för mänskliga rättigheter falskt.
EnglishWould you mind telling the department concerned to ring it in small doses.
Herr talman, jag vill be er säga till om att man skall ringa med korta signaler.
EnglishA key principle of the 'ring of friends' we are forging is joint ownership.
En huvudprincip i den vänkrets som vi håller på att skapa är gemensamt ägande.
EnglishOn 1 May, the bells of freedom must ring in Europe, not those of female slavery.
Den 1 maj skall frihetens klockor ljuda i Europa, inte kvinnoslaveriets.
EnglishRing vaccination has to be the way in which we look at trying to control it.
Vi måste använda oss av kretsvaccinering i våra försök att kontrollera den.
EnglishThe first ring restores the default illumination without making any other changes.
Den första ringen återställer standardbelysningen, utan att göra några andra ändringar.
EnglishAs President Prodi has said, the aim of the ENP is to create a 'ring of friends'.
Som ordförande Prodi har sagt är syftet med ENP att skapa en vänkrets.
EnglishThey ring our office, they know our assistants, they ask for help, and we do that.
De ringer till vårt kontor, de känner våra assistenter, de ber om hjälp och vi hjälper dem.
EnglishPlease could you therefore discuss with the Bureau how this time can be ring fenced.
Jag ber dig därför att diskutera med presidiet hur den tiden kan spikas för frågestunden.
EnglishHas the Commission urged Britain for example to use ring vaccination?
Har kommissionen uppmanat England att till exempel använda sig av ringvaccinering?
EnglishWhen I listen to you say ‘ prosperity, solidarity, security’, that has a nice ring to it.
Det känns trevligt när jag hör er säga ” välstånd, solidaritet, säkerhet ”.
EnglishWhen I listen to you say ‘prosperity, solidarity, security’, that has a nice ring to it.
Det känns trevligt när jag hör er säga ”välstånd, solidaritet, säkerhet”.
EnglishWhat has a revolutionary ring to it now will soon seem very realistic.
Vad som nu låter revolutionärt kommer inom kort att visa sig vara mycket realistiskt.
EnglishIn other words, the whole ring of friends included by President Prodi in his strategy.
Det är med andra ord hela den ?krets av vänner? som ordförande Prodi avser i sin strategi.
EnglishWhen I ring the bell again the Monster will turn around and begin walking
När jag åter ringer i min klocka, vänder sig Monstret om och börjar gå.
EnglishIn other words, the whole ring of friends included by President Prodi in his strategy.
Det är med andra ord hela den? krets av vänner? som ordförande Prodi avser i sin strategi.
EnglishHe was right, and his words still ring true for the European Union today.
Han hade rätt, och hans ord gäller också för Europeiska unionen i dag.
EnglishThe Athens ring road should be completed at the end of 2003 and the bridge completed in 2004.
Kringfartsleden runt Aten bör vara klar till slutet av 2003 och bron 2004.