EN reverse
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

reverse (även: back, back side, backing, downside)
The reverse side to this Brazilian policy is the threat to the stability and political course of Mercosur.
Medaljens baksida av denna brasilianska politik är hotet mot Mercosurs stabilitet och politiska inriktning.
But there is a reverse side to the coin.
Men medaljen har en baksida.
After the summer, everyone in the Netherlands will pay with coins with German reverse sides.
Efter sommaren kommer alla i Nederländerna att betala med tyska baksidor.
reverse (även: antipode, contrast, converse, negation)
It is Robin Hood in reverse, with the EU taking from the poor and giving to the rich.
Det är motsatsen till Robin Hood: EU tar från de fattiga och ger till de rika.
Of course, threats to our security are threats to our freedom, but the reverse is also true.
Självfallet är hot mot vår säkerhet också hot mot vår frihet, men motsatsen gäller också.
From my own personal experience, the reverse is in fact true.
Av min egen personliga erfarenhet kan jag säga att motsatsen faktiskt är sann.
reverse (även: adversity, anticlimax, backlash, rebuff)
volume_up
bakslag {neut.}
There will be reverses that will place this commitment under severe strain.
Bakslag kommer att inträffa och detta engagemang kommer att utsättas för svåra påfrestningar.
However, we need to ensure that the tragedy that occurred in Japan is not an opportunity for the advancement of lobbies, or for progress to be made today only to be reversed in the future.
Vi behöver dock också se till att den tragedi som har inträffat i Japan inte blir tillfälle för lobbying eller att de framsteg som görs i dag blir till bakslag i framtiden.
reverse (även: beating, defeat, hiding, reversal)
reverse (även: shift, vicissitude)
reverse (även: back, wrong side, seamy side)
reverse (även: bond, I owe you, IOU)
volume_up
revers {utr.}
reverse (även: reversal, inverse)
reverse
reverse

2. fordonsteknik

reverse (även: reverse gear)
volume_up
back {utr.}
You cannot get to Level 2 if you don ' t reverse in order to take the bend.
Det går inte att komma upp på andra våningen utan att backa i kurvan.
Then again, nor does it strike me as desirable to reverse the process entirely.
Men jag tycker inte heller att det är önskvärt att backa processen helt och hållet.
My heartfelt request is that this central reservation is halved in size so that we can enter the car park without having to reverse.
Mitt önskemål är att mittenfilen halveras, så att vi utan att behöva backa kan köra in i huset.
reverse (även: reverse gear)

3. finans

reverse
volume_up
klave {utr.}

4. teknik

reverse

Användningsexempel för "reverse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWell, Europe cannot stand still; if it stood still, it could go into reverse.
Men Europa kan inte stå stilla. Om det står stilla riskerar det att gå tillbaka.
EnglishMr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
Herr ordförande! Uppmana parlamentet och presidiet att upphäva detta beslut.
EnglishPlease listen to common sense and reverse your policy on biofuels immediately.
Lyssna till sunt förnuft och ändra er politik rörande biobränslen omedelbart.
EnglishMuch remains to be done to reverse the trend of discrimination towards the Roma.
Mycket kvarstår att göra för att vända trenden med diskriminering av romer.
EnglishOn that basis alone, we should reverse the decision to open negotiations with Turkey.
Enbart på denna grund bör vi häva beslutet att inleda förhandlingar med Turkiet.
EnglishThe reverse is also true: economic growth in Europe is not possible without reforms.
Motsatsen är också sann: ekonomisk tillväxt i Europa är inte möjlig utan reformer.
EnglishWe would call on Renault to follow this example and to reverse its decision.
Vi ber Renault med eftertryck att följa det exemplet och ta tillbaka beslutet.
EnglishThe work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
Arbetet med betänkandet om omvänd betalningsskyldighet har varit mycket konstruktivt.
EnglishThe Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Den spanska regeringen kan förvisso inte anklagas för passivitet, tvärtom.
EnglishWe should remember that it is easy to cause damage but often impossible to reverse it.
Vi bör minnas att det är lätt att orsaka skada men ofta omöjligt att reparera den.
EnglishI am not happy with the situation and the Commission intends to reverse it.
Jag är inte nöjd med situationen, och kommissionen har för avsikt att förändra den.
EnglishWe must seize this historic opportunity to reverse the climate change trend.
Vi måste ta vara på denna historiska möjlighet att vända klimatutvecklingen.
EnglishTherefore, this report does not mark the end of the game, quite the reverse.
Matchen är ju inte heller slutspelad i och med det här betänkandet, tvärtom.
EnglishIt is in their hands to reverse their position and to do what they know that they must.
Det är deras ansvar att ändra sin ståndpunkt och göra vad de vet att de måste.
EnglishIt pushes the EU into stagnation, and you will be Robin Hood in reverse.
Det driver in EU i stagnation och ni kommer att vara Robin Hood, fast tvärtom.
EnglishThere is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Det finns ingen återvändo - vi kan inte backa eller vända på historien.
EnglishOn commodity prices, we must have action to reverse declining commodity prices.
När det gäller råvarupriserna måste vi vidta åtgärder för att motverka att dessa sjunker.
EnglishWe must reverse the continuing trend of reducing the share of salaries in added value.
Vi måste vända den pågående trenden med en minskad andel av mervärdet för löntagarna.
EnglishI think that these two poles will certainly help to reverse the climate.
Jag anser att dessa två poler säkerligen kommer att bidra till att vända opinionen.
EnglishHowever, all being well, what was a negative factor will soon have the reverse effect.
Om allt går bra kommer dock vad som var en negativ faktor snart att få motsatt verkan.