EN reverse
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

reverse (även: back, back side, backing, downside)
The reverse side to this Brazilian policy is the threat to the stability and political course of Mercosur.
Medaljens baksida av denna brasilianska politik är hotet mot Mercosurs stabilitet och politiska inriktning.
But there is a reverse side to the coin.
Men medaljen har en baksida.
After the summer, everyone in the Netherlands will pay with coins with German reverse sides.
Efter sommaren kommer alla i Nederländerna att betala med tyska baksidor.
reverse (även: antipode, contrast, converse, negation)
It is Robin Hood in reverse, with the EU taking from the poor and giving to the rich.
Det är motsatsen till Robin Hood: EU tar från de fattiga och ger till de rika.
Of course, threats to our security are threats to our freedom, but the reverse is also true.
Självfallet är hot mot vår säkerhet också hot mot vår frihet, men motsatsen gäller också.
From my own personal experience, the reverse is in fact true.
Av min egen personliga erfarenhet kan jag säga att motsatsen faktiskt är sann.
reverse (även: adversity, anticlimax, backlash, rebuff)
volume_up
bakslag {neut.}
There will be reverses that will place this commitment under severe strain.
Bakslag kommer att inträffa och detta engagemang kommer att utsättas för svåra påfrestningar.
However, we need to ensure that the tragedy that occurred in Japan is not an opportunity for the advancement of lobbies, or for progress to be made today only to be reversed in the future.
Vi behöver dock också se till att den tragedi som har inträffat i Japan inte blir tillfälle för lobbying eller att de framsteg som görs i dag blir till bakslag i framtiden.
reverse (även: beating, defeat, hiding, reversal)
reverse (även: shift, vicissitude)
reverse (även: back, wrong side, seamy side)
reverse (även: bond, I owe you, IOU)
volume_up
revers {utr.}
reverse (även: reversal, inverse)
reverse
reverse

2. fordonsteknik

reverse (även: reverse gear)
volume_up
back {utr.}
You cannot get to Level 2 if you don ' t reverse in order to take the bend.
Det går inte att komma upp på andra våningen utan att backa i kurvan.
Then again, nor does it strike me as desirable to reverse the process entirely.
Men jag tycker inte heller att det är önskvärt att backa processen helt och hållet.
My heartfelt request is that this central reservation is halved in size so that we can enter the car park without having to reverse.
Mitt önskemål är att mittenfilen halveras, så att vi utan att behöva backa kan köra in i huset.
reverse (även: reverse gear)

3. finans

reverse
volume_up
klave {utr.}

4. teknik

reverse

Användningsexempel för "reverse" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWell, Europe cannot stand still; if it stood still, it could go into reverse.
Men Europa kan inte stå stilla. Om det står stilla riskerar det att gå tillbaka.
EnglishOn that basis alone, we should reverse the decision to open negotiations with Turkey.
Enbart på denna grund bör vi häva beslutet att inleda förhandlingar med Turkiet.
EnglishThe reverse is also true: economic growth in Europe is not possible without reforms.
Motsatsen är också sann: ekonomisk tillväxt i Europa är inte möjlig utan reformer.
EnglishWe would call on Renault to follow this example and to reverse its decision.
Vi ber Renault med eftertryck att följa det exemplet och ta tillbaka beslutet.
EnglishIt is Robin Hood in reverse, with the EU taking from the poor and giving to the rich.
Det är motsatsen till Robin Hood: EU tar från de fattiga och ger till de rika.
EnglishThe Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Den spanska regeringen kan förvisso inte anklagas för passivitet, tvärtom.
EnglishWe should remember that it is easy to cause damage but often impossible to reverse it.
Vi bör minnas att det är lätt att orsaka skada men ofta omöjligt att reparera den.
EnglishTherefore, this report does not mark the end of the game, quite the reverse.
Matchen är ju inte heller slutspelad i och med det här betänkandet, tvärtom.
EnglishIt pushes the EU into stagnation, and you will be Robin Hood in reverse.
Det driver in EU i stagnation och ni kommer att vara Robin Hood, fast tvärtom.
EnglishOn commodity prices, we must have action to reverse declining commodity prices.
När det gäller råvarupriserna måste vi vidta åtgärder för att motverka att dessa sjunker.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Men det betyder inte att EU inte behöver agera, utan snarare tvärtom.
EnglishWe hope Iran will reverse its decision and re-suspend uranium conversion activity.
Den behöver med andra ord inriktas på det som angår människor på båda sidor av Medelhavet.
EnglishI can remember not so long ago when the relationship was quite the reverse.
Jag kan minnas när förhållandena för inte så länge sedan var de motsatta.
EnglishIt is not true that we are neglecting safety, therefore; the reverse is true.
Man kan således inte påstå att vi försummar säkerheten - det förhåller sig precis tvärtom.
EnglishHowever, it is not a question of taking something away from the NGOs; quite the reverse.
Men det handlar inte om att ta något från de icke-statliga organisationerna, tvärtom.
EnglishThis is serious, and President Chirac's trip to China today does nothing to reverse that.
Detta är allvarligt och president Chiracs resa till Kina bekräftar bara situationen.
EnglishIn Georgia and Ukraine, Moscow is attempting to reverse the democratic transition.
I Georgien och Ukraina försöker den ryska regeringen att stoppa den demokratiska övergången.
EnglishQuite the reverse: in Russia, violence has become part of the system of government.
I Ryssland är förhållandena snarare de omvända: våld har blivit en del av själva styrandet.
EnglishAsia has no less responsibility than the US and Europe to reverse the climate calamity.
Asien har inte mindre ansvar än Förenta staterna och Europa att dämpa klimatkatastrofen.
EnglishWhat it cannot do is to reverse contamination or putrefaction in food.
Vad den inte kan göra är att avlägsna smitta eller rötangrepp i livsmedel.