EN to resign
volume_up
[resigned|resigned] {verb}

But anyway, after the report it was inevitable that the Commission should resign.
Att kommissionen skulle avgå var hur som helst oundvikligt efter den här rapporten.
If the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
Om årsrapporten inte godkänns, skall styrelsen avgå.
The provincial governors who had threatened to resign will not do so.
De provinsiella ledare som hade hotat att avgå kommer inte att göra det.
We could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.
Då kan vi lika gärna ge upp och konstatera att i mörkret är alla katter grå.
Although we are not yet bluntly told that the Member States must submit or resign, the fact is the spirit of what is being said is not far away from that.
Även om man inte ännu tydligt säger att staterna antingen måste finna sig i detta eller ge upp sina anspråk, ligger talets anda i praktiken inte långt därifrån.
It is therefore hardly surprising that the Belarussian Head of State is now trying to force the OSCE mission in Minsk to resign by refusing the necessary visa to be issued.
Därför är det inte underligt att den vitryska statschefen vill tvinga OSSE-delegationen i Minsk att ge upp genom att vägra dem visum.
And if he had any decency he would resign his seat now and let us hold a by-election.
Om han hade någon som helst anständighet skulle han avstå från sin plats nu och låta oss hålla ett fyllnadsval.
I would therefore ask you to have it recorded in the Minutes that I wish to resign as rapporteur for this report.
Jag ber er därför att ta till protokollet att jag önskar avstå från att stå som föredragande för detta betänkande.
For example, women even have the right to vote, and, in the United Kingdom, female teachers no longer have to resign on getting married.
Kvinnor har till exempel t.o.m. rätt att rösta, och, i Förenade kungariket, kvinnliga lärare behöver inte längre avstå från att gifta sig.
And if he had any decency he would resign his seat now and let us hold a by-election.
Om han hade någon som helst anständighet skulle han avstå från sin plats nu och låta oss hålla ett fyllnadsval.
I would therefore ask you to have it recorded in the Minutes that I wish to resign as rapporteur for this report.
Jag ber er därför att ta till protokollet att jag önskar avstå från att stå som föredragande för detta betänkande.
For example, women even have the right to vote, and, in the United Kingdom, female teachers no longer have to resign on getting married.
Kvinnor har till exempel t.o.m. rätt att rösta, och, i Förenade kungariket, kvinnliga lärare behöver inte längre avstå från att gifta sig.
to resign
We must not resign ourselves to unfair competition and monetary, social and ecological dumping practices.
Vi får inte resignera inför illojal konkurrens och valutamässiga, sociala och ekologiska dumpningsmetoder.
First of all, in the field of demography and the family, Europe should not resign itself to a decline in its population.
Först och främst borde Europa inte resignera inför en befolkningsminskning på området för demografi och familj.
We should not yet resign ourselves to failure, however, as there is still every chance that a balanced and credible solution may be reached.
Låt oss dock inte resignera inför ett misslyckande redan nu, eftersom vi fortfarande har alla chanser att nå en balanserad och trovärdig lösning.
She was the first female judge in her country but was forced to resign due to the Iranian revolution.
Hon var den första kvinnliga domaren i Iran, men tvingades att sluta på grund av den iranska revolutionen.
Jag sluta efter denna sässongen, Shake.
Well, in any parliamentary democracy, faced with such a vast and firm opinion of Parliament, a government resigns.
Herr talman, jag skulle också vilja att säkerhetsmuren revs – efter att delar målats om, så att den i likhet med andra murar kunde sluta som souvenirer och prydnadssaker.
Laurent Gbagbo must resign immediately and cede power to Alassane Ouattara, the legitimately elected President.
Laurent Gbagbo måste omedelbart avgå och överlämna makten till den rättmätige presidenten Alassane Ouattara.
The use of violence against civilians in Côte d'Ivoire by Mr Gbagbo after losing the elections is unacceptable, and he must resign and hand over power immediately.
Att Laurent Gbagbo har brukat våld mot civila i Elfenbenskusten efter det att han förlorade valet är oacceptabelt, och han måste därför avgå och omedelbart överlämna makten.
Thirdly, the European Commission had to resign, because it was too weak in many respects in relation to the Council.
Punkt tre: EG-kommissionen blev tvungen att träda tillbaka, eftersom den var alltför svag gentemot rådet.
Meanwhile we have learned that she was informed of them by her administration and we now want to know: who is it who has to resign here?
Nu vet vi att hon har fått besked av sin förvaltning och vi vill nu veta: Vem måste nu träda tillbaka?
to resign (även: to leave)
In protest over this, blogger Slim Amamou, who had been jailed under Ben Ali and then became part of the transitional government after the revolution, he resigned in protest from the cabinet.
Som en protest mot detta bestämde sig bloggaren Slim Amamou, som hade blivit fängslad under Ben Ali och sedan blivit del av den tillfälliga regeringen efter revolutionen, att avgå från sin post.
to resign (även: to secede)
to resign (även: to retire)
to resign

Användningsexempel för "to resign" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is not possible to resign from the KGB any more than it is from La Cosa Nostra.
Det är inte möjligt att lämna KGB lika lite som det är möjligt att lämna La Cosa Nostra.
EnglishAfter some reflection I have decided to resign as literary critic with you.
Jag har bestämt mig för att avsäga mig tjänsten som recensent hos er.
EnglishHe must either resign or tell us who is preventing him from doing his job.
Antingen avgår han eller också säger han vem som hindrar honom från att utföra sitt arbete.
EnglishDrugs are not, though, an accident of fate to which one must resign oneself.
Ändå är narkotika inte något oundvikligt, som man måste stå ut med.
EnglishIf, as I think you do, you believe in Europe, you will resign.
Om ni är en medborgare som tror på Europa, vilket jag tror att ni är, avgår ni.
EnglishIs there nothing for it, then, but to resign ourselves to the impasse in the peace process?
Finns det då inget annat vi kan göra än att acceptera denna återvändsgränd i fredsprocessen?
EnglishOn behalf of whom or what would Mr Stoiber call for Mr Prodi to resign?
I vems namn och för vilken sak skulle Stoiber kräva Prodis avgång?
EnglishBut if a European Commissioner said that we would expect them to resign the next morning.
Men om en europeisk kommissionär sade det skulle vi förvänta att han eller hon avgick nästa morgon.
EnglishIt would have been desirable, for the honour of the Commission, for Mr Fischler to resign from his post.
Det skulle vara önskvärt för kommissionens heder att Fischler avgår från sin tjänst.
EnglishMr President, Mr Solana, war is never something inevitable that one just has to resign oneself to.
Herr talman, herr Solana! Krig är aldrig något oundvikligt som man bara har att finna sig i.
EnglishEurope, the mother of moral values, should not resign itself to this.
Europa, alla moraliska värdens moder, får inte godta detta.
EnglishThe European Union cannot resign itself to unsafe clothing or unsafe toys.
EU kan inte finna sig i osäkra kläder eller leksaker.
EnglishWe should not resign ourselves to the visa requirements which the United States imposes on some EU citizens.
Vi bör inte foga oss i de visumkrav som Förenta staterna ålägger vissa EU-medborgare.
EnglishUCLAF could do not wrong and we forced a Commission to resign on the basis of UCLAF's inquiries.
Allt som UCLAF gjorde var guld värt och vi avsatte en kommission på grund av UCLAF: s utredningar.
EnglishWill he now resign, his authority having been undermined in this way?
Detta är en ståndpunkt som också andra har framfört här.
EnglishApartheid is only unchangeable if we resign ourselves to it and we must therefore not do so.
Det är bara om vi förlikar oss med det som apartheid är oföränderligt, och det får vi alltså inte göra.
English   .I was unable to resign myself to voting in favour of the amended financial perspective.
   .Jag kunde inte rösta för den ändrade budgetramen.
EnglishIn this context, we do not have to resign ourselves to the idea that Europe has potential growth of 2%.
I detta sammanhang får vi inte hänge oss åt tanken att EU har en potentiell tillväxt om 2 procent.
EnglishBut if you should lose me...... could you resign yourself to that?
Men om du förlorar mig...... kan du acceptera det då?
EnglishMr President, Mr Chanterie has made it clear that he wants to ask Mr Wathelet to resign, for which I thank him.
Herr ordförande! Kollegan Chanterie har klargjort att han vill kräva herr Wathelets avgång.