"requirement" - Svensk översättning

EN

"requirement" på svenska

EN

requirement {substantiv}

volume_up
1. allmänt
requirement (även: arrogation, call, claim, demand)
This requirement is irrevocable for membership of the European Community.
Detta krav är oåterkalleligt om man vill vara med i den europeiska gemenskapen.
Such flexibility is a critical operational requirement of the Authority.
En sådan flexibilitet är ett avgörande operativt krav för myndigheten.
There will be no concrete requirement for Member States to meet reduction targets.
Det blir inga konkreta krav på medlemsländerna att uppfylla minskningsmålen.
requirement (även: desideratum, need, want, needs)
The fact is that 80% of our protein crop requirement already has to be imported.
Vi måste redan importera 80 procent av vårt behov av proteingrödor.
Mountainous regions have a constant requirement for sustainable, modernised and multifunctional agriculture.
Bergsregioner har ett konstant behov av hållbart, moderniserat och mångsidigt jordbruk.
There is another requirement, in addition to these.
Till dessa behov vill vi lägga ett annat.
requirement (även: arrogation, call, claim, demand)
And if we in Europe do not treat that as a moral requirement, then we in Europe will have failed.
Om vi som européer inte formulerar det som ett moraliskt anspråk, har vi faktiskt misslyckats med vårt uppdrag.
I also asked them to notify us of any additional financial requirements they might have.
Jag bad dem också att meddela oss om de har några ytterligare ekonomiska anspråk.
When it came down to it, he, too, opted resolutely to put the national interest before religious requirements.
När det verkligen gällde valde även han utan betänkligheter nationella intressen före religiösa anspråk.
requirement (även: call, claim)
2. näringsliv
requirement
This requirement is irrevocable for membership of the European Community.
Detta krav är oåterkalleligt om man vill vara med i den europeiska gemenskapen.
Such flexibility is a critical operational requirement of the Authority.
En sådan flexibilitet är ett avgörande operativt krav för myndigheten.
There will be no concrete requirement for Member States to meet reduction targets.
Det blir inga konkreta krav på medlemsländerna att uppfylla minskningsmålen.
requirement
The fact is that 80% of our protein crop requirement already has to be imported.
Vi måste redan importera 80 procent av vårt behov av proteingrödor.
Mountainous regions have a constant requirement for sustainable, modernised and multifunctional agriculture.
Bergsregioner har ett konstant behov av hållbart, moderniserat och mångsidigt jordbruk.
There is another requirement, in addition to these.
Till dessa behov vill vi lägga ett annat.

Synonymer (engelska) till "requirement":

requirement

Användningsexempel för "requirement" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe first requirement is to strengthen parliamentary scrutiny in the Member States.
Det första kravet är att stärka den parlamentariska kontrollen i medlemsstaterna.
EnglishCooperation is a requirement for all international work, and especially for the EU.
Samarbete är förutsättningen för allt internationellt arbete och särskilt för EU.
EnglishThis means, firstly, that we must move away from the requirement of unanimity.
Det betyder för det första att vi måste komma bort från regeln om enhällighet.
EnglishCaution is also a prime requirement in concluding an energy agreement with Russia.
Vi måste också iaktta försiktighet om vi sluter ett energiavtal med Ryssland.
EnglishSubject: Commission preparing to abolish visa requirement for Russian citizens?
Angående: Förbereder sig kommissionen på att avskaffa viseringstvånget för Ryssland?
EnglishIn specific terms, the first requirement was that public officials should issue them.
Det första specifika kravet är att offentliga tjänstemän ska utfärda handlingarna.
EnglishCompliance with the rule of law is the first, fundamental requirement for democracy.
Att följa rättsstatsprincipen är det första, grundläggande villkoret för demokrati.
EnglishSuch a requirement should, I believe, be included in TV companies' licence agreements.
Jag tycker att detta borde inkluderas i de olika kanalernas sändningstillstånd.
EnglishI see a requirement for the new Directives to be progressive, fair and functional.
Ur min synvinkel måste de nya direktiven vara progressiva, rättvisa och funktionella.
EnglishIs ‘ Schengen plus’ a necessary requirement for the implementation of Schengen II?
Jag tänker på Slovenien, som uppenbarligen redan har genomfört Schengen II.
EnglishThe total financial requirement is estimated to be in the region of EUR 2 billion.
De sammanlagda ekonomiska behoven beräknas ligga i storleksordningen 2 miljarder euro.
EnglishLastly, I shall mention the requirement for Parliament to maintain its credibility.
Jag vill slutligen nämna kravet på trovärdighet när det gäller parlamentet.
EnglishAgain, the Commission cannot accept the requirement to bring forward proposals.
Återigen kan kommissionen inte godkänna kravet på att lägga fram förslag.
EnglishWe welcome the abolition of the notification requirement for competition agreements.
Vi gläder oss åt avskaffandet av anmälningsskyldigheten för konkurrensavtal.
EnglishThis would be a minimum requirement, I believe, on the dawn of the third millennium.
Det är enligt min mening ett minimum på tröskeln till det tredje årtusendet.
EnglishSuch a requirement should, I believe, be included in TV companies ' licence agreements.
Jag tycker att detta borde inkluderas i de olika kanalernas sändningstillstånd.
EnglishThe Commission must be notified of any new aid (notification requirement).
Kommissionen måste underrättas om alla nya stöd (enligt regeln om anmälningsplikt).
EnglishIn the Article there is a mention only of a requirement for between 60 % and 80 %.
I artikeln talar man bara om en subventionering på nivån 60 % resp. 80 %.
EnglishThese proposals lessen the requirement to speak English across air traffic control.
Jag anser därför att detta direktiv är nödvändigt och synnerligen viktigt.
EnglishMr Gahler has indicated his agreement, and so the formal requirement has been met.
Michael Gahler har meddelat att han samtycker och därmed är det formella kravet uppfyllt.