"to require" - Svensk översättning

EN

"to require" på svenska

EN

to require [required|required] {verb}

volume_up
1. allmänt
This will require flexibility on all sides, including the European Parliament.
Det kommer att kräva flexibilitet från alla sidor, inklusive Europaparlamentet.
Some measures will require amendment of the Staff Regulations, others will not.
Vissa åtgärder kommer att kräva ändringar i tjänsteföreskrifterna, andra inte.
This will also require an Intergovernmental Conference, at the appropriate time.
Detta kommer också så småningom att kräva en regeringskonferens.
I believe that this measure is inappropriate and will require further discussion.
Jag tror att detta medel är olämpligt, och vi kommer att behöva tala mer om detta.
There will be implications that will require careful examination by regulators.
Följderna av allt detta kommer att behöva granskas noggrant av tillsynsmyndigheterna.
In 10 to 20 % of cases patients will require mechanical ventilation.
I 10 till 20 procent av fallen kommer patienten att behöva vård i respirator.
On this basis, the EU can require non-EU based companies to comply with its opt-in legislation.
På grundval av detta kan EU begära att företag som är baserade utanför EU skall följa dess " opt-in " lagstiftning.
On this basis, the EU can require non-EU based companies to comply with its opt-in legislation.
På grundval av detta kan EU begära att företag som är baserade utanför EU skall följa dess "opt-in"lagstiftning.
Freedom of movement is prevented by the fact that certain Member States are permitted to require additional documents.
Den fria rörligheten förhindras av att vissa medlemsstater tillåts att begära ytterligare dokument.
The regional characteristics will require a special focus on humanitarian and military capacity in order to provide security and stability.
Regionala särdrag kommer att fordra en särskild inriktning mot humanitärt och militärt bistånd, så att säkerhet och stabilitet upprättas.
Some of these measures will perhaps require legislative initiatives supplementing the first stage, represented by the 'Security' regulation currently being examined.
Vissa av dem kommer kanske att fordra lagstiftningsåtgärder som ett komplement till den första etappen, dvs. den " säkerhetsförordning" som för närvarande är under behandling.
Some of these measures will perhaps require legislative initiatives supplementing the first stage, represented by the 'Security ' regulation currently being examined.
Vissa av dem kommer kanske att fordra lagstiftningsåtgärder som ett komplement till den första etappen, dvs. den " säkerhetsförordning " som för närvarande är under behandling.
to require (även: to crave)
2. näringsliv
This will require flexibility on all sides, including the European Parliament.
Det kommer att kräva flexibilitet från alla sidor, inklusive Europaparlamentet.
Some measures will require amendment of the Staff Regulations, others will not.
Vissa åtgärder kommer att kräva ändringar i tjänsteföreskrifterna, andra inte.
This will also require an Intergovernmental Conference, at the appropriate time.
Detta kommer också så småningom att kräva en regeringskonferens.
to require
Finally, I would point out that an absolute majority will be required in Parliament for the discharge of the budget of the Monitoring Centre.
Till sist vill jag tillfoga att det för det framtida uppfyllandet av budgeten för detta övervakningscentrum erfordras detta parlaments absoluta instämmande.

Användningsexempel för "to require" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishThe reports require the de facto transformation of the EU into a military power.
I betänkandena uppmanas faktiskt till en omvandling av EU till en militär makt.
EnglishAll these issues require a strong, consolidated response from the European Union.
Alla dessa frågor kräver ett starkt, konsoliderat svar från Europeiska unionen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Vi kräver således en strikt separering av materialet från de tre kategorierna.
EnglishSmart cities require a smart communications, transport and energy infrastructure.
Smarta städer kräver smart kommunikations-, transport- och energiinfrastruktur.
EnglishImmigrants require special support to help them integrate into their new homelands.
Invandrare behöver särskilt stöd för att kunna integrera sig i sitt nya hemland.
EnglishAsylum seekers are vulnerable people who require appropriate reception conditions.
Asylsökande är utsatta personer som är i behov av lämpliga mottagningsvillkor.
EnglishSuch children require a special approach and a personalised style of teaching.
Dessa barn kräver en särskild strategi och individuellt anpassad undervisning.
EnglishHowever, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
De kan emellertid hanteras med politisk vilja och kräver inte detta fördrag.
EnglishThirdly, the external aspects of the regime require especially careful handling.
För det tredje kräver de externa aspekterna av systemet särskilt noggrann hantering.
EnglishThe energy challenges of the 21st century require a strong and effective response.
För 2000-talets energiutmaningar krävs ett kraftfullt och effektivt bemötande.
EnglishThese programmes require a differentiated instrument funded from other sources.
Dessa program kräver ett differentierat instrument som finansieras ur andra källor.
EnglishMy Question 39 is one simple sentence and all I require is one simple answer.
Min fråga 39 består av en enkel mening, och allt jag begär är ett enkelt svar.
EnglishSeveral of the proposals are such as not to require any common policy at EU level.
Flera av förslagen är sådana att det inte behövs någon gemensam politik på EU-nivå.
EnglishThere are c) trade marks that require absolute identity, in medicine for example.
Det finns c) varumärken, som kräver en absolut identitet, exempelvis inom medicinen.
EnglishNevertheless, we require more effective cooperation, and, indeed, more cooperation.
Vi behöver emellertid ett mer effektivt samarbete och förvisso också mer samarbete.
EnglishMass refugee situations require special measures and separate budgetary allocations.
Situationer med massflykt kräver särskilda åtgärder och separat budgettilldelning.
EnglishRemember that all these measures will require additional funds from the fishermen.
Tänk på att alla dessa åtgärder kräver ytterligare finansiering från fiskarnas sida.
EnglishWe also know that these policies of sanctions always require a process to be in place.
Vi vet också att det alltid dröjer innan en sanktionspolitik blir verkningsfull.
EnglishThe new responsibilities under the treaty and the 2020 strategy require funding.
De nya ansvarsområdena enligt fördraget och Europa 2020-strategin kräver finansiering.