EN requests
volume_up
{pluralis}

requests (även: inquiries)
I will be happy to provide assistance with such discussions or requests for information.
Jag bidrar gärna till sådana diskussioner eller förfrågningar om information.
We want to respond to further requests from Syria for assistance in the reform process.
Vi vill svara på ytterligare förfrågningar från Syrien om hjälp i reformprocessen.
In addition, over 3700 electronic requests for information were received and answered.
Dessutom mottogs elektroniskt och besvarades över 3 700 förfrågningar om information.

Synonymer (engelska) till "request":

request

Användningsexempel för "requests" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA series of requests has been made here as to how we could improve the system.
Det har här framförts en rad förslag på hur vi skulle kunna förbättra systemet.
EnglishI have two requests to speak in relation to observance of the Rules of Procedure.
Två personer har begärt att få uttala sig om efterlevnaden av arbetsordningen.
EnglishPlease make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
Så var snälla och ta hänsyn till våra krav på en hel rad delade omröstningar.
EnglishHowever, the Commission wants and requests the support of all the European forces.
Kommissionen vill och begär emellertid stöd från alla de europeiska styrkorna.
EnglishUnfortunately, we can't reply individually to reconsideration requests at this time.
Tyvärr kan vi inte svara personligen på begäranden om omprövning för närvarande.
EnglishCommission records refer to the refusal of 30 % of requests for information.
Enligt kommissionens register avslås 30 procent av ansökningarna om information.
EnglishCommission records refer to the refusal of 30% of requests for information.
Enligt kommissionens register avslås 30 procent av ansökningarna om information.
EnglishCommissioner, I truly urge you to give a positive response to our two requests.
Fru kommissionsledamot, jag uppmanar er verkligen att besvara våra två krav positivt.
EnglishUnfortunately, no regulations have been adopted in response to these requests.
Tyvärr har dessa krav aldrig kopplats till införandet av några bestämmelser.
EnglishI believe that it must always be the party who requests the information who pays.
Jag anser att det alltid måste vara den som begär uppgifterna som betalar.
EnglishThe current rule is that whoever requests the quorum has to remain in the Chamber.
I dag krävs det att den som begär kontroll av beslutförheten måste stanna i kammaren.
EnglishIf there are any other requests to speak on this, I shall not accept them.
Om det är fler som begär ordet i frågan kommer jag inte att ta hänsyn till det.
EnglishWe support the Ombudsman's requests, and regard them as objectively justified.
Vi stöder kraven från ombudsmannen och anser att de är sakligt berättigade.
EnglishFor the fifth consecutive year, Turkey has failed to comply with Europe's requests.
För femte året i rad har Turkiet misslyckats med att följa vad Europa begär.
EnglishWe also need to make sure that requests are made in a realistic framework.
Vi måste också se till att kraven ställs inom ramar som också skall uppfyllas.
EnglishAd requests will fail if these parameters are not included or they are not well-formed.
Annonsbegäran misslyckas om dessa parametrar inte ingår eller om de är felaktiga.
EnglishIran has an opportunity now to come into line with requests made by the IAEA Board.
Iran har nu möjlighet att följa de krav som IAEA: s styrelse har lagt fram.
EnglishHence my appeal to you as Commissioner: do not give in to these special requests.
Därför uppmanar jag er som kommissionsledamot att inte ge vika för dessa särskilda krav.
EnglishIran has an opportunity now to come into line with requests made by the IAEA Board.
Iran har nu möjlighet att följa de krav som IAEA:s styrelse har lagt fram.
EnglishSeveral other requests have been accepted since then, including the one in question.
Flera andra ansökningar har godkänts sedan dess, däribland den nu aktuella.