EN requested
volume_up
{perfektparticip}

requested
volume_up
begärt {perf. part.}
You have requested a secure document that contains some insecure information.
Du har begärt ett skyddat dokument som innehåller oskyddad information.
Communications to the consumer which he has not requested have to be controlled.
Meddelanden till konsumenten som denne inte har begärt måste hejdas.
That review should be carried out in 2009, as requested by Parliament.
Översynen ska genomföras 2009, liksom parlamentet begärt.
requested
volume_up
begäran {perf. part.}
The designation of the competent authority is left to the requested Member State.
Det överlämnas åt den stat som begäran har lämnats till att utse den behöriga myndigheten.
Let me also add, having been requested, the following position of the Commission.
begäran vill jag också ta upp följande ståndpunkt som kommissionen har antagit.
This is not on an amendment but on a split vote, requested by the ALDE Group.
Det här handlar inte om ett ändringsförslag utan en delad omröstning, på begäran av ALDE-gruppen.

Synonymer (engelska) till "request":

request

Användningsexempel för "requested" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI think that is what you requested, and you certainly have my support in that.
Jag tror att det var det som ni efterfrågade och ni har verkligen mitt stöd här.
EnglishWho justified, who requested, who approved the intervention that led to chaos?
Vem rättfärdigade, vem krävde, vem godkände det ingripande som ledde till kaos?
EnglishFor the period 1999 to 2001, UNRWA has requested an amount of EUR 120 million.
UNRWA har under tidsperioden 1999-2001 ansökt om bidrag på 120 miljoner euro.
EnglishThat was why the closure of those reactors was requested during the negotiations.
Därför krävde man under förhandlingarna att dessa reaktorer skulle stängas.
EnglishThe Belgian authorities have requested EUR 9.2 million from the Fund in this regard.
De belgiska myndigheterna har ansökt om 9,2 miljoner euro ur fonden för detta.
EnglishIf so requested, this practice must also apply to the special representatives.
Om det krävs måste detta tillvägagångssätt även gälla de särskilda representanterna.
EnglishThe matter was put before Parliament's Bureau, as you requested in your letter.
Såsom ni bad om i ert brev överlämnades frågan till parlamentets presidium.
EnglishHowever, I would be more than pleased to elucidate a few points as requested.
Men jag vill gärna komma med ytterligare ett par klarlägganden som har efterfrågats.
EnglishWould the Commission break down the figures requested by EU Member State and by year?
Kommissionen ombeds att ta fram en uppställning uppdelad på EU-medlemsland och år.
EnglishEven before Parliament itself requested action, the Commission had already acted.
Kommissionen har agerat, och det innan detta parlament anhöll om åtgärder.
EnglishOf the EUR 1 919 million requested, only EUR 784 million have been granted.
Av de begärda 1 919 miljoner euro beviljas endast 784 miljoner euro i anslag.
EnglishWith regard to cinema, additional funding is requested for European cinema.
Vad filmen beträffar: man begär ytterligare medel till den europeiska filmen.
EnglishThe system tried to use a key which does not supportthe requested operation.
Systemet försökte använda en nyckel som inte hanterarden begärda funktionen.
EnglishIf you receive a suspicious message, do not provide the information requested.
Paketet innehåller webbläsaren Mozilla Firefox, antivirusprogram och antispionprogram.
EnglishThis is our common task; this is the reason why we requested this discussion.
Detta är vår gemensamma uppgift, och anledningen till att vi önskade denna diskussion.
EnglishThe Commission has nonetheless voluntarily promised to table the proposal we requested.
Kommissionen har ändock frivilligt lovat att lägga fram det förslag vi bad om.
EnglishThe other bodies and institutions are requested to enter into the agreement.
De andra organen och institutionerna uppmanas att ansluta sig till avtalet.
EnglishMy party has also requested that we have a referendum on the EU Constitutional Treaty.
Mitt parti har också efterfrågat en folkomröstning om EU:s konstitutionella fördrag.
EnglishI requested a report from the Legal Service which was received a week ago.
Det alternativet skiljer sig, enligt arbetsordningen, från en undersökningskommitté.
EnglishI regret the delay in providing the honourable Member with the information requested.
Jag beklagar förseningen med att lämna den ärade ledamoten den begärda informationen.