"request for information" - Svensk översättning

EN

"request for information" på svenska

EN request for information
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

request for information

Användningsexempel för "request for information" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMadam President, I have a request for information about a matter of order.
Fru talman! Jag har en förfrågan gällande en ordningsfråga.
EnglishThe Commission's answers to the request for information reached Italy just a couple of weeks ago.
Kommissionens svar på denna begäran om information nådde Italien för bara några veckor sedan.
EnglishThe committee adopted the decision to request further information from the Spanish judiciary on the case.
Utskottet beslöt att begära ytterligare information i fallet från det spanska domstolsväsendet.
EnglishAny regulator who has a request for information rejected should be able to ask his or her peers to arbitrate.
Den reglerare som nekas begärda uppgifter skall kunna begära en skiljedom från sina kolleger.
EnglishWe will request additional information from the Council before offering our opinion on this expenditure.
Vi kommer att begära ytterligare upplysningar från rådet innan vi avger något yttrande om denna utgift.
EnglishAny person or organisation may request environmental information without needing to prove a legitimate interest.
Varje person eller organisation kan begära miljöinformation utan att behöva visa upp att det finns ett berättigat intresse.
EnglishThe European Parliament must also reiterate its request for information concerning the application of international standards.
Europaparlamentet måste också upprepa sin begäran om information när det gäller tillämpning av internationella normer.
EnglishMember States also have the right to request ingredient information from manufacturers for use by their poison centres.
Medlemsstaterna har också rätt att begära information om beståndsdelar från tillverkarna för användning vid deras giftcentraler.
EnglishWhat is more, on 4 November I submitted a written request for information on this matter, and I am yet to receive a response.
Den 4 november skickade jag också en skriftlig begäran om information i denna fråga, men ännu har jag inte mottagit något svar.
EnglishIf the Member State has ignored the request for information, the Commission may issue an injunction to obtain the information.
Om medlemsstaten har ignorerat begäran om information kan kommissionen utfärda ett åläggande att de skall erhålla information.
EnglishOnly four Member States have chosen a service provider, three Member States have failed to respond to a request for information at all.
Det är endast fyra medlemsstater som har valt operatör och tre medlemsstater har inte ens svarat på förfrågan om information.
EnglishIn practice, notifications are frequently incomplete so that the Commission is forced to request additional information before it can take a decision.
I praktiken är anmälningarna ofta ofullständiga så kommissionen tvingas begära ytterligare uppgifter innan den kan fatta beslut.
EnglishMost of them are a request for information as to how the date-based export scheme actually operates, both on a practical level and on a technical level.
De flesta av frågorna gäller information om hur det datumbaserade exportsystemet verkligen fungerar, både praktiskt och tekniskt.
EnglishIt also calls on the Commission to clearly define what must be understood by 'official request for information' and 'incomplete national programme'.
Man uppmanar även kommissionen att tydligt definiera vad som avses med ”officiell begäran om uppgifter” och ”ofullständigt nationellt program”.
EnglishI hope that Council will consider Parliament's request, as information technology can also help to reduce red tape and the rigidity that exists in administration.
Jag hoppas att rådet beaktar detta parlamentets begäran, ty med hjälp av informationstekniken kan vi även minska byråkratin och förvaltningens tröghet.
EnglishFollowing a request for information from a Portuguese association expressing its concern over the use in Europe of R12 refrigerant gas, can the Commission:
Efter en begäran om förklaring från en portugisisk organisation som uttrycker sin oro över användningen av köldmedium R12 i Europa, vill jag fråga kommissionen:
EnglishWhile conscious of the need to respect trade secrets, naturally - we sometimes address areas that could be sensitive - we would like to request further information.
Vi kommer ibland in på ett område som kan vara känsligt och inser givetvis behovet av att skydda företagshemligheter, men vi kräver samtidigt ökad information.
EnglishTherefore, each time information on a person's criminal record is required for the purposes of a new criminal procedure, it will be necessary to submit a new request for information.
Därför kommer det att krävas en ny begäran om information varje gång uppgifter om en viss persons kriminalregister krävs för att genomföra ett nytt brottmål.
EnglishPeople have approached me many times with a request for information about where they can gain access to documents or lodge a complaint, because they do not know to whom to turn.
Folk har många gånger kontaktat mig och begärt information om var de kan få tillgång till dokument eller framföra klagomål eftersom de inte vet vem de ska vända sig till.
EnglishIn its answer of 22 May 2008 to my Written Question E‑1548/2008, the Commission stated that it considered it necessary to request further information from the Dutch authorities.
Kommissionen anger i sitt svar av den 22 maj 2008 på en tidigare skriftlig fråga från mig (E‑1548/2008) att den skulle behöva mer uppgifter från de nederländska myndigheterna.