EN request
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

request (även: claim, suit)
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)
(Parlamentet avslog begäran.) (Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning): se protokollet
This request was based on a written request from forty Members.
Den begäran byggde på en skriftlig framställning från fyrtio ledamöter.
request (även: desideratum, desire, desiderata)
The Commission’s request for 700 new posts is right, even if it is a huge number.
Kommissionens önskemål om 700 nya tjänster är berättigat, även om antalet är stort.
As policies vary by seller, they may or may not be able to accommodate your change request.
Olika säljare har olika riktlinjer och kan eventuellt inte alltid uppfylla ditt önskemål.
This question is tabled at the request of a constituent from the State of Styria in Austria.
Denna fråga ställs efter önskemål från en medborgare i delstaten Steiermark i Österrike.
request (även: pleasure, wish)
That is my request, which I would like to make a matter of public record.
Detta är en önskan som jag vill framföra offentligt.
As rapporteur, I actually only had one additional request.
Som föredragande hade jag egentligen bara en önskan att lägga till detta.
Perhaps certain Members could comply with that request.
Kanske skulle vissa ledamöter kunna rätta sig efter denna önskan.
request (även: appeal, exhortation, invitation, order)
I therefore have a practical request to make to the Presidency and the Commission.
Därför vill jag ge ordförandeskapet och kommissionen en konkret uppmaning.
I should like to address this request jointly to Parliament and to the Commission.
Jag vill rikta denna uppmaning till både parlamentet och kommissionen.
We support this request and would ask the EU negotiators to do likewise.
Vi stöder denna uppmaning och ber EU: s förhandlare att göra samma sak.
request
We may request them in the light of public opinion.
Vi kan låta efterfrågan på dem styras av den allmänna opinionen.
We request firmer integrated actions against trafficking networks, as well as concerted actions to discourage the demand for prostitution.
Vi kräver fullt integrerade åtgärder mot människohandelsnätverk liksom samordnade åtgärder för att avskräcka efterfrågan på prostitution.
Parliament also requests that we attend to the sector which has not received all the attention it deserves.
Denna politik för efterfrågan är en central pelare i vår plan för hållbar energipolitik för att möta medborgarnas stora miljöoro.
request (även: application)
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
En anmodan om bevisupptagning bör normalt genomföras snabbt.
That is why we support the request for urgent procedure.
Därför stöder vi anmodan om brådskande förfarande.
This is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
Det är mer än hälften av den ursprungliga anmodan för administrativa kostnader på 5,2 procent.
request (även: appeal, petition, plea, solicitation)
volume_up
bön {utr.}
Mr President, I have a request; every member has a very precise timetable.
Jag har en bön till er. Varje ledamot har en mycket exakt tidsplanering.
So my first request to you, Commissioner, is to speed up all the individual proposals.
Därför, herr kommissionär, skulle min första bön till er vara att påskynda alla de enskilda förslagen.
I therefore come to my request: you have proposed specific measures to the Commission in your report.
Därför kommer jag nu till min bön: I betänkandet har ni föreslagit kommissionen konkreta steg.
request (även: petition)
My request to the Commission therefore comprises three points.
Därför omfattar min hemställan till kommissionen tre punkter.
Madam President, we submitted a request yesterday to vote on the Hautala report first.
Vi lade i går fram en hemställan om att först kunna rösta om Hautala-betänkandet.
Mr van Dam has the floor to present this request.
Ordet går till van Dam för denna hemställan.
request (även: suit)
Mr Manzella, I will put your request to the President.
Käre kollega, jag skall framföra er anhållan till ordföranden.
You have responded positively to my request at the opening of the debate this morning.
Ni har svarat positivt på min anhållan i samband med att denna debatt inleddes i förmiddags.
For those reasons their request was turned down.
Av dessa skäl avvisades deras anhållan.
request

2. näringsliv

request (även: petition)
(Parliament rejected the request) (Parliament adopted the legislative resolution)
(Parlamentet avslog begäran.) (Parlamentet antog lagstiftningsresolutionen.)
Request for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet (uppföljning): se protokollet
This request was based on a written request from forty Members.
Den begäran byggde på en skriftlig framställning från fyrtio ledamöter.
request (även: call, claim, demand)
volume_up
yrkande {neut.}
There was a request from our Group for a split vote on the last few words.
Det fanns ett yrkande från vår grupp om separat omröstning om de sista orden.
I have received a request from the PPE Group for a referral to committee.
Jag har mottagit ett yrkande om återförvisning till utskottet av PPE-gruppen.
In addition, I have received a request for a roll call vote.
Dessutom har jag fått ett yrkande om omröstning med namnupprop.
request (även: call, claim, demand)

Synonymer (engelska) till "request":

request

Användningsexempel för "request" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
Jag kan under inga omständigheter acceptera kravet på att tobaksstödet dras in.
EnglishThat is correct, Mr Rübig, but at the moment no such request has been submitted.
Det stämmer, herr Rübig! För närvarande föreligger dock inte något sådant förslag.
EnglishMrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
Fru Müller! Ni har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
EnglishI put to the vote the request from the Group of the Party of European Socialists
Omröstning skall ske om Europeiska socialdemokratiska partiets grupps förslag.
EnglishLastly, we have taken note of the 700 posts you request from us, Commissioner.
Slutligen har vi noterat de 700 nya tjänster ni begär av oss, fru kommissionär.
EnglishWe can request the presence of the Commissioner. We cannot, however, compel it.
Vi ber att kommissionsledamotens skall vara närvarande, men vi kan inte kräva det.
EnglishThey have asked us to do this and there is no reason not to meet their request.
De har begärt det och det finns ingen anledning att inte göra dem till viljes.
EnglishWe therefore request that budgetary resources be focused on the key actions in 2005.
Vi begär därför att budgetmedel koncentreras till de viktigaste åtgärderna 2005.
EnglishMadam President, I request that this is not taken as a topical and urgent motion.
Fru talman! Jag anmodar att detta inte tas upp som en aktuell och brådskande fråga.
EnglishI hope our government and parliament will take a positive view of this request.
Jag hoppas att vår regering och riksdag förhåller sig positivt till ansökan.
EnglishMy group asked for these to be voted on separately, but I can withdraw this request.
Vår grupp har begärt en separat omröstning. Jag kan dra tillbaka detta förslag.
EnglishThis is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
Detta är det korrekta sättet att hantera saker när ombudsmannen gör en förfrågan.
EnglishWe Greens request that EU Cofinancing be redesigned to be environmentally friendly.
Vi i de Gröna kräver att EU:s medfinansiering omformas så att den blir miljövänlig.
EnglishI have naturally passed this request on to the Italian Minister for Justice.
Jag vet från den debatt som förevarit att ni tar integrationsfrågan på allvar.
EnglishMr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
EnglishThe European Ministers for Sport repeated the request to the Commission in Biarritz.
De europeiska idrottsministrarna upprepade detta krav till kommissionen i Biarritz.
EnglishThe Commission stands ready to consider any request that may be forthcoming.
Kommissionen står beredd att beakta eventuella förfrågningar som kan inkomma.
EnglishI should like to request that the Minutes be aligned with the German language version.
Jag ber att protokollet ändras så att det överensstämmer med den tyska versionen.
EnglishIs it Europeanist rhetoric if we request new regulations for the financial markets?
Är det pro-europeisk retorik om vi efterfrågar nya regleringar för finansmarknaderna?
EnglishI hope that the Commission will take this request by the European Parliament on board.
Jag hoppas att kommissionen vill ta till sig detta förslag från Europaparlamentet.