"repute" - Svensk översättning

EN

"repute" på svenska

volume_up
repute {substantiv}
SV
EN

repute {substantiv}

volume_up
repute (även: buzz, character, credit, fame)
From a school on the Sagres peninsula, your country gained world repute as a nation of navigators.
Genom en skola på Sagreshalvön fick ert land rykte om sig som en sjöfartsnation.
   – Mr President, the proposal for a directive on services is a proposal of ill repute.
Förslaget till tjänstedirektiv är ett förslag med dåligt rykte.
Its work shows that the EU is closer to Europeans than it is reputed to be, listening as it does to criticism.
Hans arbete bevisar att EU är närmare européerna än vad det har rykte om sig att vara, och att EU lyssnar på kritik.

Synonymer (engelska) till "repute":

repute

Användningsexempel för "repute" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe need to preserve the reforms and the repute of the UCITS brand.
Vi måste upprätthålla reformerna och fondföretagens anseende.
EnglishAny insurance intermediary must also be a person of good repute, who has not been made bankrupt.
Försäkringsagenten måste också vara en välrenommerad person som inte tidigare försatts i konkurs.
English   – Mr President, the proposal for a directive on services is a proposal of ill repute.
Man kan utan vidare säga att hela Frankrike motsätter sig detta direktiv, och i synnerhet ursprungslandsprincipen.
EnglishThe European Companies Register has a special importance in guaranteeing the control of good repute.
The European Companies Register har en särskild betydelse när det gäller att garantera kontrollen av gott anseende.
EnglishIt is a quote from Professor Blanpain, a labour law professor of international repute.
Den sista meningen kommer inte från mig utan är ett citat av professor Blampain, en internationellt välsedd professor i arbetsrätt.
EnglishAs regards access to the profession, the aspect of good repute and serious infringements of the law is essential.
Vad gäller rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, är frågan om gott anseende och allvarliga överträdelser av lagen grundläggande.
EnglishWith regard to the candidates, the Treaty lays down that they are pan-European personalities of known repute and professional competence.
Beträffande kandidaterna fastslår fördraget att de skall vara personligheter med gott anseende i hela Europa och med stort yrkeskunnande.
EnglishThe conditions already laid down for accessing the occupation - namely good repute, financial standing and professional competence - are maintained.
De villkor som redan har fastställts för att kunna arbeta inom yrket - dvs. gott anseende, ekonomisk kapacitet och yrkesmässig kompetens - behålls.
EnglishIt is regarding the term 'good repute', which I put forward, and which, in the interests of consensus, I then withdrew and proposed substituting it with 'ethical standards'.
Det gäller uttrycket "gott anseende”, som jag föreslog, och som jag därefter drog tillbaka i samstämmighetens intresse och föreslog att det skulle ersättas med "etiska normer”.
EnglishAmendments Nos 15, 16 and 17 all propose the deletion of references to minor offences so that they should not be taken into account when considering the good repute of an operator.
Ändringsförslag 15, 16 och 17 förslår alla att hänvisningen till mindre förseelser utelämnas, så att dessa inte kommer att övervägas vid bedömning av en transportörs goda renommé.