"reputation" - Svensk översättning

EN

"reputation" på svenska

volume_up
reputation {substantiv}

EN reputation
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

reputation (även: appellation, moniker, name)
volume_up
namn {neut.}
In the single European market they are prepared to withdraw products that damage their good reputation.
På den inre europeiska marknaden är de beredda att dra tillbaka produkter som kan skada deras namn.
However, there is a lot yet to be achieved and there is a long way for the UK to go, and for BNFL to go to re-establish its reputation.
Men det återstår fortfarande en hel del att göra och Förenade kungariket har en lång väg att gå, liksom BNFL har en lång väg att gå för att återupprätta sitt goda namn.
However, it is also clear that there have been unaccountable and unacceptable actions within the Commission that have jeopardised the reputation and the good name of the institution.
Det står dock också klart att det inom kommissionen har försiggått oansvarig och oacceptabel verksamhet som äventyrat institutionens rykte och goda namn.
reputation (även: account, authority, character, consideration)
They are the people who suffer as well as the European Union's reputation.
De är de som kommer att lida skada såväl som Europeiska unionens anseende.
It is things like this which damage the Union's reputation among its citizens.
Det är ärenden som detta som drar ned unionens anseende bland medborgarna.
So does Mr Watson, who is disturbed about the reputation of the European Union.
Det gör också Watson, som bekymrar sig över Europeiska unions anseende.
reputation
Then of course it helps  to LTU's reputation that the university has many publications.
Sedan bidrar det förstås till LTU:s renommé att universitetet får många publikationer.
Our wheaten and soda breads are must-taste delicacies and Armagh Bramley apples have a very distinct reputation.
Vårt vete- och bikarbonatbröd är en delikatess som måste smakas och Armagh Bramley-äpplena har ett mycket gott renommé.

2. "(favourable) repute"

reputation (även: buzz, character, credit, fame)
volume_up
rykte {neut.}
It would destroy Parliament's reputation and spoil the pleasure of our work.
Det förstör parlamentets rykte, och det förstör vår arbetsglädje.
No wonder the EU's reputation at the moment is not very high with the public.
Det är inte underligt att EU: s rykte inte är särskilt gott hos allmänheten för tillfället.
The committee of inquiry will not dim this reputation in any way.
Undersökningskommittén kommer inte att kunna svärta ner hans rykte på något sätt.

Synonymer (engelska) till "reputation":

reputation

Användningsexempel för "reputation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou started your Presidency with the reputation of being climate-sceptics.
När ordförandeskapsperioden började hade ni rykte om er att vara klimatskeptiker.
EnglishI tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.
Så säkert som ni sitter här nu kommer det ni gjorde att skada ert anseende.
EnglishI hope that Parliament lives up to this reputation during tomorrow's vote.
Jag hoppas att parlamentet lever upp till detta rykte under morgondagens röstning.
EnglishI am sometimes ashamed of Britain's reputation across Europe for its football hooligans.
Jag skäms ibland över britternas rykte i Europa på grund av fotbollshuliganerna.
EnglishThis would ensure that you arrive here on time and would preserve your green reputation.
Då skulle ni med säkerhet komma i tid och samtidigt bevara ert gröna anseende.
EnglishSecondly and importantly, the reputation of European wine will be damaged yet again.
För det andra, och det är viktigt, kommer de europeiska vinernas rykte att skadas igen.
EnglishBulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Bulgariens rykte skamfilas till förmån för kortsiktiga politiska vinster.
EnglishAnd this reputation capital will determine our access to collaborative consumption.
Och detta förtroendekapital kommer att avgöra vår tillgång till kollaborativ konsumtion.
EnglishThe Union also enters 2009 secure in the strength of its international reputation.
EU går också tryggt in i 2009 i kraft av sitt internationella anseende.
EnglishA little more control over ourselves would not harm our reputation amongst the electorate.
Lite mer kontroll över oss själva skulle inte skada vårt rykte bland väljarna.
EnglishThis kind of rearguard debate does little for the reputation of the European right.
Detta slags efterhandsdebatt gör föga för den europeiska högerns rykte.
EnglishNo wonder the EU' s reputation at the moment is not very high with the public.
Det är inte underligt att EU:s rykte inte är särskilt gott hos allmänheten för tillfället.
EnglishThat is the reputation we have, and perhaps you have too a little bit, Mr President.
Sådant är vårt rykte, och delvis kanske också ert, herr rådsordförande.
EnglishThe EU has a good reputation in terms of international dialogue on social issues.
EU har gott rykte inom den internationella dialogen om socialfrågor.
EnglishAs an independent state, the country has since developed a reputation for poor government.
Som självständig stat har landet därefter fått rykte om att ha dåligt styre.
EnglishThey unfortunately have a reputation for resorting to systematic and excessive violence.
De har tyvärr rykte om sig att tillgripa systematiskt och överdrivet våld.
EnglishTheir bad reputation is partly explained by the risk of manipulation.
Deras dåliga rykte kan delvis förklaras av den risk för manipulation som de medför.
EnglishOnly this morning I was reading the, a Zurich daily with a fine reputation the world over.
Så sent som i morse läste jag, en dagstidning med världsrenommé som ges ut i Zürich.
EnglishFirstly, point 1 states that not all agencies always have good a reputation.
För det första fastställer man i punkt 1 att det inte är alla byråer som har gott anseende.
EnglishIt would not deserve the reputation that this attitude could generate.
Landet förtjänar inte det rykte som denna inställning skulle kunna medföra.