EN report
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

I believe that Mr Medina Ortega's report, this splendid report, gives the answer.
Jag tror att Medinas betänkande, detta enastående betänkande, ger svaret.
In fact, the Langen report is on VAT and the Miller report is on excise duties.
Langens betänkande handlar dock om moms och Millers betänkande handlar om punktskatter.
Like the Newman report, I support the report by Mrs De Esteban on the Ombudsman.
I likhet med Newmans betänkande, stöder jag också De Estebans betänkande om ombudsmannen.
The Commission's report will include the findings mentioned in the FVO inspection reports.
Kommissionens rapport kommer att innehålla slutsatserna i FVO-inspektionens rapport.
It is a follow-up report to a special report by the Court of Auditors.
Det är ett uppföljningsbetänkande till en särskild rapport från revisionsrätten.
I welcome the report on the Commission's 31st report on competition policy.
Jag välkomnar betänkandet om kommissionens trettioförsta rapport om konkurrenspolitik.
The report is in accordance with the thrust of the Commissionʼ s report.
Betänkandet är i sina huvuddrag enigt med kommissionens meddelande.
The report and the Commission communication refer to the prevention and reduction of risks.
Betänkandet och kommissionens meddelande handlar om förebyggande och riskminskning.
The report is in accordance with the thrust of the Commissionʼs report.
Betänkandet är i sina huvuddrag enigt med kommissionens meddelande.
Mr President, the opinion of the Environment Committee seeks to restrain Mr Rothley's report.
Herr ordförande, miljöutskottets yttrande försöker begränsa Rothleys betänkande.
Auditors’ statement on the Corporate Governance Report can be found in the respective Audit Report.
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten återfinns i respektive revisionsberättelse.
I am the draftsman of the Budget Committee's opinion on Mr Berlato's report.
Jag är föredragande för budgetutskottets yttrande om Sergio Berlatos betänkande.
Annual report on the deliberations of the Petitions Committee 2008 (short presentation)
Årsrapport om verksamheten vid utskottet för framställningar 2008 (kortfattad redogörelse)
   – Mr President, I would like to say thank you for an excellent report.
Jag vill tacka er för en utmärkt redogörelse.
However, Portugal will be asked for a more comprehensive report.
Portugal kommer emellertid att uppmanas att lämna in en utförligare redogörelse.
you're a Gmail user, you can report a message as phishing with the link provided in the message header.
Du kan även skicka en anmälan till StopBadware.org
The partners are also obliged to report this information to the Patent and Registration Office (PRV).
Bolagsmännen är också skyldiga att göra en anmälan till Patent och registreringsverket (PRV).
In addition, it has been ascertained that when victims report crimes they are subjected to discriminatory behaviour.
Dessutom konstateras det att brottsoffer bemöts diskriminerande vid anmälan av brott.
report (även: commentary, story, documentary)
I watched a very disturbing report on CNN about the state of the Pearl River in China.
Jag såg ett väldigt upprörande CNN-reportage om situationen vid Zhu Jiang-floden i Kina.
Imagine you are an editor and are delivering your latest report.
Tänk dig att du är redaktör och ska leverera ett reportage.
Jag såg ditt reportage i kväll.
report (även: buzz, character, credit, fame)
volume_up
rykte {neut.}
Mr President, Parliament's image will have been enhanced by the decision, supported by my group, to refer this report back to committee.
Det är bra för parlamentets rykte att vi skickade tillbaka betänkandet som nu i stället fastställer som ett mål: ett drogfritt samhälle.
The report by Mr de Soto, the United Nations Special Coordinator, roundly criticises the strategy of the Quartet, and does little for the reputation of the Union itself.
I rapporten från Alvaro de Soto, FN:s särskilde samordnare, kritiseras kvartettens strategi grundligt, och bidrar föga till EU:s rykte.
Our concern is strengthened if the rumour reported a few days ago is true - namely that the Commission wants to limit severely the access of Parliament to information.
Vår oro förstärks om det rykte som rapporterades för några dagar sedan stämmer - nämligen att kommissionen kraftigt vill begränsa parlamentets tillgång till information.
Madam President, the Commission's report on the monitoring of the Common Fisheries Policy in 1995 does not make for very pleasant reading.
Kommissionens berättelse om övervakning av den gemensamma fiskeripolitiken år 1995 är inte någon särskilt behaglig läsning.
We must then have reports on the monitoring of the Common Fisheries Policy.
Det skall sedan rapporteras i berättelser om övervakning av den gemensamma fiskeripolitiken.
report (även: dictum, opinion, verdict)
Needless to say, comments have been made on the Commission's report.
Naturligtvis fanns det kommentarer till kommissionens utlåtande.
This report says that the European Union has competence in this area.
I detta utlåtande sägs det att Europeiska unionen har behörighet inom detta område.
report (även: abstract, brief, commentary, note)
volume_up
referat {neut.}

2. näringsliv

report
I believe that Mr Medina Ortega's report, this splendid report, gives the answer.
Jag tror att Medinas betänkande, detta enastående betänkande, ger svaret.
In fact, the Langen report is on VAT and the Miller report is on excise duties.
Langens betänkande handlar dock om moms och Millers betänkande handlar om punktskatter.
Like the Newman report, I support the report by Mrs De Esteban on the Ombudsman.
I likhet med Newmans betänkande, stöder jag också De Estebans betänkande om ombudsmannen.

3. utbildning

report
Finally, our report card would show a pupil which is lacking ambition.
Vårt terminsbetyg skulle alltså beskriva en elev som inte har några ambitioner.
But I am afraid this report card would also show that the Union is failing in too many areas.
Jag är dock rädd att detta terminsbetyg också skulle visa att unionen misslyckas på alltför många områden.
If the European Union were drawing up an end-of-year report card on the Lisbon process, I suspect that the report would say " must try harder ".
Om Europeiska unionen skulle ge ett terminsbetyg för Lissabonprocessen, misstänker jag att det skulle stå " måste anstränga sig mer ".
report
volume_up
omdöme {neut.}
This positive and balanced report gives the Treaty a favourable verdict.
.– I detta positiva och balanserade betänkande ges fördraget ett gynnsamt omdöme.
I too can fully endorse this assessment of her report.
Jag kan här också fullständigt ansluta mig till innehållet i detta omdöme.
He has brought his wide experience, his deep knowledge, his perspicacity and attention to detail to this report.
Han har med hjälp av sin långa erfarenhet utarbetat detta betänkande med stort sakkunnande, omdöme och exakthet.

4. brittisk engelska

report (även: report card)

Användningsexempel för "report" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
De danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.
EnglishWhen the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.
När rapporten offentliggjordes var det nästan som om kommissionen hade lyckats.
English. - (EL) We are voting against the report on access to road transport.
Vi röstar mot betänkandet om tillträde till marknaden för godstransporter på väg.
EnglishWe had a very tight deadline for producing the report and holding consultations.
Vi hade mycket kort tid på oss att utarbeta betänkandet och hålla överläggningar.
EnglishThe report by Mrs Klamt makes an important contribution to this pressing debate.
Klamtbetänkandet utgör ett viktigt bidrag till debatten om detta brådskande ämne.
EnglishA few weeks ago, we debated the report on the decommissioning of power reactors.
För några veckor sedan debatterade vi betänkandet om avvecklingen av reaktorer.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
EnglishThe Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
Kommissionen välkomnar betänkandet och stöder några av de ändringar som föreslås.
EnglishYou will remember the Helsinki report and the Nice Declaration on Sport in 2000.
Ni känner till Helsingforsrapporten och Nicedeklarationen om idrott från år 2000.
EnglishPrivacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
Integriteten får inte äventyras så som skedde i fallet med Harbour-betänkandet.
EnglishWhat did Mr Katiforis actually propose and what has been taken out of the report?
Vad har Giorgos Katiforis föreslagit och vad har plockats bort från betänkandet?
EnglishThe Campoy Zueco report addresses breaches of the EU rules on waste management.
Zueco-betänkandet är inte förenligt med EG: s bestämmelser för avfallshantering.
EnglishThe third reason, Mr President, is that this report is an own-initiative report.
Tredje skälet, herr ordförande: det här betänkandet är ett initiativbetänkande.
EnglishI have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
Jag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.
EnglishIt also adopted the report on these two referrals through simplified procedures.
Det antog betänkandet om dessa två hänskjutningar genom förenklade förfaranden.
EnglishI must tell you that I largely agree with the analysis appearing in each report.
Jag måste säga att jag i allt väsentligt håller med om analysen i betänkandena.
EnglishFinally, the report should have shed more light upon Parliament's deficiencies.
Slutligen, herr talman, borde parlamentets brister ha belysts mer i betänkandet.
EnglishAs a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
Betänkandet fungerar mycket bra som ett första steg för att lösa detta problem.