"repeat" - Svensk översättning

EN

"repeat" på svenska

volume_up
repeat {substantiv}
EN

repeat {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
There will not be a repeat - a second chance.
Det blir ingen repris - en andra chans.
So far, it appears to be a repeat of the proceedings in 1994, which the European Court of Human Rights categorised as unfair.
Hittills tycks det vara en repris på processen från 1994 som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna klassade som orättvis.
Could this be a repeat of previous action taken by Yevgeni Primakov in 1997, which, in fact, received no international backing whatsoever and was emphatically rejected by Moldova?
Skulle detta kunna vara en repris på det som Jevgenij Primakov gjorde 1997 och som inte fick något som helst internationellt stöd och kraftfullt förkastades av Moldavien?

Användningsexempel för "repeat" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI will repeat that: 'It is only right that such information should be published'.
Jag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
EnglishI will repeat that quotation: ‘The European arrest warrant is a crime in itself.
Jag repeterar detta citat: ”Den europeiska arresteringsordern är ett brott i sig.
EnglishLet me repeat that the Council can only act on the initiative of the Commission.
Får jag än en gång säga att rådet bara kan ingripa på kommissionens initiativ.
EnglishI will repeat that: 'It is only right that such information should be published '.
Jag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
EnglishI repeat, it is affirmed very vigorously several times in the government's text.
Jag upprepar, detta bekräftas flera gånger med stort eftertryck i regeringens text.
EnglishLet me repeat that I am not against the patenting of biotechnological inventions.
Ännu en gång: Jag är inte emot en patentering av bioteknologiska uppfinningar.
EnglishThere is a huge need – and I repeat this – for the social stigma to be lifted.
Många människor i Europa motsätter sig detta av moraliska skäl, och med all rätt.
EnglishLet us hope that other leaders throughout Africa repeat this important message.
Låt oss hoppas att andra ledare genom hela Afrika för detta viktiga budskap vidare.
EnglishI will repeat: it is the resolution that calls for the agreement to be suspended.
Jag upprepar: Det är i resolutionen som det krävs att avtalet skall upphävas.
EnglishI repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.
Det måste finnas en minimal intern samstämmighet, det vidhåller jag, i vår politik.
EnglishWe are open to constructive ideas on this matter, which, I repeat, is complex.
Vi är öppna för goda idéer i den här frågan, som jag upprepar är komplicerad.
EnglishAfter Nigeria, history threatens to repeat itself on a lesser scale in Chad.
I Tchad hotar samma sak att hända i liten skala som hände i stor skala i Nigeria.
EnglishI would repeat, therefore, that the Commission wishes to maintain the sum proposed.
Jag upprepar därför att kommissionen vill behålla det belopp som föreslagits.
EnglishCooperation must operate in both directions — I repeat — in both directions.
Samarbetet måste ske i båda riktningarna – jag upprepar – i båda riktningarna.
EnglishA number of anomalies have been mentioned and I am going to repeat them very briefly.
Några missförhållanden har nämnts och jag kommer att ta upp dem igen mycket kort.
EnglishThere is a huge need – and I repeat this – for the social stigma to be lifted.
Jag påminner återigen om hur oerhört viktigt det är att få bort det sociala stigmat.
EnglishIn the end, it will be the repeat of the story of the EU Water Framework Directive.
När allt kommer omkring blir det en upprepning av EU:s ramdirektiv om vatten.
EnglishI repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Jag upprepar: vi kräver öppenhet och vi vill ha en tydlig och rigorös lagstiftning.
EnglishSilks made by the same spider can have dramatically different repeat sequences.
Olika silkessorter från en och samma spindel kan ha väldigt olika upprepningsmönster.
EnglishI repeat: that would not interfere with the issues of competence and subsidiarity.
Jag upprepar: detta skulle inte inkräkta på behörighets- och subsidiaritetsfrågorna.