"to render" - Svensk översättning

EN

"to render" på svenska

EN to render
volume_up
[rendered|rendered] {verb}

One objective is to render the legislative procedures more appropriate.
En målsättning är att göra lagstiftningsförfarandena mer relevanta.
Transparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Insyn, öppen bokföring och tillsyn måste göra skatteparadis omöjliga.
This would render the Commission a weakened body of national prejudice.
Detta skulle göra kommissionen till ett försvagat organ som kännetecknas av nationella fördomar.
If the Commission refuses to render account, our response can only be to refuse the discharge.
Om kommissionen vägrar att lämna räkenskaper, så kan svaret endast bli att inte bevilja någon ansvarsfrihet.
This will require the mobilisation of all interested parties, and I can assure you that the Commission, for its part, is fully mobilised to render its contribution without delay.
Detta kräver en mobilisering av samtliga berörda parter och jag kan lova er att kommissionen för sin del är fullt beredd att lämna sitt bidrag utan dröjsmål.
to render (även: to pay)
A logical file format is a specific coherent structure for organising data in a file such that a software can read, process, present (render) and store the information.
Ett logiskt format är en specifik logisk struktur för att organisera data i en fil på ett sådant sätt att mjukvara kan läsa, processa, presentera (återge) samt lagra informationen.

Användningsexempel för "to render" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishTransparency, open bookkeeping and supervision must render tax havens impossible.
Insyn, öppen bokföring och tillsyn måste göra skatteparadis omöjliga.
EnglishIt is true that in the Convention we have constraints which render it extremely difficult.
Det är sant att vi i konventionen har begränsningar som gör det ytterst svårt.
EnglishDoes the Commission genuinely approve of this refusal to render assistance to people at risk?
Accepterar kommissionen verkligen en sådan vägran att bistå utsatta människor?
EnglishEven you, Commissioner, cannot render international law null and void.
Inte ens ni, herr kommissionsledamot, kan bortse från internationell lag.
EnglishHowever, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.
Men vi måste ge " åt kejsaren vad kejsaren tillhör" , herr ordförande.
EnglishThat would be unacceptable, and would render the measure pointless.
Det skulle vara oacceptabelt, det skulle vara förnedrande för institutionen.
EnglishHowever, Mr President, we must render unto Caesar that which is Caesar's.
Men vi måste ge " åt kejsaren vad kejsaren tillhör ", herr ordförande.
EnglishFailure to adopt the present proposal will render all the other parts of the compromise invalid.
Om vi inte antar detta förslag blir alla andra delar av kompromissen värdelös.
EnglishThey will be able to render more services and then we will be back where we started.
Då kan de leverera ännu fler gentjänster och så är cirkeln sluten.
EnglishThis would render ENISA a permanent asset for each Member State and the European Union at large.
Detta skulle göra Enisa till en permanent tillgång för varje EU-medlemsstat.
EnglishFar greater steps are possible technically speaking, and Europe must render these compulsory.
Tekniskt sett är långt mer möjligt och Europa måste se till att det blir en skyldighet.
EnglishOne objective is to render the legislative procedures more appropriate.
En målsättning är att göra lagstiftningsförfarandena mer relevanta.
EnglishThis would render the Commission a weakened body of national prejudice.
Detta skulle göra kommissionen till ett försvagat organ som kännetecknas av nationella fördomar.
EnglishThis would be the best service we could render the Russian people.
Det skulle vara det bästa vi kunde göra för de ryska medborgarna.
EnglishYou can imagine, with 2,000 synchronized YouTube videos, the render time is just atrocious.
Ni kan föreställa er, med 2000 synkroniserade YouTube-videor, att sammanfogningstiden är ohygglig.
EnglishThis principle is not meant to render Europe completely inert!
Denna princip betyder inte att Europa överhuvud taget inte får agera!
EnglishThere are other parasites that do this -- which render the host sterile.
Det finns andra parasiter som gör så -- gör värden steril.
EnglishYou must use the IMA SDK to request and render ads.
Du måste använda SDK-tillägget för IMA för att kunna begära och visa annonser.
EnglishFurthermore, the representatives were not authorised to render decisions binding upon their provinces.
Dessutom hade representanterna ingen behörighet att fatta bindande beslut för sin provins.