EN

removal {substantiv}

volume_up
1. allmänt
removal (även: estrangement)
The removal and return policy has now been added to this as a priority.
Politiken för avlägsnande och återvändande har nu lagts till prioriteterna.
Protection in the event of removal, expulsion or extradition
Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning
The European Union, it is said, is based on peace, reconciliation and the removal of borders.
Det sägs att Europeiska unionen bygger på fred, försoning och avlägsnande av gränser.
removal (även: liquidation)
One is technological progress and removal of barriers.
Det ena är teknisk utveckling och undanröjande av hinder.
The removal of these barriers would encourage more SMEs to exploit the potential of e-commerce.
Ett undanröjande av dessa hinder skulle uppmuntra fler små och medelstora företag att ta tillvara på e-handelns möjligheter.
Almost all Member States take safety, improvement of working conditions and the removal of unfair competition as their watchwords.
Nästan alla medlemsstaterna har säkerhet, förbättrade arbetsvillkor och undanröjande av orättvis konkurrens som honnörsord.
removal (även: disposal)
There was also the imminent need for the removal, on a massive scale, of birds kept by humans.
Dessutom borde man omedelbart ha inlett ett bortskaffande i stor skala av sällskapsfåglar.
Manufacturers thus need to finance the collection from the collection point, as well as the processing, recovery and removal of the waste.
Tillverkarna bör därför finansiera insamling, behandling, nyttig tillämpning och bortskaffande av material.
It is also using voucher-for-work schemes, covering activities such as the removal of animal carcasses, drying of slaughtered meat and reforestation.
Oxfam använder också system som kallas ”kuponger för arbete”, som täcker verksamhet såsom bortskaffande av djurkroppar, torkning av slaktat kött och återplantering av skog.
Accusations have been made in connection with the duration of the period of detention pending removal: six months, which can be extended by a further 12 months.
Man har framfört anklagelser i samband med längden på förvarstiden i avvaktan på förflyttning: sex månader, som kan förlängas med ytterligare 12 månader.
removal (även: displacement, move)
There are, however, major differences between national laws in the area of removal from employment, which can be accomplished by means of criminal law, civil law or administrative arrangements.
Men det finns betydande skillnader mellan nationella lagar på området avskedande från tjänst som kan genomföras med stöd av straffrätt, civilrätt eller förvaltningsåtgärder.
removal
removal (även: housing)

Användningsexempel för "removal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFinanced by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Att plötsligt dra in stöd efter 2013 skulle vara katastrofalt för de regionerna.
EnglishThere is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
Jag kan under inga omständigheter acceptera kravet på att tobaksstödet dras in.
EnglishExactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
Javisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
EnglishIf the relatives oppose the organ removal, then their view will be respected.
Om de anhöriga inte går med på att organen används respekterar man deras vilja.
EnglishThe rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
Föredraganden Czesław Adam Siekierski föreslår nu att samfinansieringen tas bort.
EnglishThe work relating to return also includes provisions on joint removal flights.
I återvändandearbetet ingår också bestämmelser om gemensamma återsändandeflygningar.
EnglishThe 'Single European Sky' initiative in no way implies the removal of Eurocontrol.
Initiativet "gemensamt luftrum" innebär inte på något sätt att avskaffa Eurocontrol.
EnglishSome Member States are even calling for its removal from the Constitution.
Vissa medlemsstater kräver till och med att den ska tas bort ur konstitutionen.
EnglishThe Commission must highlight all obstacles and propose measures for their removal.
Kommissionen måste framhålla alla hinder och föreslå åtgärder för att undanröja dem.
EnglishThese mine action programmes mostly comprise weapons-removal programmes.
Handlingsprogrammen mot minor består huvudsakligen av program för minröjning.
English., and the removal of ethnic divisions.
Den fria rörligheten osv. osv. och dämpandet av de nationella skillnaderna.
EnglishThe removal of the Taliban from power in Afghanistan is a legitimate objective.
Avlägsnandet av talibanerna från makten i Afghanistan är ett legitimt mål.
EnglishNo more than a couple of hours must elapse between removal and transplantation.
Det får inte gå mer än ett par timmar mellan avlägsnandet och själva transplantationen.
EnglishHence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘ no’.
Därav min slutsats att svaret på om vapenembargot skall upphävas är nej.
EnglishThe 'Single European Sky ' initiative in no way implies the removal of Eurocontrol.
Initiativet " gemensamt luftrum " innebär inte på något sätt att avskaffa Eurocontrol.
EnglishIt concerns the removal of environmentally harmful subsidies, especially on coal.
Det handlar om att ta bort miljöskadliga subventioner, särskilt för kol.
EnglishHence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘no’.
Därav min slutsats att svaret på om vapenembargot skall upphävas är nej.
EnglishA European single market expressly requires the removal of such barriers.
En europeisk gemensam marknad kräver uttryckligen att man avlägsnar sådana hinder.
EnglishOur highest priority should now be the removal of protectionist barriers within the EU.
Vi bör först och främst prioritera avlägsnandet av protektionistiska hinder inom EU.

Synonymer (engelska) till "removal":

removal
English
removable
removed
remove