EN

release {substantiv}

volume_up
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Deras frigivning är ett bevis för betydelsen av internationell solidaritet.
Therefore we join with today's Parliament motions calling for his release.
Vi stöder därför i dag parlamentets resolutioner om hans frigivning.
On two occasions, we have succeeded in obtaining a release.
Vid två tillfällen har vi lyckats få igenom en frigivning.
release (även: liberation)
It calls for the immediate release of all political prisoners.
Rådet manar till omedelbart frisläppande av alla politiska fångar.
Their immediate priorities include the release of Mr Johnston.
Ett frisläppande av Alan Johnston ingår i deras omedelbara krav.
We ask today for his immediate and unconditional release.
Vi uppmanar i dag till hans omedelbara och ovillkorliga frisläppande.
release (även: celluloid, film, flick, movie, picture)
A new animation from DPE, "Team Digital Preservation and the Aeroplane Disaster" is released.
En ny animerad film från DPE har släppts, "Team Digital Preservation and the Aeroplane Disaster."
Shark numbers in many cases are said to have dropped by 90 % since Spielberg's film 'Jaws ' was released.
Det sägs att antalet hajar i många fall har minskat med 90 procent sedan Steven Spielbergs film ” Hajen ” släpptes.
Shark numbers in many cases are said to have dropped by 90% since Spielberg's film 'Jaws' was released.
Det sägs att antalet hajar i många fall har minskat med 90 procent sedan Steven Spielbergs film ”Hajen” släpptes.
We gathered data on the release of radioactive caesium throughout the EU following the accident.
Vi samlade in uppgifter om utsläpp av radioaktivt cesium i EU efter olyckan.
According to an Environment Agency press release, these spills occur about 50 to 60 times a year.
Enligt ett pressmeddelande från miljöbyrån inträffar dessa utsläpp ungefär 50 till 60 gånger per år.
Under the directive Member States are required to terminate such unauthorised releases.
Enligt direktivet är medlemsstater skyldiga att upphöra med sådana otillåtna utsläpp.
release (även: album)
Mr President, last week saw the re-release of several albums by the band The Beatles in digitally remastered form.
I förra veckan såg vi hur flera album av Beatles släpptes igen i ny digitaliserad tappning.
release
volume_up
bok {utr.} [vard.]
Pearl Jam, 96 albums released in the last two years.
Pearl Jam, har släppt 96 plattor under de två senaste åren.
Thirdly, Bruno Gollnisch has given an explanation of the publication of the incriminated press release by his political group in the Rhône-Alpes Regional Council.
För det tredje har Bruno Gollnisch avgett en förklaring i Rhône-Alpes regionstyrelse till hans politiska grupps publicering av det anmälda pressmeddelandet.
I believe that all possible checks have been carried out and that there is therefore no excuse: we must fight for his release.
Jag tycker det verkar som om alla undersökningar har gjorts och att vi därmed inte har något alibi: vi måste kämpa för hans befrielse.
You know that since my release, I have constantly thought about the fate of my unlucky brothers, those who are today chained to trees like animals, who remained in the jungle when I left.
Ni vet att jag sedan min befrielse ständigt har tänkt på mina olyckliga bröders öde, de som i dag lever fastkedjade vid träd som djur, de som blev kvar i djungeln när jag kom därifrån.
The right policies are needed now, through a concerted effort by the international community, to seek release and justice for all of those who have been so terribly affected.
Den rätta politiken behövs nu i form av en samlad insats av det internationella samfundet för att söka frigörelse och rättvisa för alla dem som har blivit så fruktansvärt drabbade.
release (även: edition, issue)
However, a few ACTA negotiating parties remain opposed to early release.
Några av Actas förhandlingsparter motsätter sig dock ett tidigt offentliggörande.
release (även: releasing)
One more stimulant, I would have had full release.
Ett enda snäpp till så hade jag fått utlösning.
release (även: lib)
In 1995, negotiations began to control the use, production and release of POPs.
År 1995 inleddes förhandlingar för kontroll av användning, produktion och frigörande av långlivade organiska föroreningar.
The Commission and the Council must facilitate the swift release of this fund for the affected regions.
Kommissionen och rådet måste underlätta ett snabbt frigörande av medel från denna fond för de drabbade regionerna.
That means that that waste in those waste incineration plants, and the possible release of dioxins, must be very closely monitored.
Det betyder att mycket noggranna kontroller bör göras av detta avfall i förbränningsanläggningarna och av ett eventuellt frigörande av dioxiner.
Alternatively, they can buy a second-hand one, as the directive is about the release onto the market of new barometers.
Direktivet handlar ju om utsläppande av nya barometrar på marknaden.
It is argued by some that the commercial use and release of genetically modified seeds could be harmful to both other plants and human health.
Vissa personer hävdar att kommersiell användning och utsläppande av genmanipulerade frön kan vara skadligt såväl för andra växter som för människan.
It is a very far-reaching proposal, as it bans the marketing and use of nine different applications where the substance could be released into the aquatic environment.
Det är ett mycket omfattande förslag, eftersom det förbjuder utsläppande på marknaden och användning av nio olika tillämpningsområden där detta ämne skulle kunna släppas ut i vattenmiljön.
release (även: deposit, deposition)
release
SV

release {utrum}

volume_up

Användningsexempel för "release" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must release all our existing energies and harness our resources to the full.
Vi måste släppa loss vår inneboende energi och utnyttja våra resurser fullt ut.
EnglishThe budgetary authority has taken all this time to release the promised funds.
Budgetmyndigheten har tagit all denna tid på sig att frigöra de utlovade medlen.
EnglishPrivate education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Privata utbildningsinitiativ behövs för att befria landet från sin stelbenthet.
EnglishWe also need to lend support to those campaigners in China seeking his release.
Vi måste också stödja de aktivister i Kina som arbetar för att få honom frisläppt.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Bruno Gollnisch har offentligt gett sitt stöd åt ett skandalöst pressmeddelande.
EnglishI call upon the Burmese authorities to release Dr Salai Tun Than immediately.
Jag uppmanar de burmesiska myndigheterna att frige dr Salai Tun Than omedelbart.
EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Avslutningsvis vill jag lägga min röst till de som kräver att domaren släpps.
EnglishIt is therefore vital that they call for the immediate release of those detained.
Det är därför mycket viktigt att de kräver ett omedelbart frigivande av de fängslade.
EnglishWe called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.
Vi uppmanade myndigheterna i Burma att omedelbart och utan villkor frige henne.
EnglishThis decision was the subject of a press release issued on the same day, 20 June.
Beslutet redovisas i en presskommuniké som offentliggjordes samma datum, den 20 juni.
EnglishI have just quoted verbatim from the press release issued by Clark on 10 January.
Detta var ett citat från det pressmeddelande som Clark offentliggjorde den 10 januari.
EnglishIn this respect, I welcome the release of funds to the World Food Programme.
I detta avseende välkomnar jag frigörandet av medel till Världslivsmedelsprogrammet.
EnglishI am sure that people across the EU are hoping and praying for his release.
Jag är säker på att människor i hela EU hoppas på och ber för att han friges.
EnglishI believe the authorities should now produce Gao Zhisheng and release him.
Jag tror att myndigheterna nu bör föra fram Gao Zhisheng och släppa honom fri.
EnglishShould they thoroughly democratise their society and release activists from prison?
Bör de i grunden demokratisera sitt samhälle och släppa ut aktivister ur fängelserna?
EnglishOn many occasions, we have called on the authorities in Burma to release her.
Vid många tillfällen har vi uppmanat myndigheterna i Burma att frige henne.
EnglishThe Council welcomes the release, so far in 2005, of 12 persons on the list.
Rådet välkomnar att 12 personer på listan hittills har frigivits under 2005.
EnglishWe need everyone’ s contribution so that Europe can release its full potential.
Vi behöver vars och ens bidrag så att EU kan frigöra sin fulla potential.
EnglishAs soon as you release the mouse button, the tool last used will be available again.
Så snart Du släpper musknappen är det senast använda verktyget tillgängligt.
EnglishWe were naturally very encouraged by the decision to release a further EUR 120 million.
Beslutet att lösgöra 120 miljoner extra kunde vi naturligtvis bara samtycka till.

"release a gas" på svenska

volume_up
release a gas
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"release glucose" på svenska

volume_up
release glucose
Swedish
Mera chevron_right

"release greenhouse" på svenska

volume_up
release greenhouse
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "release":

release

Synonymer (svenska) till "release":

release
Swedish