"to redefine" - Svensk översättning

EN

"to redefine" på svenska

EN to redefine
volume_up
[redefined|redefined] {verb}

The American administration will, I hope, redefine its policy in the Middle East.
Den amerikanska administrationen kommer, hoppas jag, att omvärdera sin politik i Mellanöstern.
We have to redefine our objectives, and we have to delve far more deeply in order to evaluate what is being done with these funds in the European Union.
Vi behöver omvärdera våra mål, och ta ett mer samlat grepp för att kunna bedöma hur medlen används i Europeiska unionen.
In my view, both the EU and the US need to rethink and probably redefine the transatlantic partnership to adapt to the new situation.
Enligt min mening måste både EU och USA omvärdera och förmodligen omdefiniera det transatlantiska partnerskapet för att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Användningsexempel för "to redefine" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishElected institutions must redefine its objectives and monitor its activities.
Valda institutioner måste omdefiniera sina målsättningar och övervaka sin verksamhet.
EnglishWe constantly need to redefine the route, always keeping the destination firmly in sight.
Vi måste hela tiden styra om kursen, alltid ha destinationen klar för oss.
EnglishIt would therefore be a mistake to try to weaken and redefine the requirements of the pact.
Det vore därför ett misstag att försöka sänka och omdefiniera paktens krav.
EnglishWe are expecting the European Union to redefine its strategy on this issue.
Vi förväntar oss att EU omformulerar sin strategi inom detta område.
EnglishIn this context we need to redefine the meaning of solidarity in Europe.
Mot bakgrund av detta är det viktigt att vi omdefinierar innebörden av solidaritet inom EU.
EnglishWe need a thoroughgoing debate about whether we should redefine who and what is a consumer.
Vi behöver en grundlig debatt om huruvida vi ska omdefiniera vem och vad en konsument är.
EnglishSo we certainly are not going to completely redefine the EU strategy towards the Horn of Africa.
Vi kommer alltså inte att helt omdefiniera EU:s strategi för Afrikas horn.
EnglishThere is a motto which is used around this place: if you do not succeed, redefine success.
Det finns ett motto som används här i parlamentet. Om du inte når framgång, definiera om framgång.
EnglishWhy seek at any price to redefine Directive 91/440 without even agreeing to first assess it?
Varför vill man till varje pris omdefiniera direktiv 91/440 utan att godta en utvärdering av den?
EnglishThe EU 2020 strategy is a unique opportunity to redefine our relationship with the environment.
EU:s 2020-strategi utgör ett unikt tillfälle för oss att omdefiniera vårt förhållande till miljön.
EnglishNatura 2000 can help redefine the role of rural areas in Europe.
Natura 2000 kan bidra till att ge EU:s landsbygd en ny roll.
EnglishWe will redefine the European statistical system and fix its activities within Community law.
Vi omdefinierar det europeiska statistiska systemet och fastställer dess verksamhet inom gemenskapsrätten.
EnglishIt will redefine your sense of spirituality and faith.
Den kommer att omdefiniera hur du känner inför andlighet och tro.
EnglishMore applications are rejected than are accepted, and I think there is a need to redefine the criteria.
Det finns fler avslag än bifall, och jag tror att det är nödvändigt att också definiera om kriterierna.
EnglishWe need to fundamentally redefine who it is that experts are.
Vi måste omdefiniera i grunden vilka som är experter.
EnglishNow we are having to redefine this policy for the period after 2013, and we are therefore at a turning point.
Vi måste nu omdefiniera denna politik för perioden efter 2013, och vi står därför vid en vändpunkt.
EnglishBasically, what I took from her contribution is that she wants to redefine the Structural Funds regulations.
I grunden förstod jag av hennes inlägg att vad hon vill är att omarbeta förordningen om strukturfonderna.
EnglishIn short we should probably redefine the role of Europol, its area of responsibility and its control system more precisely.
Troligen måste man till sist ytterligare klargöra Europols roll, dess ansvar och kontroll.
EnglishI presume this will be linked with plans to redefine disadvantaged areas in Member States as well.
Jag antar att detta även kommer att kopplas till planer på att omdefiniera de missgynnade områdena i medlemsstaterna.
EnglishOur priority is to redefine the role of the panel.
Vår första angelägenhet är att omdefiniera juryns roll.