EN reasoning
volume_up
{substantiv}

reasoning (även: argument, argumentation)
However, this line of reasoning does not apply to historic aircraft.
Men detta resonemang tillämpas inte för museiflygplan.
That is mere sophistry: false reasoning masquerading as sound argument.
Det handlar om en sofism, det vill säga, om ett falskt resonemang med ett verkligt sken.
In a nutshell, what is the reasoning behind the Commission’s proposal?
Vilka resonemang kan man då i korthet säga ligger bakom kommissionens förslag?
reasoning
Such, in essence, is the reasoning of these sophists, who can always find extenuating circumstances for the assassins and reasons to find fault with their victims.
Det är andemeningen i dessa sofisters resonemang, som alltid kan finna förmildrande omständigheter när det gäller mördarna och anledningar att hitta fel hos deras offer.
I too am concerned for the welfare of small children, but based on reasoning and science, not on emotions.
Även jag är angelägen om små barns välfärd, men grundat på slutledning och vetenskap, inte på känslor.
The logic of economic reasoning supports the statement made by Mr Martin.
Logiken i ekonomiska slutledningar stöder Martins uttalande.
I will briefly give our reasoning on each of these.
Jag kommer kortfattat att redogöra för vår tankegång kring vart och ett av dessa.
What is the reasoning behind this hastily cobbled-together policy?
Vilken är tankegången bakom denna hastigt hoptråcklade politik?
If you expand, you pay less: how is that for logical reasoning?
Om man växer, betalar man mindre; vad sägs om den logiska tankegången?
reasoning

Användningsexempel för "reasoning" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI will start with the reasoning behind the proposal: is there really a problem?
Jag börjar med resonemanget bakom förslaget: Finns det verkligen ett problem?
EnglishThis is the reasoning behind our Amendment No 40. I invite you to support it.
Detta är vad vårt ändringsförslag 40 handlar om, och jag ber att ni stöder det.
EnglishIf we applied the same reasoning to other areas, Europe would be on the road to ruin.
Om vi resonerade så på andra områden skulle Europa vara på väg mot undergången.
EnglishOn the basis of this reasoning, we have chosen to vote against this report.
Vi har utifrån ovanstående argumentation valt att rösta nej till detta betänkande.
EnglishThis is the reasoning behind a great many of the amendments to this report.
Detta är resonemanget bakom många av ändringsförslagen till detta betänkande.
EnglishNevertheless, we are going along with the reasoning put forward by Parliament.
Emellertid fortsätter vi på den linje som Europaparlamentet har lagt fram.
EnglishWhat specious reasoning we are hearing from the well-meaning, open-minded Left, however!
Men de skenargument som vi hör från den välmenande, vidsynta vänstern! Fru Gruber!
EnglishCan the Commission explain the reasoning behind the above-mentioned derogations?
Kan kommissionen förklara anledningen till denna undantagsbestämmelse?
EnglishHowever, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft.
Det här resonemanget gäller dock inte det akademiska preliminära förslaget.
EnglishI think that the same line of reasoning is applied to the Commission's civil service.
Jag tror att man också resonerar på det sättet i fråga om kommissionens statstjänstemän.
EnglishThe naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
Det naiva resonemanget i betänkandet är förödande för världsekonomin.
EnglishThis line of reasoning seems to be sound, but it falls short on two important counts.
Det resonemanget verkar stämma. Men på två punkter går det inte ihop.
EnglishI will start with the reasoning behind the proposal: is there really a problem?
För det första måste miljöeffekterna ses i ett vidare sammanhang.
EnglishIn our opinion, this reasoning was stupid, but we would like to hear it from your own lips.
I vår mening var resonemanget dumt, men vi skulle vilja höra det från er.
EnglishBecause of all this, I ask the Commissioner to explain to me the reasoning behind this proposal
Därför vill jag att kommissionären förklarar anledningen till detta förslag.
EnglishThis same reasoning was followed by the Internal Market Council on 18 May 1998.
Jag vill påminna om att denna inställning godkändes av rådet " Den inre marknaden" den 18 maj 1998.
EnglishI wish to protest at this and would like to ask about the reasoning behind it.
Det vill jag protestera emot, och jag undrar vad det beror på.
EnglishThis same reasoning was followed by the Internal Market Council on 18 May 1998.
Jag vill påminna om att denna inställning godkändes av rådet " Den inre marknaden " den 18 maj 1998.
EnglishThis is the reasoning behind this report and the amendments tabled.
Det är detta som är avsikten med betänkandet och med de ändringsförslag som presenteras.
EnglishWhen that sentiment is based on reasoning, I can respect it, even if I do not agree.
När denna uppfattning grundar sig på argument kan jag respektera den, även om jag inte håller med.