EN reason
volume_up
{substantiv}

reason (även: cause, excuse, ground, matter)
For this reason, the programme for 2004 includes some uncompleted initiatives.
Av denna anledning innefattar programmet för 2004 några ofullbordade initiativ.
For this reason, the proposal provides for a standard level in the veterinary sector.
Av denna anledning föreskrivs en standardnivå inom veterinärsektorn i förslaget.
There is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.
Det finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.
reason (även: cause, consideration, excuse, ground)
volume_up
skäl {neut.}
Yet this gives Europe reason for hope, not reason for criticism.
Dagens händelser ger emellertid Europa skäl att hoppas, inte skäl att kritisera.
Madam President, there is a second reason for the European Parliament's perseverance.
Fru talman, det finns ett andra skäl till Europaparlamentets ihärdighet.
For this reason the Commission has decided to make the following declaration:
Av detta skäl har kommissionen beslutat att göra följande förklaring:
reason (även: account, causation, cause, ground)
volume_up
orsak {utr.}
The reason given was 'an irregularity in the power supply' to the satellite.
Som orsak angavs ”oregelbunden energiförsörjning” till satelliten.
There is a reason for this rebate existing, and it is as strong as it was in 1984.
Det finns en orsak till varför denna rabatt existerar och denna orsak väger lika tungt i dag som 1984.
Fuel prices are one reason for the problems we have, but they are not the only reason.
Bränslepriserna är en orsak till de problem vi har, men de är inte den enda orsaken.
reason (även: account, bar, base, basis)
volume_up
grund {utr.}
Economic stability is a reason for growth and can provide high employment.
Ekonomisk stabilitet är en grund för tillväxt och kan ge en hög sysselsättning.
There is not the slightest reason for excluding this case from the scope of the directive.
Det finns inte den ringaste grund att hindra tillämpningen av direktivet i sådana fall.
As we see it, these two aspects are the main reason for the Commission's resignation.
Enligt vår åsikt har kommissionens avgång sin huvudsakliga grund i dessa två aspekter.
reason (även: authority, claim, course, tribunal)
volume_up
rätt {utr.}
For this reason, the Commission considers the European Parliament resolution timely.
Kommissionen anser därför att Europaparlamentets resolution är rätt i tiden.
We are therefore right to be concerned for that reason, and to call for a ban.
Vi har alltså rätt att av detta skäl hysa oro och önska ett förbud.
For the same reason, Latvian citizens have no right to stand for election.
Av samma anledning har lettiska medborgare inte rätt att kandidera i valen.
Humanitarian considerations are not the sole reason for this.
Humanitära hänsyn är inte enda skälet till detta.
It is for that reason that I ask you also to take this into account.
Det är därför jag ber kommissionen att ta hänsyn till detta.
This must be done if only on account of human dignity, but not solely for that reason.
Detta måste ske om så bara med hänsyn till den mänskliga värdigheten, men inte enbart av den anledningen.
reason
It is also clearly the reason for the record high level of unemployment in the EU.
Detta är givetvis också grunden till den rekordhöga arbetslösheten i Europeiska unionen.
I myself have some difficulty in understanding the reason for rejecting this report.
Själv har jag lite svårt att förstå grunden för att avvisa detta betänkande.
So, there was essentially no reason to change the legal base.
Alltså, det fanns över huvud taget ingen anledning att ändra på den rättsliga grunden.
reason (även: commonsense, sense, uptake, wisdom)
Reason without passion is sterile, passion without reason is heat.
Förnuft utan passion är sterilt, men passion utan förnuft leder till vrede.
We expect the Community to advocate reason, moderation and cooperation.
Vi förväntar oss av rådet att det betonar förnuft, återhållsamhet och samråd.
This seems to me to be theology not politics and derives from faith and not reason.
Detta synes mig vara teologi och inte politik, och stammar från tro och inte från förnuft.
reason (även: joint, motive, seam)
volume_up
fog {utr.}
We can now see that there is perhaps some reason for this warning from Parliament.
Nu kan vi se att det kanske finns ett visst fog för denna varning från parlamentet.
The project has, with reason, been criticised for having nothing concrete to offer.
Projektet har med fog kritiserats för brist på konkretion.
This therefore gives us a clear - and I would say urgent - reason to act.
Här finns följaktligen fog för att agera och jag skulle nog vilja säga skyndsamt.
The Annan Plan is a good plan, but it is a solution born of reason.
Ändå väljer cyprioterna inte bara med sitt förstånd, utan också med hjärtat.
I am happy to see that reason and a sense of responsibility have triumphed and that, along with them, Europe has triumphed.
Jag är glad över att se att förståndet och ansvarskänslan har segrat, och med dem Europa.
reason
volume_up
reson {utr.}
There is no rhyme or reason to the checks carried out by Russian inspectors.
Det finns ingen rim och reson i de kontroller som genomförs av de ryska inspektörerna.
A dream may seem amazing and without reason, but it can explain reality.
En dröm kan verka otrolig och utan reson, men den kan förklara verkligheten.
This is reminiscent of the Schengen-Dublin threat that was intended to make the Swiss see reason.
Det påminner om det Schengen-Dublin-hot som framfördes för att få Schweiz att ta reson.
We hope that a majority of this House will support this call for reason to prevail in the vote on Wednesday.
Vi hoppas att en majoritet av Europaparlamentet ska stödja detta krav på rimlighet på onsdag.
reason (även: moderateness)
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, at such an important time, a document like the one approved today is certainly based on criteria of good sense and reason.
Vid en sådan avgörande tidpunkt är ett dokument som det som godkänts i dag definitivt baserat på sunt förnuft och skälighet.

Användningsexempel för "reason" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIndeed, new findings constitute the main reason for technological modifications.
De nya kunskaperna är den huvudsakliga anledningen till de tekniska ändringarna.
EnglishThe third reason, Mr President, is that this report is an own-initiative report.
Tredje skälet, herr ordförande: det här betänkandet är ett initiativbetänkande.
EnglishFor this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.
Därför kan jag till fullo stödja idén om en europeisk folk- och bostadsräkning.
EnglishIt is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
Det är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
EnglishThis is the reason why we must support the debate right up to the Nice Summit.
Det är anledningen till att debatten måste fortsätta ända till toppmötet i Nice.
EnglishToday this is not the case, and this deficiency is the reason for the imbalance.
I dag finns inte allt detta, och det är denna brist som är orsaken till obalansen.
EnglishThis is the reason why my group cannot affirm its confidence in the Commission.
Det är skälet till att min grupp inte har kunnat ge kommissionen sitt förtroende.
EnglishFor that reason, the application regulation and annexes are of major importance.
Av den anledningen är tillämpningsförordningen och bilagorna av oerhört stor vikt.
EnglishIn my opinion, the Lamassoure report is particularly timely for this very reason.
Därför kommer enligt min mening Lamassoures betänkande särskilt lämpligt just nu.
EnglishIt is also the reason why we are opposed to stricter conditions for derogations.
Detta är också anledningen till att vi är emot strängare villkor för undantag.
EnglishThese elements have been included in the Barsi-Pataky report with very good reason.
Dessa delar har tagits med i Barsi-Patakybetänkandet av mycket goda anledningar.
EnglishFor this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
Jag skulle därför vilja framföra min uppskattning för ett väl genomfört arbete.
EnglishFor that reason, I believe that Mr Nisticò’s proposal really is a good compromise.
Av den anledningen anser jag att Nisticòs förslag verkligen är en bra kompromiss.
EnglishFor this reason we particularly support Amendments Nos 121, 122, 123 and 124.
Mot denna bakgrund stöder vi framför allt ändringsförslag 121, 122, 123 och 124.
EnglishFor that reason too, broadening of the product liability directive is justified.
Även av den anledningen är en utvidgning av direktivet om produktansvar berättigad.
EnglishAll we have is the statement that the position has changed, not the reason for it.
Allt vi har är uttalandet att ståndpunkten har ändrats, inte anledningen därtill.
EnglishI wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
Jag vill be alla om ursäkt som kanske blir sittande här i dag bara just därför.
EnglishFor this reason, it is not enough merely to review Article 202; it must be amended.
Därför måste vi inte bara fundera över artikel 202, utan den måste också ändras.
EnglishThe reason for this underutilization is first and foremost Commission bureaucracy.
Orsaken till detta underutnyttjande är framför allt byråkratin inom kommissionen.
EnglishFor permits refused, the reason for refusal should be explained in more detail.
För tillstånd som inte beviljas bör motiveringen till detta anges utförligare.