EN

readjustment {substantiv}

volume_up

Synonymer (engelska) till "readjustment":

readjustment

Användningsexempel för "readjustment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt does not seem that much readjustment of the PHARE programme would be needed here.
Phare-programmet behöver, efter vad som framkommer här, inte någon viktig omfördelning.
EnglishThe measures announced by the UK signal such a readjustment of its charging system.
De åtgärder Förenade kungariket har meddelat tyder på en sådan förändring av avgiftssystemet.
EnglishThe Committee on Budgets therefore proposes a step-by-step readjustment of the own resources system.
Budgetutskottet föreslår därför en gradvis ny utformning av de egna medlen.
EnglishThe measures announced by the UK signal such a readjustment of their charging system.
De åtgärder som tillkännagetts av Förenade kungariket signalerar en sådan omställning av deras avgiftssystem.
EnglishLikewise, I am not in favour of, and I quote: ‘ensuring a readjustment in favour of the second pillar’.
Jag är inte heller för, citat, ”att återställa jämvikten till förmån för den andra pelaren”.
EnglishLikewise, I am not in favour of, and I quote: ‘ ensuring a readjustment in favour of the second pillar’.
Jag är inte heller för, citat, ” att återställa jämvikten till förmån för den andra pelaren ”.
EnglishIn this context, relations between the European Union and Canada are the guarantee of readjustment.
I detta sammanhang är relationerna mellan Europeiska unionen och Kanada en garanti för en ny jämvikt.
EnglishWe have overcrowded prisons, extensive violence and increasing problems involving ex-prisoners' readjustment to society.
Vi har överfulla fängelser, utbrett våld och ökande problem med återanpassningen till samhället.
EnglishWe have overcrowded prisons, extensive violence and increasing problems involving ex-prisoners ' readjustment to society.
Vi har överfulla fängelser, utbrett våld och ökande problem med återanpassningen till samhället.
EnglishBut this budgetary readjustment must also be accompanied by true structural reform, and Mr Chanterie underlined that just now.
Men denna återbalansering av budgeten bör också följas av verkliga strukturella reformer, vilket Chantier nyss underströk.
EnglishCompensation for a change in market circumstances should be reduced and eventually stopped after a reasonable period of readjustment.
En kompensation för förändrade marknadsförhållanden bör reduceras och slutligen upphöra efter en rimlig omställningsperiod.
EnglishI will finish by saying that my great regret is that Amsterdam has not enabled this institutional readjustment.
För att avsluta mitt yttrande vill jag säga att det man mest kan beklaga, det är att Amsterdam inte möjliggjorde en bättre institutionell jämvikt.
EnglishSecurity issues form an element of policy requiring particular care by every country, and they need constant readjustment in a changing world.
Säkerhetsfrågor är en del av politiken som kräver särskild omsorg i varje land och som ständigt måste anpassas i en föränderlig värld.
EnglishWe really expect Parliament to have the same attitude towards this issue as we do and hope that the re-adjustment will be made jointly with Parliament.
Vi förväntar oss verkligen att parlamentet delar vår åsikt i detta avseende, och hoppas att ändringen kommer att göras tillsammans med parlamentet.
EnglishThe same effort is being made for the 2012 Strategy, but we must make the readjustment effort within the framework which was agreed several years ago, the 2007-2013 framework.
Samma insats görs för strategin 2012, men justeringen måste göras inom den budgetram som fastställdes för flera år sedan, den som gäller 2007-2013.
EnglishThe report highlights the extent to which the situation in the Central and Eastern European candidate countries (CEECs) has deteriorated during the 'painful readjustment process of CEECs'.
I betänkandet betonas i vilken utsträckning situationen för kandidatländerna i Central- och Östeuropa (CÖE) försämrats under ?CÖE-ländernas smärtsamma anpassningsprocess?.
EnglishConsequently, an increase in the order of a further 5 % would be a logical readjustment.
En extra ökning på 5 procent skulle utgöra en logisk justering, och av den anledningen stöder jag ändringsförslagen från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.
EnglishThe first point concerns the fact that, since 1995, there has been absolutely no readjustment of premiums, which has resulted in producers suffering a substantial reduction in income.
Den första punkten gäller det faktum att det sedan 1995 inte har skett någon som helst justering av bidragen, med följd att producenterna har fått se en kraftig minskning av sina inkomster.
EnglishSeveral recent events proved us that there are still important gaps at European policy level in this field and an update and readjustment thereof is necessary for the current challenges.
Flera händelser den senaste tiden har visat att det fortfarande finns stora luckor i EU:s politik på området och för att möta de nuvarande utmaningarna måste politiken uppdateras och justeras.