"quest" - Svensk översättning

EN

"quest" på svenska

volume_up
quest {substantiv}
SV

EN quest
volume_up
{substantiv}

quest (även: candidate)
These measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
Åtgärderna måste innefatta kärnenergi och sökande efter nya naturgaskällor.
It is here that an investigation and quest for the truth are required.
Här krävs en utredning och ett sökande efter sanningen.
So how do we proceed in our quest for happiness?
Så hur går vi vidare i vårt sökande efter lycka?

Synonymer (engelska) till "quest":

quest

Användningsexempel för "quest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHe is applying the philosophy of an economic order based on the quest for profit.
Han tillämpar logiken om en ekonomisk ordning grundad på jakten efter vinst.
EnglishIn the quest for clean bathing water, it would clearly entail a reduction in safety.
I strävandet efter rent badvatten skulle det helt klart medföra minskad säkerhet.
EnglishThirdly, there is the risk of going over the top in the quest for liberalisation.
För det tredje föreligger en fara för en fortsatt strävan efter avreglering.
EnglishIn the name of competition, there is a permanent quest to bring down costs.
I konkurrensens namn finns det en permanent strävan efter att minska kostnaderna.
EnglishIt is very encouraging to know of your strong commitment to this quest.
Det är mycket uppmuntrande att veta att ni är starkt engagerade i denna strävan.
EnglishAnd I think that his widow is going to be very successful on her quest.
Och jag tror att hans änka kommer att bli väldigt framgångsrik med sitt uppdrag.
EnglishThe quest for a negotiated agreement has dominated the region for decades.
Strävan efter att förhandla fram ett avtal har präglat regionen i årtionden.
EnglishSo it speaks about the appetite and quest for delivery, and I am happy to see that.
Detta säger en hel del om viljan och strävan efter att åstadkomma något och det gläder mig.
EnglishThe second is the quest for lifelong personal development and integration into society.
Den andra rör strävan efter en livslång personlig utveckling och integrering i samhället.
EnglishIn this quest for new ideas, allow me to propose another one to you.
I sökandet efter nya idéer ber jag att få föreslå ytterligare en idé för er.
EnglishYet, the quest for profits cannot be reconciled with the defence of public health.
Men jakten på vinst kan inte kombineras med försvar av folkhälsan.
EnglishIt is our duty in the quest for improved public health to put it to use.
Det är vår plikt i kampen för förbättrad folkhälsa att ta den i bruk.
EnglishIn the quest for more common ground in Europe, these problem areas must be eliminated.
Vid strävan efter mer gemenskap inom Europa, måste de områden där problemen finns elimineras.
English(FI) Mr President, the European Community was born out of a quest for peace and stability.
Europeiska gemenskapen föddes ur en strävan efter fred och stabilitet.
EnglishYou, Prime Minister, have therefore been a privileged witness to our institutional quest.
Ni, herr premiärminister, har därför haft förmånen att bevittna vår institutionella strävan.
EnglishOur quest for better regulation as a Parliament must start with enforceable legislation.
Vår strävan, som parlament, för ett bättre regelverk måste börja med genomförbar lagstiftning.
EnglishThere are those who preach the infamous ‘ quest for social peace’.
Vissa predikar det avskyvärda argumentet om strävan efter samhällsfred.
EnglishThere are those who preach the infamous ‘quest for social peace’.
Vissa predikar det avskyvärda argumentet om strävan efter samhällsfred.
EnglishPeople are asked to be flexible, and to embark on the breakneck quest for productivity.
Man begär att människor skall vara flexibla och ge sig in i den ohämmade jakten på produktivitet.
EnglishPrivate and institutional investors are running ever greater risks in the quest for maximised returns.
Offentliga och privata investerare tar allt större risker i jakten på vinstoptimering.