EN

to qualify [qualified|qualified] {verb}

volume_up
1. allmänt
This is a less-developed right than that which would qualify for a patent.
Detta är en mindre utvecklad rätt än den som skulle kvalificera för ett patent.
I have noticed that they are working hard to qualify as full members of the EU.
Jag har lagt märke till att de arbetar hårt på att kvalificera sig som fullvärdiga medlemmar i EU.
They will probably not qualify for Objective II.
De kommer förmodligen inte att kvalificera sig för mål 2.
They will probably not qualify for Objective II.
De kommer förmodligen inte att kvalificera sig för mål 2.
I have noticed that they are working hard to qualify as full members of the EU.
Jag har lagt märke till att de arbetar hårt på att kvalificera sig som fullvärdiga medlemmar i EU.
All the applicant countries must have the same chance to qualify for membership.
Alla ansökarländerna måste här få samma chans att kvalificera sig.
The proposal to limit the policy to national level would lead to qualifying Member States governing redistribution.
Förslaget om att begränsa politiken till den nationella nivån skulle leda till att det blir medlemsstaterna som får styra omfördelningen.
There are some very good reasons to qualify trade, especially when public policy wants to put in place controls for social, health or environmental reasons.
Det finns flera mycket goda skäl att begränsa handeln, särskilt när den offentliga politiken syftar till att inrätta kontroller av sociala, hälsorelaterade eller miljömässiga skäl.
However, we do not want to limit migration solely to highly qualified people, thereby shutting the door on all other migrant workers with fewer qualifications.
Vi vill emellertid inte begränsa migrationen enbart till högkvalificerade människor och därmed stänga dörren för alla andra migrerande arbetstagare med färre kvalifikationer.
This being the year before the European elections, I would like to reaffirm that the Court’s work can help to qualify the widespread suspicion of the European institutions.
Med tanke på Europavalen nästa år, vill jag åter bekräfta att revisionsrättens arbete kan bidra till att dämpa den utbredda misstron mot EU-institutionerna.
There is not one reason, not one excuse for qualifying or justifying the famine in 1932 and 1933.
Det finns inte ett enda skäl, inte en enda ursäkt som kan mildra eller berättiga svälten 1932-1933.
There have been problems, but given the difficult circumstances, the demobilisation process can be qualified as successful, although reintegration has not yet been fully achieved.
Det har funnits problem men med tanke på hur svåra omständigheterna är kan man ändå beteckna demobiliseringsprocessen som lyckosam fastän återintegrering inte har uppnåtts fullt ut.
Det var väl synd att ni måste inskränka era lovord.
Yet despite these positive signs the overall result is not yet satisfactory and the Court still had to qualify its opinion for 2009.
Trots dessa positiva tecken är det samlade resultatet ännu inte tillfredsställande, och revisionsrätten var fortfarande tvungen att modifiera sitt yttrande för 2009.
It would now be difficult for us to make that statement without qualifying it, because the crisis has shown that the economic and monetary union is an unfinished project.
I dag skulle det vara svårt att påstå det utan modifiera uttalandet, eftersom krisen har visat att den ekonomiska och monetära unionen är ett oavslutat projekt.
Nevertheless, it seems judicious to me to qualify our contribution to the price of responsibility.
Inte desto mindre verkar det förnuftigt att i det här fallet karakterisera vårt bidrag efter ansvarets pris.
If we can qualify and classify these with the cross-border bodies, we shall have done a very good job.
Om vi kan karakterisera och klassificera dem tillsammans med de gränsöverskridande myndigheterna så kommer vi att ha gjort ett mycket bra jobb.
Such an approach will also automatically qualify these sorts of measures for the WTO green box.
Ett sådant tillvägagångssätt kommer dessutom att få denna sorts åtgärder att automatiskt berättiga till WTO: s så kallade gröna paket.
There is not one reason, not one excuse for qualifying or justifying the famine in 1932 and 1933.
Det finns inte ett enda skäl, inte en enda ursäkt som kan mildra eller berättiga svälten 1932-1933.
Why is it that since 1994 almost 50 % of people in the UK live in an area qualifying for European financial assistance.
Varför är det så att sedan 1994 bor nästan 50 % av Förenade kungarikets befolkning i områden som är berättigade till finansiellt stöd från gemenskapen?
to qualify (även: to dilute)
to qualify
In the social sphere, the advancement of human resources - through real, tangible measures to get people trained and qualified - takes top priority.
På det sociala området får utvecklingen av de mänskliga resurserna högsta prioritet - genom verkliga konkreta åtgärder för att utbilda och meritera människor.
to qualify
to qualify
2. grammatik
Thirdly, I am worried about the retention of the term 'adequate ' used to qualify the level of protection of data.
För det tredje är jag bekymrad över bevarandet av termen ” relevant ” som används för att bestämma nivån på uppgiftsskyddet.
Thirdly, I am worried about the retention of the term 'adequate' used to qualify the level of protection of data.
För det tredje är jag bekymrad över bevarandet av termen ”relevant” som används för att bestämma nivån på uppgiftsskyddet.
Vem ska då bestämma vad som berättigar till stöd från fonden?

Användningsexempel för "to qualify" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishNow the benchmark will qualify as a criterion once it has been through the Council.
Nu kommer riktmärket att vara ett kriterium så snart det har godkänts av rådet.
EnglishI cannot see why Nicaragua and Honduras still fail to qualify for the same treatment.
Men varför vi fortsätter behandla Nicaragua och Honduras sämre är för mig en gåta.
EnglishThis is a less-developed right than that which would qualify for a patent.
Detta är en mindre utvecklad rätt än den som skulle kvalificera för ett patent.
EnglishBy their nature, such activities do not qualify as development assistance.
På grund av dess natur klassificeras inte sådan verksamhet som utvecklingsbistånd.
EnglishA declaration of bankruptcy of a steel company shall not qualify as capacity reduction.
Konkursförklaring av ett stålföretag skall inte räknas som kapacitetsminskning.
EnglishAs far as mere opinions are concerned, these, of course, do not qualify as advertising.
Om det bara handlar om rena åsikter så anses dessa naturligtvis inte vara reklam.
EnglishAll the applicant countries must have the same chance to qualify for membership.
Alla ansökarländerna måste här få samma chans att kvalificera sig.
EnglishLarge centres of population in Finland do not qualify for this kind of aid.
Exempelvis Finlands stora tätorter ingår inte i kretsen för dessa stöd.
EnglishBut I would like to qualify some of the comments that have just been made.
Tillåt mig emellertid att sätta vissa av de beaktanden som framställts i sitt sammanhang.
EnglishThese countries do not yet qualify for a pre-accession agreement.
Det handlar om länder som ännu inte kan komma i fråga för ett föranslutningsavtal.
EnglishForeign teachers do not qualify for equivalent work in France and Italy.
Utländska lärare är inte kvalificerade för ett motsvarande arbete i Frankrike och Italien.
EnglishThere is a reasonable chance now that much of Wales would qualify for Objective I funding.
Det finns nu en god chans att stora delar av Wales kommer i fråga för stöd enligt mål 1.
EnglishI have noticed that they are working hard to qualify as full members of the EU.
Jag har lagt märke till att de arbetar hårt på att kvalificera sig som fullvärdiga medlemmar i EU.
EnglishWe should, however, qualify one key point concerning a matter of principle.
På en viktig punkt måste det dock till en principiell nyansering.
EnglishSome countries set a minimum value of purchases to qualify for a refund.
I vissa länder kan man få tillbaka momsen bara om varans värde överstiger ett visst belopp .
EnglishMost people in North Korea qualify for the UN status of ‘persons of special concern’.
De flesta människor i Nordkorea uppfyller kraven för FN:s status för särskilt utsatta människor.
EnglishCertain products which are exported to the Far East, for example, do not qualify for export refunds.
Vissa produkter som exporteras till bl.a. Fjärran östern får inte exportbidrag.
EnglishShe should ask herself whether an intifada has to be armed to qualify as a genuine intifada.
De borde fråga sig själva om intifadan måste vara väpnad för att vara ett riktigt uppror.
EnglishAccording to its doctrine, great wealth is needed to qualify for health and education.
Enligt den skall även hälsa och bildning mätas med penningmått.
EnglishMost people in North Korea qualify for the UN status of ‘ persons of special concern’.
De flesta människor i Nordkorea uppfyller kraven för FN: s status för särskilt utsatta människor.

Synonymer (engelska) till "qualified":

qualified