EN

qualification {substantiv}

volume_up
1. allmänt
qualification (även: education)
Qualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
Vi måste se till att utbildningen håller hög kvalitet.
Safety in employment must be based on training and qualification, and this is a fundamental active element for everybody.
Säkerhet på arbetsplatsen måste grundas på utbildning och på kompetens och detta är en grundläggande aktiv faktor för alla.
Currently, 58 % of people with higher education qualifications in Europe are women.
För närvarande är 58 procent av de personer i EU som har eftergymnasial utbildning kvinnor.
qualification (även: arrogation, call, claim, demand)
This is why ongoing training plays a key role in constantly adapting vocational qualifications to the demands of the economy.
Därför har pågående fortbildning en nyckelroll när det gäller att ständigt anpassa yrkeskvalifikationer till ekonomins krav.
By which we mean new demands, identical demands regarding the quality of the qualifications of people looking for jobs throughout Europe.
Dvs. nya krav, likartade krav på kvalifikationerna för att söka arbete var som helst i Europa.
But again Member States are free to impose further demands as to the qualifications of the 'responsible person '.
Men medlemsstaterna är återigen fria att införa ytterligare krav när det gäller den " ansvariga personens " kvalifikationer.
qualification
Planning must not become the sole preserve of those who have an academic qualification.
Planering får inte endast förbehållas dem som har akademisk examen.
I would thus like to see a single European qualification.
Jag hoppas alltså att vi får en europeisk examen.
We should prevent people leaving the education system with no qualifications.
Vi måste förhindra att människor lämnar utbildningssystemet utan någon examen.
Students may fulfil the qualification requirements in different ways.
Behörighet kan nås på flera olika sätt.
There are two types of qualifications: basic and specific qualifications.
Det finns grundläggande och särskild behörighet.
IMPEL now has a mandate under the recommendation to review inspectorates, inspection practices and best practices in the training and qualification of inspectors.
IMPEL har nu mandat i enlighet med rekommendationen att se över inspektorat, inspektionsmetoder och bästa metoder för inspektörers utbildning och behörighet.
qualification
Others are not familiar with this qualification at all.
Andra känner inte alls till denna kvalifikation.
In Europe, that means that an equivalent qualification must be valid everywhere.
I Europa betyder det att en motsvarande kvalifikation måste gälla var som helst i gemenskapen.
Whether the educational system is absurd is a qualification I must leave for Mr Hatzidakis.
Huruvida utbildningssystemet är absurt är en kvalifikation som jag måste lämna till Hatzidakis.
In 2006, we set out new conditions, namely the European Qualifications Framework (EQF).
År 2006 fastställde vi nya villkor, nämligen den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).
The port workers are fighting for, among other things, job protection, job security, vocational qualifications, collective work contracts and union rights.
Hamnarbetarna slåss bland annat för arbetssäkerhet, arbetstrygghet, yrkesmässiga villkor, kollektivavtal och fackliga rättigheter.
It is enough to mention here the recognition of professional qualifications, e-commerce and better conditions for small and medium-sized enterprises, although the list is, of course, much longer.
Man behöver bara nämna erkännandet av yrkeskvalifikationer, e-handeln och bättre villkor för små och medelstora företag, men listan kan förstås göras mycket längre än så.
qualification (även: qualifications, record)
Qualifications and merits are shared equally between men and women.
Kvalifikationer och meriter är lika fördelade mellan män och kvinnor.
This section concerns the recognition of academic qualifications.
Det här avsnittet gäller bara erkännande av akademiska meriter.
People with few qualifications remain on the fringe of social and economic progress.
Personer med få meriter stannar kvar i utkanten av den sociala och ekonomiska utvecklingen.
But let us go back to the idea of qualifications as a prerequisite for carrying out an activity or setting oneself up in business in commerce, crafts and industry.
Men nu tillbaka till kvalifikationen som förutsättning för en verksamhet eller etablering inom handel, hantverk eller industri.
The ruling stated that, given identical qualifications, it was an infringement of Community law for female candidates automatically to be given preference.
Det skulle strida mot gemenskapsrätten om kvinnliga sökande automatiskt fick förtur när förutsättningarna var identiska.
Any infringement must be prosecuted and punished without qualification.
Alla överträdelser måste åtalas och bestraffas utan förbehåll.
Jag säger detta utan några förbehåll.
Planning must not become the sole preserve of those who have an academic qualification.
Planering får inte endast förbehållas dem som har akademisk examen.
My group approves without qualification the support of sustainable energy sources in these countries, but the Altener budget will not cover it.
Min grupp förespråkar utan inskränkning att man befrämjar förnybara energikällor i dessa länder, men Altener-budgeten orkar inte med det.
qualification
In addition to interesting studies, you will learn about new cultures, find new friends and have a valuable qualification when applying for a job.
Förutom intressanta studier får du lära känna nya kulturer, nya vänner och det är en värdefull merit när du söker jobb.
qualification
2. sport
qualification (även: passing, habilitation)
I hope that you will think these things through again and give priority to qualification when working through the next round.
Jag hoppas att ni kommer att tänka igenom dessa saker igen och prioritera kvalificering under nästa runda.
We must use the full potential of environmental policy in order to make it work for qualifications and employment.
Vi måste tillvarata miljöpolitikens hela potential och utnyttja den för kvalificering och sysselsättning.
Nevertheless, higher education qualifications are always worth having, even if they are no guarantee of a job.
Ändå bör man alltid sträva efter all högre kvalificering, även om den inte utgör någon garanti för en anställning.
3. näringsliv
qualification (även: competence, authorisation)
Students may fulfil the qualification requirements in different ways.
Behörighet kan nås på flera olika sätt.
There are two types of qualifications: basic and specific qualifications.
Det finns grundläggande och särskild behörighet.
IMPEL now has a mandate under the recommendation to review inspectorates, inspection practices and best practices in the training and qualification of inspectors.
IMPEL har nu mandat i enlighet med rekommendationen att se över inspektorat, inspektionsmetoder och bästa metoder för inspektörers utbildning och behörighet.

Synonymer (engelska) till "qualification":

qualification

Användningsexempel för "qualification" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNeither qualification applies to the programme the Commission has put before us.
Inte något av adjektiven passar på det program som kommissionen har förelagt oss.
EnglishQualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
Dumpning av kvalifikationer bör undvikas av rena konsumentskyddsskäl.
EnglishThey require high levels of qualification and a special relationship of trust with clients.
De kräver höga kompetensnivåer och ett särskilt förtroendeförhållande till klienten.
EnglishIf there is no Objective 2, there will be no qualification for Northern Ireland.
Om det inte kommer att finnas något mål 2 kommer Nordirland inte att vara kvalificerat för stöd.
EnglishIf you have an older qualification to the occupational therapist and want to load a bachelor?
Har du en äldre yrkesexamen till arbetsterapeut och vill läsa in en kandidatexamen?
EnglishBy so doing, they have denied or severely obstructed recognition of the qualification concerned.
Genom att göra detta omöjliggörs eller försvåras ett erkännande av olika examina.
EnglishThe second is the actual qualification and the quality of training.
Det ena är ungdomens rörlighet, som måste ökas, och på så vis ökar ungdomens chanser.
EnglishA second qualification relates to the role of farmers and the livestock industry in general.
En annan fråga har att göra med jordbrukarnas och kreatursbranschens roll rent allmänt.
EnglishDo you not think that a high-level qualification should be maintained?
Anser ni inte att kravet på högkvalificerade inspektörer bör behållas?
EnglishI therefore propose a qualification, but otherwise I am happy to endorse the report.
Mot den här frågan inlägger jag en reservation, i övrigt ställer jag mig bakom detta betänkande.
EnglishI am pleased that the qualification has an environmental requirement.
Det gläder mig att miljökrav ingår i kraven för att vara berättigad att delta i stödordningen.
EnglishQualification dumping should be prevented on consumer protection grounds alone.
Vi måste se till att utbildningen håller hög kvalitet.
EnglishWe need a qualification offensive with computer-aided learning and active use of networks.
Vi behöver en kvalificeringsoffensiv med datorstött lärande och ett aktivt utnyttjande av nätverk.
EnglishThe European Qualifications Framework should be used to facilitate comparison of levels of qualification.
Referensramen bör användas för att underlätta jämförelser mellan kvalifikationsnivåer.
EnglishWe wanted to consolidate this qualification, this Master’s degree.
Vi ville befästa den här kvalifikationen, denna mastersexamen.
EnglishHowever, my group would make one qualification at this point.
Min partigrupp gör dock en liten randanmärkning i det sammanhanget.
EnglishWe must train all other safety-related personnel to the appropriate standard of qualification.
Vi måste utbilda all övrig personal med anknytning till säkerhet till en lämplig kvalifikationsnivå.
EnglishIf the name of your qualification does not correspond, they will also require a certificate of change of name.
Om ditt namn på examensbeviset inte stämmer kan det också krävas ett intyg på namnbyte.
EnglishIt does not want the EU logo on the qualification documents.
Den vill inte ha EU:s logotyp på kvalifikationsdokumenten.
EnglishIt is therefore necessary to secure the highest possible level of qualification and a requirement to provide information.
Så hög kompetens som möjligt och upplysningsskyldighet ska därför eftersträvas.