"to push for" - Svensk översättning

EN

"to push for" på svenska

EN

to push for {verb}

volume_up
We need the EU to push at Council level for unfettered international human rights monitoring of Chechnya.
EU måste på rådsnivå kräva fri internationell övervakning av de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien.
It is even more shortsighted, however, to demand Ireland's exclusion or attempt to push the Treaty through.
Det är emellertid ännu kortsiktigare att kräva att Irland ska uteslutas eller försöka driva igenom fördraget.
We will continue to push for more resources for the most important markets in Asia and, for example, in Brazil.
Vi kommer att fortsätta att kräva ökade resurser för de viktigaste marknaderna i Asien och exempelvis Brasilien.
We will continue to push for an ambitious result.
Vi kommer att fortsätta att kämpa för ett ambitiöst resultat.
We must therefore push for environmental rigour not only within the European Union, but also outside it.
Vi måste därför kämpa för hårdare miljöbestämmelser, inte bara inom, utan även utanför EU.
This morning, I heard the news that Mr Obama has confirmed his attendance in Copenhagen and that he would push for binding targets to be adopted for greenhouse gas emissions.
I morse fick jag höra nyheten att Obama har bekräftat att han kommer att närvara i Köpenhamn och att han kommer att kämpa för att det ska antas bindande mål för utsläpp av växthusgaser.

Användningsexempel för "to push for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut there are also public broadcasters who push their political views, Mr Kuhne!
Det finns emellertid också offentliga sändare som bedriver politik, herr Kuhne!
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
På så sätt kan vi stimulera det avstannade samarbetet mellan skattemyndigheter.
EnglishHere, I think, it is worth giving them a push in the right direction in future.
Här anser jag att det är värt att ge dem en knuff i rätt riktning i framtiden.
EnglishNevertheless, the World Bank continues to push fossils in its energy strategy.
Ändå fortsätter Världsbanken att pressa in fossila bränslen i sin energistrategi.
EnglishIn Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
EnglishWe welcome your commitment to push ahead on the justice and home affairs agenda.
Vi välkomnar ert engagemang för att driva de rättsliga och inrikes frågorna.
EnglishIt is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Finansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
EnglishThis is the sense of the guarantees: to push forward this aspect of freedoms.
Det är garantiernas syfte, dvs. att detta utlopp av friheter skall garanteras.
EnglishWhat has the Commission done to ensure the establishment of the ‘push system’?
Vad har kommissionen gjort för att se till att ”push-systemet” inrättats?
EnglishThe report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
I betänkandet görs stora ansträngningar för att sopa dessa slags faror under mattan.
EnglishSo let us not push ahead with the Lisbon Treaty until every country has ratified it.
Så låt oss inte driva på Lissabonfördraget förrän alla länder har ratificerat det.
EnglishWe will continue with a policy like a push-bike when what we need is a Ducati.
Vi kommer att fortsätta med trampcykelliknande politik fast vi behöver en Ducati-mc.
EnglishWe constantly attempt to promote and push these values through political dialogue.
Vi försöker alltid att främja och lyfta fram dessa värderingar genom politisk dialog.
EnglishWe cannot just push a button somewhere in our system and the funds appear.
Vi kan inte bara trycka på en knapp någonstans i systemet och medlen kommer fram.
EnglishWe want to push ahead with the accession negotiations during our presidency.
Vi kommer att rejält påskynda anslutningsförhandlingarna under vårt ordförandeskap.
EnglishJust one more push and the crimes of liberalism will equal the crimes of communism.
Om något mer händer kommer liberalismens brott att likna kommunismens brott.
EnglishIt is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Det kommer att verka för kapitalkravsdirektivet och mycket, mycket annat.
English. - I welcome the push for democracy in Libya and in neighbouring countries.
skriftlig. - (EN) Jag välkomnar kraven på demokrati i Libyen och dess grannländer.
EnglishThe government of Kosovo must also push ahead with its decentralisation programme.
Kosovos regering måste också gå vidare med sitt decentraliseringsprogram.