EN push
volume_up
{substantiv}

1. militärt

push
She catches up with the lead pack and is pushing toward the finish line.
Hon hinner ifatt ledarklungan och gör en framstöt mot målsnöret.
In this proposal we have had a determined push by a number of Members in the rapporteur’s group and elsewhere to exclude a particular phenomenon from the scope of the directive.
I detta förslag har vi haft en beslutsam framstöt från ett antal ledamöter i föredragandens grupp och på andra håll för att utesluta ett visst fenomen från direktivets ram.
In this proposal we have had a determined push by a number of Members in the rapporteur’ s group and elsewhere to exclude a particular phenomenon from the scope of the directive.
I detta förslag har vi haft en beslutsam framstöt från ett antal ledamöter i föredragandens grupp och på andra håll för att utesluta ett visst fenomen från direktivets ram.

2. annat

push (även: drive, energy, fight, spirit)
volume_up
energi {utr.}
This money could now be used for a renewed push for renewable energies and energy efficiency.
Dessa pengar skulle nu kunna användas för en ny insats för förnybar energi och energieffektivitet.
We rely on you, President-in-Office, to push forward the single market in energy, in telecoms, in health-care services.
Vi litar på att ni, herr rådsordförande, kommer att utveckla den inre marknaden för energi, telekommunikationer och hälso- och sjukvård.
These guidelines now offer a great opportunity for us to push ahead with a new impetus with the energy changes that Europe needs.
Dessa riktlinjer erbjuder nu en stor möjlighet för oss att med ny kraft driva på med de ändringar inom energi som EU behöver.
push
They, in their turn, have their own bilateral contacts; on some of these occasions, we have been involved and in some not, because we are trying to push from different corners.
Förenta staterna har i sin tur sina egna bilaterala kontakter, och ibland har vi varit inblandade och ibland inte, eftersom vi försöker påverka på olika sätt.
push (även: boost, dig, nudge, shove)
volume_up
knuff {utr.}
Both are extremely important, but innovation needs to get an extra push.
Båda är oerhört viktiga, men innovationen behöver en extra knuff framåt.
I believe they need a push in the right direction, major.
Jag tror de behöver en knuff i rätt riktning.
Indonesia must be given a push in this direction.
Indonesien måste få en knuff i den riktningen.
push (även: blurb, jerk)
volume_up
puff {utr.}
But I regret, too, that the European Union is not doing more to push China in the right direction.
Men jag beklagar också att Europeiska unionen inte gör mer för att ge Kina en puff i rätt riktning.
All this shows that the right pressure for competition and a push for innovation also boosts productivity growth, which is a major benefit for the whole sector.
Allt detta visar att det rätta trycket för konkurrens och en puff framåt för nyskapande även hjälper upp produktionstillväxten, vilket är en stor fördel för hela sektorn.
I hope that this report, which we will present in July, will give a further push to our efforts to have a strong competitive European defence industry.
Jag hoppas att denna rapport som vi kommer att lägga fram i juli kommer att ge våra ansträngningar att bygga en stark och konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri ytterligare en puff framåt.
push (även: effort)
This will require an all-out push on Croatia's side.
Det kommer att krävas en kraftansträngning från Kroatiens sida.
Och en kraftansträngning är nödvändig.
He proposed a five point plan to reverse that failure and a push by world leaders to restart and complete the trade talks.
Han föreslog en fempunktsplan för att reparera detta misslyckande och en kraftansträngning av världens ledare för att återuppta och avsluta handelsförhandlingarna.
push (även: blast, blow, bruise, buffet)
volume_up
stöt {utr.}
It is absolutely not a question of pushing Turkey away from Europe, as Cohn-Bendit claims.
Det handlar inte alls om att stöta bort Turkiet långt från Europa, vilket Cohn-Bendit hävdar.
. ~~~ And instead of that point and click, it's like a push and pull, things collide as you'd expect them.
Du kan stöta omkring saker - allting är ganska fysiskt, manipulerbart och så, så istället för att peka och klicka så är det mer skjuta och dra, saker kolliderar som man förväntar sig.
push (även: drive, offensive)
push
push
volume_up
framåtanda {utr.} [vard.]
push
volume_up
försänkningar {plur.} [vard.]

Användningsexempel för "push" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut there are also public broadcasters who push their political views, Mr Kuhne!
Det finns emellertid också offentliga sändare som bedriver politik, herr Kuhne!
EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grekland måste nu gå vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
På så sätt kan vi stimulera det avstannade samarbetet mellan skattemyndigheter.
EnglishIn Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
I Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
EnglishIt is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Finansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
EnglishThis is the sense of the guarantees: to push forward this aspect of freedoms.
Det är garantiernas syfte, dvs. att detta utlopp av friheter skall garanteras.
EnglishWhat has the Commission done to ensure the establishment of the ‘push system’?
Vad har kommissionen gjort för att se till att ”push-systemet” inrättats?
EnglishThe report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
I betänkandet görs stora ansträngningar för att sopa dessa slags faror under mattan.
EnglishWe will continue with a policy like a push-bike when what we need is a Ducati.
Vi kommer att fortsätta med trampcykelliknande politik fast vi behöver en Ducati-mc.
EnglishWe constantly attempt to promote and push these values through political dialogue.
Vi försöker alltid att främja och lyfta fram dessa värderingar genom politisk dialog.
EnglishJust one more push and the crimes of liberalism will equal the crimes of communism.
Om något mer händer kommer liberalismens brott att likna kommunismens brott.
EnglishIt is going to push for the capital requirements directive and much, much more.
Det kommer att verka för kapitalkravsdirektivet och mycket, mycket annat.
English. - I welcome the push for democracy in Libya and in neighbouring countries.
skriftlig. - (EN) Jag välkomnar kraven på demokrati i Libyen och dess grannländer.
EnglishThe government of Kosovo must also push ahead with its decentralisation programme.
Kosovos regering måste också gå vidare med sitt decentraliseringsprogram.
EnglishWe hope in the next six months to push forward an agreement on the Middle East.
Vi hoppas att under de kommande sex månaderna kunna få igenom ett avtal om Mellanöstern.
EnglishTherefore, what do you reckon Parliament and other EU institutions should push for?
Vad anser ni då att parlamentet och andra EU-institutioner bör arbeta för?
EnglishI believe that there is another particularly important matter: the 'push-pull' aspect.
Jag anser att det finns en annan särskilt viktig fråga: ”Push-pull”-aspekten.
EnglishHe can go inside, push inside of the heart, and really feel how the valves are moving.
Han kan trycka sig in inuti hjärtat, och riktigt känna hur klaffarna rör sig.
EnglishThat we have to push for more transparency with other institutions remains clear.
Att vi måste arbeta för större insyn med andra institutioner står klart.
EnglishWe must push out the frontiers of research but in an open and transparent way.
Vi måste vidga forskningens gränser, men detta måste ske på ett öppet och tydligt sätt.