EN pursues
volume_up
{verb}

1. "third pers. sing. simple present"

pursues
In general, Norway has raised its voice against the laissez-faire policy which the EU pursues within the WTO.
Överlag har Norge höjt sin röst mot den laissez faire-politik som EU driver inom WTO.
The Social Fund also pursues actions leading to the strengthening of its economic and social cohesion.
Genom socialfonden driver man också åtgärder som leder till en förstärkning av dess ekonomiska och sociala sammanhållning.
Thus, the question of whether or not the world's largest internal market pursues an ambitious environmental policy makes a vital difference for this region.
Frågan huruvida världens största inre marknad driver en ambitiös miljöpolitik spelar dock en avgörande roll för detta område.
pursues
pursues
It must be careful not to adopt the terrorist approaches currently associated with the rebel movement it so violently pursues.
Regeringen måste vara försiktig så att den inte antar den terroriststrategi som på senare tid har förknippats med den rebellrörelse som den förföljer så våldsamt.

Användningsexempel för "pursues" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, are we going to support a country that pursues barbaric practices?
Herr talman! Skall vi stödja ett land som bibehåller barbariska förfaranden?
EnglishFrance pursues a very independent policy where the French language is concerned.
Frankrike följer här en högst självständig politik med det franska språket.
EnglishIt is important to take this into account as Albania pursues its European route.
Det är viktigt att beakta detta när Albanien nu fortsätter sin väg mot EU.
EnglishThis resolution pursues that objective and is therefore supported by my group.
Resolutionen strävar efter att detta mål ska uppnås. Därför får den stöd av min grupp.
EnglishThe Europass initiative has been mentioned today, which also pursues similar goals.
Europass-initiativet, som även det främjar liknande mål, har nämnts i dag.
EnglishThe EIB is a public bank, accountable to the public for the policy it pursues.
EIB är en offentligägd bank som måste stå till svars offentligt för den politik man för.
EnglishIt says that the act also complies with international standards and pursues a legitimate goal.
Lagen överensstämmer också med internationella normer och har ett legitimt syfte.
EnglishFinland, which pursues an exemplary minorities policy, must show us the way on this matter.
Finland, som för en föredömlig minoritetspolitik, måste visa oss vägen i denna fråga.
EnglishI am not surprised that Mr von Wogau pursues political integration by these means.
Det förvånar mig inte att Karl von Wogau försöker åstadkomma politisk integration på detta sätt.
EnglishWe must also better explain how the Union operates and the objectives it pursues.
Vi måste också förklara hur unionen fungerar och de mål som den strävar efter på ett bättre sätt.
EnglishThat is why I am very strongly supportive of the policies the European Union pursues.
Det är skälet till varför jag bestämt stödjer den politik som den Europeiska unionen fullföljer.
EnglishWe need to insist it wages a determined war on terrorism, and that it pursues its reforms.
Vi måste insistera på att den för ett resolut krig mot terrorismen och genomför sina reformer.
EnglishThis, in any case, is the line which the Commission pursues in its proposals.
Detta är den linje som kommissionen följer i sina förslag.
EnglishAfter all, Europe also has interests that it pursues in the Black Sea region.
Europa har trots allt också intressen i Svartahavsområdet.
EnglishThe proposal therefore constitutes a considerable step forward, given the objectives it pursues.
Förslaget är ett avsevärt steg framåt i den riktningen med tanke på de mål man vill uppnå.
EnglishI should like to see our own defence industry converted into an industry which pursues peaceful objectives.
Jag vill att den egna vapenindustrin byts mot en industri med fredliga ändamål.
EnglishHowever, the motion for a resolution is a 'green pipe-dream' that pursues excessive and unrealistic targets.
Resolutionsförslaget är en grön utopi med överdrivna och orealistiska målsättningar.
EnglishEverything will depend on the interest which Russia pursues in Beltransgas, the Belarusian company.
Allting kommer att bero på vilket intresse Ryssland har i Beltransgas, det vitryska företaget.
EnglishThe European Union should be ambitious in the strategies it pursues to promote the use of biofuels.
Europeiska unionen bör vara ambitiös i sina strategier för att främja användningen av biobränslen.
EnglishSome have said that terrorism pursues a political strategy.
Vissa har sagt att terrorismen följer en politisk strategi.