EN purchase
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

purchase
volume_up
köp {neut.}
A purchase of assets and liabilities means buying just the assets.
Köp av inkråm betyder köp av enbart tillgångar.
It strikes me that a much stricter regulation is required on the purchase of young players.
Det slår mig att det fordras ett mycket strängare regelverk för köp av unga spelare.
They also have a positive impact on the purchase of goods and services.
De har också en positiv effekt på köp av varor och tjänster.
purchase
volume_up
inköp {neut.}
Conversion Rate is the percentage of visits that results in a purchase.
Omvandlingsfrekvens anger antalet besök som leder till inköp i procent.
In general, taxation should focus on a car's use and not its purchase price.
Överhuvudtaget är det bilens användning och inte dess inköp som bör beskattas.
In general, taxation should focus on a car' s use and not its purchase price.
Överhuvudtaget är det bilens användning och inte dess inköp som bör beskattas.
purchase (även: abutment, anchor, authority, backing)
volume_up
stöd {neut.}
We are aware that in this case the European Union has some purchase through Article 96 of the Cotonou Partnership Agreement.
Vi känner till att Europeiska unionen i detta fall har ett visst stöd genom artikel 96 i Cotonoupartnerskapsavtalet.
Subject: EU support for computer purchases for schools
Angående: EU-stöd till skolornas datorinköp
Indeed, we fear, Commissioner, that EU aid is unfortunately used in large part for purchasing arms.
Vi fruktar faktiskt att EU:s stöd olyckligtvis till stor del används för att köpa vapen.
purchase (även: bite, grasp, grip, hold)
volume_up
tag {neut.}
Citizens ' purchasing power within the euro zone has remained virtually unchanged since inflation has been, and remains, at a very moderate level.
Köpkraften för medborgarna i euroområdet har praktiskt taget inte minskat eftersom inflationen är och förblir mycket dämpad.
purchase (även: bite, clasp, ear, grasp)
volume_up
grepp {neut.}
purchase
volume_up
uppköp {neut.}
An agreement on takeover bids (relating to company purchases) has been made just recently.
En överenskommelse om övertagandebud (som gäller uppköp av företag) har alldeles nyligen träffats.
We call on all the EU's institutions to apply the principle of fair trade in their public tenders and purchasing policies.
Vi kräver att alla EU:s institutioner tillämpar principen om rättvis handel i sin offentliga upphandling och andra uppköp.
What is at issue is not just the production of biofuels here in the European Union, but also the production and possible purchase of biofuels from outside it.
Själva sakfrågan är inte bara framställningen av biodrivmedel här i EU, utan även framställningen och möjliga uppköp av biodrivmedel från länder utanför EU.
purchase (även: foothold)
purchase (även: attachment, bite, firmament)
volume_up
fäste {neut.}
purchase
volume_up
hävstångsverkan {enb. sing.} (bestämd form)
Energy Performance Contracting (EPC) whereby a customer purchases a guaranteed energy saving creates leverage as the investment is paid back over a time span of 2-15 years.
Avtal om energiprestanda, genom vilka en kund köper en garanterad energibesparing, ger en hävstångsverkan när investeringen betalas tillbaka under en tidsperiod på två till femton år.
purchase

2. bokföring

purchase

3. juridik

purchase
The central idea is therefore to reinforce the consumer's position in any negotiations to purchase rights of use.
Grundtanken är därför att stärka konsumenternas förhandlingsposition vid förvärv av nyttjanderätter.
Will this purchase influence relations between the EU and Russia?
Kommer förvärvet att påverka förbindelserna mellan EU och Ryssland?
Reference was made to Gazprom and its ambitions to purchase EU assets.
Det har hänvisats till Gazprom och dess ambitioner att förvärva tillgångar i EU.

4. teknik

purchase

Synonymer (engelska) till "purchase":

purchase

Användningsexempel för "purchase" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
I alla de tre fallen har korrekta rättsliga förfaranden följts i samband med köpet.
EnglishIn this case, all you can rely on is the information you had at the time of purchase.
I det här fallet kan du bara gå efter den information du fick när du köpte varan.
EnglishPrice: the price (purchase price) of the security per 100 currency units of par value.
Pris: priset (köppriset) på värdepapperet per 100 valutaenheter nominellt värde.
EnglishNor let us forget that the more widespread the use, the cheaper the purchase.
Låt oss inte glömma att marknaden blir billigare ju fler användare det finns.
EnglishWe need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
Vi behöver bättre information om ursprunget hos de produkter som vi köper.
EnglishThis results in needless movement of vehicles and in higher purchase prices for them.
Detta leder till att fordon förflyttas i onödan, och till att inköpspriserna stiger.
EnglishI have tabled Amendment 9 in order to prevent or postpone their purchase.
Jag har lagt fram ändringsförslag 9 för att förhindra eller skjuta upp köpen.
EnglishMisleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Det måste också till varje pris förhindras att konsumenten blir vilseledd vid inköpet.
EnglishThe proposal to set up a national purchase scheme should, in my view, be re-examined.
Förslaget att inrätta en nationell uppköpsordning bör enligt min åsikt ses över igen.
EnglishIn other words, at point of purchase, we might be able to make a compassionate choice.
Med andra ord, när vi köper något, skulle vi kunna göra ett medkännande val.
EnglishI have tabled Amendment 9 in order to prevent or postpone their purchase.
Jag har lagt fram ändringsförslag 9 för att förhindra eller skjuta upp köpen.
EnglishRefunds are automatically returned to the credit/debit card used at the time of purchase.
Återbetalningar görs automatiskt till det kredit-/betalkort som användes vid köpet.
EnglishIt is the purchase of cars that determines how many cars will be driven.
Det är antalet inköpta bilar som avgör hur många bilar som kommer att köras.
EnglishThe purchase price would of course reflect the cost of this responsibility.
Inköpspriset skulle naturligtvis inkludera kostnaderna för detta ansvar.
EnglishFunds will automatically be returned to the credit/debit card used at the time of purchase.
Pengarna återbetalas automatiskt till det kredit-/betalkort som användes vid köpet.
EnglishPrice: the price (purchase price) of the treasury bill per 100 currency units of par value.
Pris: priset (köppriset) på statsskuldsväxeln per 100 valutaenheter nominellt värde.
EnglishIt urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
Parlamentet uppmanade kommissionen att agera snabbt och förbjuda försäljning under inköpspriset.
Englishdirectly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
inköps - eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt fastställs,
EnglishFurthermore, the directive bans direct pressure on children to purchase.
I direktivet förbjuds dessutom direkt påtryckning på barn att handla.
EnglishSo we are forced, for the time being, to put the purchase of buildings on hold.
Vi är för tillfället tvingade att avvakta med fastighetsköpen.