EN pulled
volume_up
{perfektparticip}

pulled
volume_up
drog {perf. part.}
And he pulled the whole mean down, destroying my statistical significance of the test.
Och han drog ned hela medelvärdet, och förstörde signifikansen i mitt statistiska test.
So I was at my minimum altitude in that vector -- fast -- so I pulled that.
Så jag var på min lägsta höjd och i den riktningen -- snabbt -- så jag drog den.
You topped, pulled and hooked it all in one.
Ni toppade, drog och gjorde allt på en gång.

Användningsexempel för "pulled" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe know that people are pulled towards rich countries when inequality is most acute.
Vi vet att människor dras till rika länder när ojämlikheten är som störst.
EnglishClimate change - we have actually pulled back on food production in Europe because of it.
Klimatförändringarna - vi har faktiskt minskat livsmedelsproduktionen på grund av dem.
EnglishYou say he pulled a gun on you and what you did was in self-defence.
Ni säger att han riktade en pistol mot er och att ni handlade i självförsvar.
EnglishOf course I pulled over, in accordance with the law, and then discussed them further with him.
Jag stannade naturligtvis pliktskyldigast och fortsatte samtalet med honom.
EnglishTroops could be pulled from the Nordic battle groups for this operation.
Soldater till insatsen skulle kunna hämtas från Nordic Battle Group.
EnglishThe polygon is " pulled " perpendicular to its plane by a certain amount into the third dimension.
Polygonen " dras " lodrätt i förhållande till sin yta till den tredje dimensionen.
EnglishThe timetable with regard to the issue of waste was pulled out of the air and is completely unrealistic.
Tidtabellen för frågan om avfallet greps ur luften och är fullständigt orealistisk.
EnglishI think that we all pulled together and achieved a good result.
Jag tycker att vi med gemensamma krafter uppnådde ett bra resultat.
EnglishWe were surprised at this figure of 25.7 API that was pulled out for the definition of heavy crude oil.
Vi blev överraskade av API-talet på 25,7 som togs fram för definitionen av tung råolja.
EnglishGlobalisation has already pulled millions of people out of poverty, and that is another good thing.
Globaliseringen har redan dragit ut miljontals människor ur fattigdomen, och det är också bra.
EnglishThe Berlin Wall was pulled down in 1989 and the old divisions of the European continent gradually disappeared.
Berlinmuren föll 1989 och den tidigare uppdelningen av Europa har gradvis raderats.
EnglishFlax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including pulled or garnetted rags)
Lin, oberett eller berett men icke spunnet; blånor och avfall av lin, rivna varor härunder inbegripna
EnglishThis vast and strategically vital region is being pulled three ways: by China, by Russia and by Europe.
Denna stora och strategiskt viktiga region påverkas från tre håll: Kina, Ryssland och Europa.
EnglishHere's a net in the sea, and the fish have been pulled from the sea into this net.
Jag ska måla ett diagram för dig! ... här är ett fisknät i havet, och all fisk har blivit uppfiskade i det här nätet.
EnglishWe almost had it, and the US pulled out at the last moment.
Vi nådde nästan ända fram, och USA backade ur i sista minuten.
EnglishThe Berlin Wall was pulled down and our Orange Revolution too became a new symbol within a democratic Europe.
Denna seger möjliggjordes tack vare att ett ordentligt civilsamhälle utvecklades i Ukraina.
EnglishSo I pulled out my little PDA, and I said, "Okay, let's look up my appointments for September 12th."
Så jag plockade fram min handdator och sa: "Okej, jag ska kolla vad jag hade bokat in den 12 september."
EnglishThe draft report shows clearly that the Commissioner has pulled off a real master stroke here.
I förslaget till betänkande framgår tydligt att kommissionsledamoten har lyckats med ett mästerligt schackdrag.
EnglishAs the private companies have pulled out, Galileo's future now depends on financing by the EU.
Eftersom de privata företagen har dragit sig ur är Galileoprojektets framtid nu beroende av finansiering från EU.
EnglishHe's been fired and his gaming permit's been pulled.
Han har blivit avskedad och hans insatser har getts tillbaka.