EN

previously {adverb}

volume_up
The Protocols previously annexed to the EAEC Treaty shall be repealed.
    De protokoll som tidigare fogades till Euratomfördraget skall upphävas.
I have previously discussed the shrinking defence budgets of the Member States.
Jag har tidigare tagit upp de krympande försvarsbudgetarna i medlemsstaterna.
All this is in line with the percentages of fishing possibilities used previously.
Allt detta i överensstämmelse med tidigare utnyttjandegrad.
I have no way of knowing previously whether you are going to ask a question, but I would ask you to obey the Rules of Procedure.
Jag kan inte veta i förväg om ni kommer att ställa en fråga, men jag måste be er att hålla er till arbetsordningen.
Therefore, what we are achieving is the opposite: that the various Councils work in a direction which has already been previously defined.
Vad vi uppnår är därför det motsatta: att råden arbetar enligt en linje som har fastställts i förväg.
We have now come to the end of speeches based on the procedure of opening the floor without a previously established list of speakers.
Vi har nu nått slutet på de anföranden som baserar sig på förfarandet att lämna ordet fritt utan en i förväg fastställd talarlista.
previously (även: prior)
This was purely a secretariat initiative, not undertaken at the request of the members and not previously discussed with them.
Detta var ett rent sekretariatsinitiativ, som inte togs på begäran av medlemmarna och som inte diskuterades med dem förhand.
We felt it necessary to define the free movement of people in a much wider sense than had previously been envisaged.
Vi har känt ett behov av att definiera den fria rörligheten för personer på ett betydligt vidare sätt än vad vissa kunnat föreställa sig förhand.
Bulgaria previously set itself the target of concluding negotiations by 2004 with a view to European Union membership by 2007.
Bulgarien satte förhand som mål att förhandlingarna skall avslutas senast 2004 och leda till medlemskap i Europeiska unionen senast 2007.
previously (även: before)
During conciliation, the parliamentary delegation initially appeared determined to persist in the view previously adopted by Parliament.
Under förlikningen verkade parlamentets delegation först vilja stå fast vid den ståndpunkt som dessförinnan hade antagits av parlamentet.
Current guidelines guarantee access of the dollar-banana to markets which were previously closed to it, yielding prospects of considerable growth in the future.
De aktuella reglerna garanterar tillgång på dollar-bananer på marknader som dessförinnan var stängda, och ger förväntningar om betydande, framtida ökningar.
No one here needs reminding that cooperation between the Council of Europe and the European Union - and previously the European Communities - has existed since the beginning.
Ingen här behöver påminnas om att ett samarbete mellan Europarådet och Europeiska unionen - och dessförinnan Europeiska gemenskaperna - har existerat ända från första början.

Användningsexempel för "previously" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPreviously, atmospheric pollution used to be associated with roads and traffic.
Förr i tiden talades det om miljöförstöring på gatorna, det förväxlades med gatan.
EnglishHere you can read about our own educations, both upcoming and previously held.
Här kan du läsa om våra egna utbildningar, både kommande och tidigare genomförda.
EnglishThis had never previously been formulated in jurisprudence or in our legal system.
Detta hade aldrig tidigare formulerats i rättspraxis eller i vårt rättssystem.
EnglishI have previously discussed the shrinking defence budgets of the Member States.
Jag har tidigare tagit upp de krympande försvarsbudgetarna i medlemsstaterna.
EnglishSelect here the command which was previously defined in the selected category.
Här markerar du den funktion som är definierad i kategorin som du valde innan.
EnglishI believe we will therefore have a volume of information never previously achieved.
Jag anser att vi därför har en informationsvolym som aldrig tidigare uppnåtts.
EnglishWhen this report was previously discussed, the issue of Swedish snuff was brought up.
Tidigare när detta betänkande har behandlats har det svenska snuset diskuterats.
EnglishHere you can find pictures from alumni reunions previously arranged by the University
Här hittar du bilder från alumnträffar som universitetet tidigare har arrangerat
EnglishWe talked previously about trade policy as an instrument for achieving other goals.
Vi pratade tidigare om handelspolitik som ett instrument för att nå andra mål.
EnglishPreviously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.
Tidigare betonades dessa frågor huvudsakligen av socialistiska eller liberala grupper.
EnglishUse this command to display sheets that were previously hidden with the Hide command.
Med det här kommandot kan du åter visa tabeller som har dolts med kommandot Dölj.
EnglishThe same situation happened previously in the case of the tax-free shops at airports.
Samma situation har uppstått tidigare i fallet med taxfreebutiker på flygplatser.
EnglishI see no other way of restoring the good reputation we had previously established.
Jag ser ingen annan möjlighet att reparera det positiva rykte som vi hade byggt upp.
EnglishMr Pronk said previously that we cannot always support Social Democratic proposals.
Pronk sade tidigare att vi inte alltid kan stödja socialdemokratiska förslag.
EnglishThis Parliament has previously taken a more responsible position in its committees.
Parlamentet har nyligen intagit en mer ansvarsfull ståndpunkt i sina utskott.
EnglishFor example, observers are needed, and in far greater numbers than previously.
Till exempel behövs det observatörer, och det i mycket större omfattning än tidigare.
EnglishUntil now, we had no say in what happens to the powers that we had previously delegated.
Fram till i dag kunde vi inte påverka befogenheterna som vi tidigare delegerade.
EnglishThat is not the case; it is invested in goals that we have previously agreed on here.
Det stämmer ju inte. De investeras i mål som vi tidigare har kommit överens om här.
EnglishThe Commission would prefer, therefore, to stick to what has previously been agreed.
Kommissionen föredrar därför att hålla fast vid det som tidigare har överenskommits.
EnglishPreviously, subsidised EU sugar exports were regarded as immoral; now they are illegal.
Tidigare ansågs subventionerad sockerexport från EU omoralisk – nu är den olaglig.

"previously absent" på svenska

volume_up
previously absent
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"previously accepted" på svenska

volume_up
previously accepted
Swedish
Mera chevron_right

"previously available" på svenska

volume_up
previously available
Swedish
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "previously":

previously
previous