EN to presume
volume_up
[presumed|presumed] {verb}

That's a lot to presume from a guy like Nagel.
Det är mycket att anta om en kille som Nagel...
Commissioner, let us presume that your intentions are good and what you have told us is interesting.
Låt oss anta att ni har goda avsikter och att det ni nämnt för oss är intressant.
To sum up, allow me, Mr President, to presume that no one would even think of planning to destroy a cathedral, for example, or a listed monument to build a motorway.
Tillåt mig avslutningsvis att anta att ingen skulle komma på idén att planera att förstöra exempelvis en katedral eller ett k-märkt monument för att dra fram en motorväg.
At this time we cannot presume that the recent air accident in Egypt was caused by mechanical failure.
Vi kan för närvarande inte förutsätta att den senaste flygolyckan i Egypten orsakades av ett mekaniskt fel.
Building up its status and obtaining the confidence of markets will, however, take time, and we here in the European Parliament cannot presume that everything will happen in an instant.
Att skapa en ställning och vinna marknadens förtroende tar dock tid och inte heller vi här i Europaparlamentet får förutsätta att allting sker i en handvändning.
It is therefore presumed that this increase in passenger transport will continue and may give rise to broad compensation after the abolition of duty-free sales.
Man kan förutsätta att denna ökning av passagerarantalet kommer att fortsätta och att det skulle kunna innebära en rejäl kompensation för den skattefria försäljning som försvinner.
to presume (även: to allow, to venture)
As these diseases are rare in our part of the world, we can presume that they will take a much more dramatic course.
Eftersom dessa sjukdomar är sällsynta i vår del av världen kan vi förmoda att de kommer att få mycket mer dramatiska förlopp.
to presume (även: to venture)
to presume
to presume
to presume (även: to hazard, to venture)
to presume

Användningsexempel för "to presume" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI presume that this is not the last time we will discuss Mercosur in this plenary.
Jag antar att detta inte är sista gången vi diskuterar Mercosur här i plenum.
EnglishI presume that our Commissioner in attendance, Mr Verheugen, takes the same view.
Jag antar att den närvarande kommissionsledamoten, Günter Verheugen, delar den åsikten.
EnglishI presume that the European Parliament has a clear conscience in this respect.
Jag anser att Europaparlamentet i detta sammanhang har ett rent samvete.
EnglishCan I presume that he will reply in writing to the question regarding the 'IJzeren Rijn '?
Kan jag utgå från att han kommer att besvara frågan om Eiserner Rhein skriftligen?
EnglishI presume you are not asking me to ask the gendarmerie to disperse them.
Jag antar att du inte begär att jag skall be gendarmeriet att skingra dem.
EnglishWe presume that Russia will be of assistance and allow the delegation to travel freely.
Vi förutsätter att Ryssland medverkar och låter delegationen resa fritt.
EnglishI presume I can accept that the presidency condemns such actions.
Jag antar att jag kan acceptera att ordförandeskapet fördömer sådana handlingar.
EnglishI also presume that many Members will be at the debates at the Kampala conference.
Jag antar även att flera ledamöter kommer att närvara vid diskussionerna i Kampalakonferensen.
EnglishI presume that he will follow through his enquiry as to why this question was asked.
Jag antar att han kommer att följa upp sin fråga när det gäller varför denna fråga ställdes.
EnglishWe could not accept that, so I presume we will just have to vote.
Det skulle vi inte kunna acceptera, så jag antar att vi helt enkelt får rösta.
EnglishSome Member States - I presume your country also - have already been subject to cyber attacks.
Vissa medlemsstater - även ditt land antar jag - har redan utsatts för IT-attacker.
EnglishI presume there will be a debate as well, as the Rule specifies.
Jag förutsätter att det även kommer att hållas en debatt såsom artikeln anger.
EnglishWe presume, however, that agreements entered into will be observed by all the parties.
Vi förutsätter dock att ingångna avtal följs av samtliga parter.
EnglishIf we in this Parliament presume to legislate for the nation states, what is the point of them?
Om vi här i parlamentet ska börja stifta lagar åt medlemsstaterna, vad gör de då för nytta?
EnglishI wouldn't presume to tell you what to do with your past, sir.
Jag vill inte ta mig friheten och säga hur ni ska hantera ert förflutna.
EnglishShe was sitting with someone who I presume was her mother, and they were talking about the novel, "Dune."
Hon satt med någon som jag förmodar var hennes mamma, och de talade om boken "Dune".
EnglishMy group and I welcome this procedure and presume that this will be the rule in future.
Min grupp och jag välkomnar detta och utgår från att detta samarbete i framtiden kommer att bli regel.
EnglishThey presume to say ‘’, but neither Mr Farage nor Mr de Villiers is an Émile Zola – far from it!
Vilket är det verkliga motivet för dem som har lagt fram förslaget?
EnglishMr Schulz, can I presume that Mrs d'Ancona does not wish to speak, as you have expressed her request?
Schulz, jag antar att Ancona inte önskar yttra sig, eftersom ni framförde hennes önskan.
EnglishI presume that the removal men saw the second part of that note saying that it is not taken to Strasbourg.
Jag antar att flyttkarlarna såg andra delen av meddelandet: inte med till Strasbourg.