EN presentation
volume_up
{substantiv}

presentation (även: introduction, knockdown)
Starts a presentation where you are able to view the duration of the presentation.
Med det här kommandot startar du en presentation där visningstiden anges.
Generally, it was a presentation of the position of the European Parliament.
Generellt sett var det en presentation av Europaparlamentets ståndpunkt.
Presentation and evaluation of searchtools, datanases and subject guides.
Presentation och utvärderingar av sökverktyg, databaser och ämnesguider.
   Mr President, I would like to thank the Commissioner for his presentation.
Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans framställning.
This presentation, as standard as it is, still hides the essence.
Denna framställning må vara klassisk, men döljer icke desto mindre det väsentliga.
   Mr President, I thank Commissioner Frattini for his presentation.
Jag tackar kommissionsledamot Franco Frattini för hans framställning.
presentation (även: account, docket, statement)
Mr President, thank you very much for your careful presentation of the facts concerning previous years.
Tack för er mycket omsorgsfulla redovisning av fakta från föregående år.
The administration is expected to submit a presentation on this project to the Committee on Budgets in the near future.
Förvaltningen förväntas lägga fram en redovisning av detta projekt till budgetutskottet inom den närmaste framtiden.
We were also very impressed by the candid presentation made by the Prime Minister of Greece in the last European Council.
Vi var också mycket imponerade av den grekiske premiärministerns uppriktiga redovisning vid europeiska rådets senaste möte.
presentation (även: discourse, lecture, talk)
Jag ska hålla föredrag på torsdag.
Nej, jag ska hålla föredrag.
Enter secret.htm as a file name and presentation.htm as URL for the audience.
Som URL för åhörare anger Du foredrag.htm.
presentation
Mr President, my thanks go to Greece for an excellent presentation and for highlighting some delicate matters.
Jag vill tacka Grekland för en utmärkt föredragning och för att man lagt fram bra frågor.
(EL) Mr President, Commissioner, thank you first of all for your integrated and detailed presentation.
Låt mig först tacka för er brett anlagda och utförliga föredragning.
Mr President, I must start by apologising that I cannot be nearly as dramatic as Mr Elles in my presentation.
Jag måste börja med att be om ursäkt för att jag inte kan vara tillnärmelsevis så dramatisk som Elles i min föredragning.
presentation (även: commission, delivery, disposal, handover)
presentation (även: demonstration, display, exhibition, show)
However, it is a source of deep concern that the report includes the presentation of animals as I strongly oppose the use of animals in the circus.
Det är emellertid djupt oroväckande att betänkandet innefattar uppvisande av djur, eftersom jag är starkt emot användning av djur på cirkus.
Accordingly, on presentation of the other required registration documents (supplier’s invoice and type-approval certificate) an exhaust test has hitherto been sufficient.
Därför har det hittills räckt med en avgasbesiktning samt uppvisande av övriga nödvändiga registreringsdokument (leveransfaktura, intyg om överensstämmelse).
presentation (även: debriefing)
presentation

Användningsexempel för "presentation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe can achieve this through improved presentation and transparency of the budget.
Detta kan vi åstadkomma genom att förbättra budgetpresentationen och tydligheten.
EnglishSo I am very grateful to Mrs Budreikaitfor her complex presentation of the subject.
Så jag är mycket tacksam för Danuté Budreikaitės komplexa redogörelse för ämnet.
EnglishApplied research relating to the common fisheries policy (short presentation)
Tillämpad forskning inom den gemensamma fiskeripolitiken (kortfattad redogörelse)
EnglishThat, Mr President, is what I wished to add to the rapporteur’s presentation.
Det, herr talman, var vad jag hade att tillägga till föredragandens presentation.
EnglishDevelopment impact of Economic Partnership Agreements (EPAs) (short presentation)
De ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (kortfattad redogörelse)
EnglishConcentration and pluralism in the media in the European Union (short presentation)
Mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
EnglishIn the Stylist, click the Presentation Styles icon, if it is not already selected.
Klicka på ikonen Presentationsobjektmallar i Stylist om den inte redan är intryckt.
EnglishEnter the extent of the outline levels to be copied to the new presentation.
Här anger du antalet steg för de nivåer som ska kopieras till det nya dokumentet.
EnglishThe degree of efficiency achieved should be clearly deducible from the presentation.
Den grad av effektivitet som uppnås bör tydligt kunna härledas från uppbyggnaden.
EnglishI thank the Commissioner for his very detailed and informative presentation.
Jag tackar kommissionären för hans mycket ingående och informativa redogörelse.
EnglishMr Rack himself pointed this out in the course of his presentation at second reading.
Reinhard Rack själv påpekade detta under sitt anförande vid andra behandlingen.
EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (debate)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (debatt)
EnglishDefinition, description, presentation and labelling of spirit drinks (vote)
Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (omröstning)
English   Mr President, I would like to thank the Commissioner for his presentation.
   – Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för hans framställning.
EnglishThe next item is the presentation by Council of the draft general budget for 2004.
Nästa punkt är rådets framläggande av förslaget till allmän budget för 2004.
EnglishI am very pleased that the Commissioner mentioned this in her presentation.
Jag är väldigt glad över att kommissionsledamoten nämnde detta i sin redogörelse.
EnglishCommissioner, you talked in your presentation about distorting competition.
Herr kommissionsledamot! Ni talade i er presentation om snedvriden konkurrens.
EnglishI could hear in his presentation and in his voice his commitment to Europe.
Jag kunde höra hans engagemang för Europa i hans presentation och i hans röst.
EnglishPresentation by the Council of the draft general budget - Budget 2009 (debate)
Rådets presentation av förslaget till allmän budget - Budgetförfarandet 2009 (debatt)
EnglishThe first item is the presentation of the Court of Auditors' annual report for 2009.
Den första punkten är presentationen av revisionsrättens årsrapport för 2009.