"prejudice" - Svensk översättning

EN

"prejudice" på svenska

volume_up
prejudice {substantiv}
SV

EN prejudice
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

prejudice (även: bias, stereotype)
It is a prejudice, however, and therefore incorrect.
Det är dock en fördom, och därför är det felaktigt.
Det är också absolut en fördom.
Europe is so far away, they say, and this prejudice grows when politicians here join in.
Europa är så långt borta, säger de, och denna fördom ökar när politikerna här ansluter sig till dem.
prejudice (även: bias)
This is an example of prejudice which makes a Europe of common values impossible.
Detta är ett exempel på den fördomsfullhet som gör ett Europa med gemensamma värderingar omöjligt.
Rigour is of course needed, but not prejudice.
Det behövs självklart stränga krav, men inte fördomsfullhet.
In part, small-minded prejudices are involved here.
Till en del är det här frågan om en trångsynt fördomsfullhet.

2. juridik

prejudice

Synonymer (engelska) till "prejudice":

prejudice

Användningsexempel för "prejudice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey will also make it possible now to overcome fear, prejudice, and hatred.
De kommer också att göra det möjligt att nu besegra fruktan, fördomar och hat.
EnglishHowever, this does not prejudice our position on the Lax report on the visa code.
Men det påverkar inte vår inställning till Henrik Lax' betänkande om viseringskodexen.
EnglishWithout prejudice of the draft treaty establishing a Constitution for Europe
Utan inverkan på utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
EnglishWe must investigate without prejudice but without being blind to the possibilities.
Vi måste undersöka utan fördomar, men vi får inte blunda för möjligheterna.
EnglishAt the moment they are being denied that choice by prejudice against GMOs.
För närvarande förvägras de det valet på grund av fördomar mot GMO-produkter.
EnglishWithout prejudice to the other elements, these are the key elements for better lawmaking.
Utan att det påverkar andra led är de centrala instanser för bättre lagstiftning.
Englishlimiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
EnglishIt also illustrates clearly the antinuclear prejudice of part of this House.
Den illustrerar också tydligt Europaparlamentets motvilja mot kärnenergi.
EnglishIn addition, the prejudice against and degradation of these people has gone on long enough.
Dessutom har fördomarna mot och förnedringen av dessa människor pågått länge nog.
EnglishWe must fight fervently to eradicate the prejudice against these people.
Vi måste anstränga oss till vårt yttersta för att utplåna fördomarna mot dessa folk.
Englishthe modernisation of social protection systems without prejudice to point (c).
Modernisering av systemen för socialt skydd, utan att det påverkar tillämpningen av led c.
EnglishThis is clearly impossible, for it may prejudice fundamental rights.
Det är naturligtvis inte möjligt eftersom det kan skada grundläggande rättigheter.
English Paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to Article III-196 of the Constitution.
    Punkterna 1 och 2 skall inte påverka tillämpningen av artikel III-196 i konstitutionen.
EnglishRacial prejudice undermines security and should play no part in our security policy.
Rasistiska fördomar undergräver säkerhet och får inte spela någon roll i vår säkerhetspolitik.
EnglishObjective fears or prejudice, situational prudence or disappointment?
Rädsla baserad på fakta eller fördomar, försiktighet över situationen eller besvikelse?
EnglishThis prejudice must be suppressed by the Feira Council if the project is to succeed.
Denna avoghet måste stävjas av Europeiska rådet i Feira, om projektet skall bli framgångsrikt.
EnglishThis is an example of prejudice which makes a Europe of common values impossible.
Detta är ett exempel på den fördomsfullhet som gör ett Europa med gemensamma värderingar omöjligt.
EnglishYour own words, Commissioner, are that you should not prejudice the scientific debate.
Ni sade själv att man inte bör påverka den vetenskapliga debatten.
EnglishIt is only ideological prejudice which causes the European Union to do this, today, with hesitation.
Det är bara ideologiska fördomar som får EU att i dag tveka med dessa åtgärder.
EnglishLet us not be guided by prejudice, or else there will be a rude awakening in store for us.
Låt oss inte styras av fördomar, för då kommer vi att ställas inför ett bryskt uppvaknande.