"to predominate" - Svensk översättning

EN

"to predominate" på svenska

EN to predominate
volume_up
[predominated|predominated] {verb}

to predominate (även: to abound, to exuberate)

Användningsexempel för "to predominate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI feel that this is the form that should predominate in our contacts.
Jag anser att det är denna form som bör vara dominerande i våra kontakter.
EnglishIn reply to Mr Alyssandrakis, I feel that commercial issues should not be allowed to predominate.
För att svara Alyssandrakis anser jag att handelsaspekterna inte bör vara dominerande.
EnglishProfessions and workplaces dominated by women still tend to be undervalued compared to those where men predominate.
Kvinnodominerade yrken och arbetsplatser tenderar fortfarande att undervärderas jämfört med sådana där män dominerar.
EnglishIt is currently young, well educated and highly paid men who clearly predominate in the field of information technology.
I dag är ju unga, välutbildade och högavlönade män klart överrepresenterade bland dem som behärskar informationsteknologin.
EnglishWe must be particularly careful that national political passions do not predominate over the common European interest.
Vi måste vara särskilt försiktiga för att nationella politiska passioner inte skall gå före de gemensamma europeiska intressen.
EnglishThose professions and sectors in which women predominate, such as the retail and services sectors and some industries, need to be valued more highly.
Dessa yrken och sektorer där kvinnor är i majoritet, såsom detaljhandeln, tjänstesektorn och vissa industrier, måste värderas högre.
EnglishI am in favour of 45 minutes between commercial breaks, but not of the kind of advertising that starts to predominate over the product and its quality.
Jag är för att ha 45 minuter mellan reklamavbrotten, men jag är inte för sådan reklam som dominerar över produkten och dess kvalitet.
English1.What measures are planned to take account of these problems and prevent the collapse of various regions where these and other industries predominate?
1.Vilka åtgärder planeras för att ta itu med dessa problem och förhindra sammanbrott i vissa regioner där de ovannämnda industrierna och andra dominerar?
EnglishOn the matter of investment, let us be clear: we are not looking to impose our own investment codes, the ones which predominate in our countries and which suit us, on developing countries.
Vad gäller investeringar, låt oss vara tydliga: vi strävar inte efter att påtvinga utvecklingsländerna våra investeringskoder, som gäller hos oss och passar oss.
EnglishIn this respect, I would like to draw attention to two specific points, which I think are extremely indicative of the spirit and the methods which predominate within the Union's institutions.
Jag skulle i det avseendet vilja uppmärksamma på två särskilda punkter som verkar mycket avslöjande för den anda och de metoder som råder i unionens institutioner.
EnglishFinally, I support the cause because we need to have pay policies designed to reduce inequalities in pay and to achieve better pay for low-paid workers, among whom women predominate.
Slutligen stöder jag saken, eftersom vi behöver ha en lönepolitik som är utformad för att minska ojämlika löner och ge bättre löner till låglönearbetare, där kvinnorna dominerar.
EnglishIn Portugal, where small-scale pig holdings predominate, it is not right to introduce all at once a whole raft of profound changes to holdings, making them economically unviable.
I Portugal, där de små grisuppfödningsanläggningarna dominerar, är det inte riktigt att genast införa en hel rad djupa förändringar i anläggningarna, vilka gör dem omöjliga ur ekonomisk synvinkel.
EnglishGovernments' responsibilities must not predominate over those of civil society and the participation of all those involved in strategies of sustainable economic and social growth must be guaranteed.
Regeringarnas ansvar får inte överskugga det civila samhällets ansvar och alla aktörer som är inblandade i strategier för hållbar ekonomisk och social utveckling måste garanteras delaktighet.