"power" - Svensk översättning

EN

"power" på svenska

volume_up
power {substantiv}
SV

EN power
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

power (även: agency, arm, authority, command)
volume_up
makt {utr.}
Legislative power is essentially being turned into executive power.
Lagstiftande makt blir i allt väsentligt omvandlad till verkställande makt.
They can clearly see the Commission's dual power: the power to propose and the power to act.
Medborgarna ser tydligt kommissionens dubbla makt med förslag och utövande.
This would lead us to replace the power of right with the power of might.
Detta skulle innebära att vi ersätter lagens makt med kraftens makt.
power (även: beef, capacity, drive, energy)
volume_up
kraft {utr.}
Without such power, in an emergency these black boxes are potentially worthless.
Utan sådan kraft, riskerar dessa svarta lådor att vara värdelösa i en nödsituation.
Fortunately, that disaster did not have the same destructive power or scale.
Lyckligtvis hade den katastrofen inte samma destruktiva kraft eller omfattning.
I think this means "divine power of the ocean" in a Polynesian language.
Jag tror att det är betyder "havets gudomliga kraft" på ett polynesiskt språk.
power (även: bag, beef, body, force)
volume_up
styrka {utr.}
Additional economic strength is provided by the power stations and through tax revenue.
Ytterligare ekonomisk styrka tillhandahålls genom kraftstationerna och genom skatteintäkter.
In the next millennium Europe must acquire more political power alongside its economic power.
I det nya årtusendet måste Europa lägga en framöver utvecklad politisk styrka till sin ekonomiska.
I wish you a great deal of luck and staying power, Commissioner.
Jag tillönskar er mycket styrka, herr kommissionär.
This requires a power capable of maintaining dialogue with the European Central Bank.
Det kräver förmåga att föra en dialog med Europeiska centralbanken.
He depends, for his power, on his ability to make other people powerful.
För sitt inflytande måste han lita till sin förmåga att ge andra människor kraft.
I want to share with you some ideas about the secret power of time, in a very short time.
Jag skulle vilja dela med mig av några tankar om tidens mystiska förmåga på väldigt kort tid.
power (även: capacity)
We are all aware that the deep sea fishing fleet has rapidly increased in power and capacity.
Vi vet nämligen alla att djuphavsflottans prestationer och kapacitet snabbt har tilltagit.
The French Government has stated its aim of raising its offshore wind power generating capacity to 6 000 megawatts.
Regeringen har sagt sig vilja ta fram en kapacitet på 6 000 megawatt energiproduktion av sådant slag.
You have also said that soon, you will table fresh proposals in order to put an end to the concentration of power in the energy distribution.
Kan ni bekräfta att det betyder att stora producenter kommer att behöva lämna ifrån sig sin blockerande kapacitet i distributionsföretagen?.
power (även: ability, endowment, gift, talent)
volume_up
talang {utr.}
The redemptive power of music brought him back into a family of musicians that understood him, that recognized his talents and respected him.
Musikens försonande kraft förde honom tillbaka till en musikerfamilj som förstod honom, som såg hans talang och respekterade honom.
power (även: estate, state power)
If the matter were to be summarised, there could even perhaps be talk of the need for a European state power in the economic sphere.
Om man skulle sammanfatta det skulle man kanske t.o.m. kunna tala om behovet av en europeisk statsmakt på det ekonomiska området.
Who is that power, inconsistent and manipulative, with which you seek to cooperate in saving democracy, the rule of law, and our code of values?
Vilken är denna inkonsekventa och manipulativa statsmakt som ni vill samarbeta med för att rädda demokratin, rättsstaten och vår värdegemenskap?
Now this same power has proclaimed an international war on the global scourge of terrorism, finally asking all states to refrain from interfering in its internal affairs.
Nu har samma statsmakt förklarat internationellt krig mot den globala terrorismen och slutligen bett alla stater att sluta ingripa i landets inrikes frågor.
power
volume_up
potens {utr.}
Power is the exponent with which the base is to be raised to a power.
potens är exponenten som basen ska upphöjas till.
Potens: exponenten.
In this way you obtain a list of the powers of 2.
Då får du en lista över potenserna av 2.
power

2. näringsliv

The European Parliament has no power to remove a European judge.
Europaparlamentet har inte befogenhet att avsätta en domare i EGdomstolen.
However, when exercising this power, Member States should comply with EU law.
När medlemsstaterna utövar denna befogenhet ska de följa EU-lagstiftningen.
Taxation remains an exclusive power of the Member States.
Beskattningen förblir en exklusiv befogenhet för medlemsstaterna.

3. matematik

power
power
Maybe they didn't know what happens when you raise something to the zero power.
Kanske visste han inte vad som händer när något blir upphöjt till noll.
There's more than a 100 million colonies per gram, and 10 to the third power is around 1,000.
Det är mer än 100 miljoner kolonier per gram och 10 upphöjt till 3 är ungefär 1000.
This is a logarithmic scale, 10 to the eighth power.
Detta är en logaritmisk skala, 10 upphöjt till 8.

Användningsexempel för "power" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWho is talking about the purchasing power required to revive the internal market?
Vem talar om den köpkraft som krävs för att den inre marknaden ska återupplivas?
EnglishA few weeks ago, we debated the report on the decommissioning of power reactors.
För några veckor sedan debatterade vi betänkandet om avvecklingen av reaktorer.
EnglishSupporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels (
Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (
EnglishThere is a lack of power because each Member State is still doing as it likes.
Det saknas befogenheter eftersom varje medlemsstat fortfarande gör som den vill.
EnglishI have the power as President under Rule 155(2) to decide on the order of vote.
Som talman har jag enligt artikel 155.2 rätt att besluta om omröstningsordningen.
EnglishThere will be no shift in the balance of power between the EU and Member States.
Det kommer inte att bli något skifte i maktbalansen mellan EU och medlemsstaterna.
EnglishThe text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects' .
Texten skall alltså lyda: " ...från att investera i stora vattenkraftprojekt" .
EnglishThe text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects '.
Texten skall alltså lyda: "... från att investera i stora vattenkraftprojekt ".
EnglishIt is of course the issue of the funds for decommissioning nuclear power stations.
Det är naturligtvis frågan om fonderna för kärnkraftsanläggningarnas avveckling.
EnglishThe antidemocratic power in Belarus is concentrated very much in the President.
De anti-demokratiska krafterna i Vitryssland utgår i huvudsak från presidenten.
EnglishSome 60% of our electricity generation is based on European coal or nuclear power.
Ungefär 60 procent av vår elproduktion grundas på europeisk kol- eller kärnkraft.
EnglishWhen shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.
När en del av ett kärnkraftverk stängs ned ställs personalen inför nya utmaningar.
EnglishThey need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
De måste aktivt sträva efter marknadsinflytande, och i detta behöver de vårt stöd.
EnglishAnd, above all, there are no uniform safety standards for nuclear power stations.
Men framför allt finns det ingen enhetlig säkerhetsstandard för atomkraftverk.
EnglishThe seven who do not hold on to power back home can then share jobs in Brussels.
De sju som inte kan fortsätta där hemma kan då dela på arbetstillfällena i Bryssel.
EnglishPower is at stake, and so there are quite a few who are not mincing their words.
Makten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden.
EnglishI do not believe we can tolerate the continuation in power of the military junta.
Jag anser, att vi inte kan tolerera, att militären behåller makten efter sin kupp.
EnglishPower stations produce one-third of electricity and two-thirds of waste heat.
Kraftverken producerar en tredjedel elektricitet och två tredjedelar spillvärme.
EnglishPeople are not interested in the redistribution of power between the institutions.
Medborgarna är inte intresserade av hur makten mellan institutionerna omfördelas.
EnglishI have no personal view on how safe or dangerous this nuclear power station is.
Jag kan personligen inte bedöma hur farligt eller ofarligt detta kärnkraftverk är.