"politician" - Svensk översättning

EN

"politician" på svenska

volume_up
politician {substantiv}

EN politician
volume_up
{substantiv}

politician
As a French politician, I worked on an environmental safety initiative in Europe.
Som fransk politiker arbetade jag med ett miljösäkerhetsinitiativ i Europa.
In it, the superior work of a clever politician and a great lawyer are united.
Det förenar skickligheten hos en duktig politiker och en framstående jurist.
I consider myself to be a Dutch politician, not a European official.
Jag betraktar mig själv som en nederländsk politiker, inte som en europeisk tjänsteman.
politician (även: statesman)
That is the credibility of a statesman and a politician.
Det utgör trovärdigheten hos en statsman och politiker.
I can only refer to an English politician, maybe a statesman – Mr Kinnock will undoubtedly know him – Lord Carrington.
Jag kan bara hänvisa till en engelsk politiker, kanske en statsman – Neil Kinnock känner säkert till honom – Lord Carrington.
politician
- Madam President, Mr Graefe zu Baringdorf's allegation of deliberate mixing of this contaminate into feed is contemptible and unworthy of any professional politician.
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorfs anklagelse att man med avsikt har blandat denna kontaminerade olja i foder är avskyvärd och ovärdig varje yrkespolitiker.

Synonymer (engelska) till "politician":

politician

Användningsexempel för "politician" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHis colleague and fellow opposition politician Mahamat Saleh remains missing.
Hans kollega Mahamat Saleh, som också är oppositionspolitiker, saknas fortfarande.
EnglishFor that reason, as a trade politician, I wonder what can we do about it?
Av den anledningen undrar jag, som handelspolitiker, vad vi kan göra åt detta?
EnglishThese papers actively support the opposition politician, Mr Sam Rengie.
Det handlar om tidningar som aktivt stöder oppositionspolitikern Sam Rengie.
EnglishMoreover, every politician has a soft spot for small and medium-sized enterprises.
Och så är små och medelstora företag ju alla politikers kelgris.
EnglishYes, it has to be condemned, but any novice politician could have predicted this development.
Ja, det måste fördömas, men varje nybörjarpolitiker kunde ha förutsett denna utveckling.
EnglishThat would be great for the politician, but very bad for democracy.
Det skulle vara skönt för politikerna men ödesdigert för demokratin.
EnglishI believe we should uphold the task of the politician, which is twofold, in my opinion.
Jag anser att vi måste urskilja politikernas uppgift. Enligt min uppfattning är dessa uppgifter två.
EnglishThat would be great for the politician, but very bad for democracy.
Jag kommer att medverka på ett så konstruktivt sätt som möjligt.
EnglishMr Stockmann has always distinguished himself as an impartial politician who listens to all sides.
Ulrich Stockmann har alltid utmärkt sig som en opartisk poliker som lyssnar till alla parter.
EnglishThe agreements should provoke protests from any serious politician specialising in the law.
Avtalen borde få varje seriös rättspolitiker att protestera.
EnglishIt is always a sad moment in the life of a politician when you see a parliamentarian moving on.
Det är alltid ett sorgligt ögonblick i en politikers liv när man ser en parlamentariker gå vidare.
EnglishNot every politician is given the opportunity you have been given.
Bevisa att ni är värdig detta historiskt mycket viktiga arbete och att ni är en talman för oss alla.
EnglishThe problem cannot be reduced to the search for some kind of superman or outstanding politician.
Vi kan inte reducera problemet till att söka efter en man skickad av försynen eller en superpolitiker.
EnglishYou cannot intervene in domestic politics as a Portuguese politician; that is not acceptable.
Kritik av den ståndpunkten kommer inte att försvaga kommissionen, men era handlingar kommer att göra det.
EnglishWe have a prominent immigrant politician of Syrian origin.
Vi har en framstående invandrarpolitiker av syrianskt ursprung.
EnglishMr Garot is a committed politician on agricultural matters. He is well informed and takes a positive view of agriculture.
Garot är en engagerad jordbrukspolitiker som är kunnig och ser positivt på jordbruket.
EnglishA politician's first duty is to defend his ideas.
Varje politikers viktigaste åtgärd är att försvara sina idéer.
EnglishMr President, Tip O'Neill, the great Irish-American politician, once said: 'all politics is local'.
(EN) Herr talman! Tip O'Neill, den store irländsk-amerikanske politikern, sade en gång: ”All politik är lokal.”
EnglishSupport Geert Wilders and attend this outrageous political trial of a brave politician, Geert Wilders!
Stöd Geert Wilders och kom och närvara vid denna skandalösa politiska rättegång mot den modige politikern Geert Wilders!
EnglishFrench politician, Edouard Herriot, once said: 'Culture is what we are left with when we have forgotten everything'.
Den franske politikern Edouard Herriot sade en gång: ”Kultur är det vi har kvar när vi har glömt allting.”