"pleasure" - Svensk översättning

EN

"pleasure" på svenska

volume_up
pleasure {substantiv}

EN pleasure
volume_up
{substantiv}

pleasure (även: delight, enjoyment, fun, indulgence)
volume_up
nöje {neut.}
It will be a pleasure for me to send the code of practice to the minister.
Det skall bli mig ett sant nöje att skicka handlingsreglerna till ministern.
It has been a genuine pleasure to be a member of the conciliation delegation.
Det har varit ett stort nöje att vara ledamot i delegationen till förlikningskommittén.
It is a particular pleasure for me to be speaking alongside President Barroso.
Det är ett särskilt nöje för mig att tala vid sidan av ordförande José Manuel Barroso.
Latvia notes with pleasure the European Commission's proposals in this regard.
Lettland noterar med glädje kommissionens förslag i detta avseende.
To conclude, the European Socialists will take great pleasure...
Avslutningsvis är det med stor glädje som de franska socialisterna...
When that happens for once, it is naturally a pleasure for me to take note of it.
När det sker någon gång, tar jag naturligtvis med stor glädje åt mig det.
pleasure (även: volition, will, will power)
volume_up
vilja {utr.}
Can I say of Mr Brinkhorst that, as Margaret Thatcher said of Mikhail Gorbachev, he was a man it was a pleasure to work with.
Om Brinkhorst skulle jag vilja säga det som Margaret Thatcher sade om Michail Gorbatjov, att han var en man det var ett nöje att arbeta med.
(PL) Mr President, I would like once again to express my pleasure at the importance that the Community attaches to the need for innovation in Europe.
Jag skulle åter vilja uttrycka min glädje över den vikt som gemenskapen fäster vid behovet av nyskapande inom EU.
The Council must now demonstrate its will to produce results so that we can together take pleasure in the climate package as the best Christmas present this year.
Nu måste rådet visa sin vilja att uppnå resultat så att vi tillsammans kan glädja oss åt klimatpaketet som årets bästa julklapp.
pleasure (även: buzz, gusto)
One of the most common ones is happiness and pleasure.
En av de vanligaste sammanblandningarna är lycka och välbehag.
Like, you can feel intense pleasure and some others around you can be suffering a lot. ~~~ Now, what, then, will be happiness?
Som att du kan känna intensiv välbehag och andra runtomkring dig kan lida en hel del Nu är frågan, vad är då lycka?
But, if you look at the characteristics of those two, pleasure is contingent upon time, upon its object, upon the place.
Men om du tittar på det utmärkande hos dessa två, välbehag beror på tid, beror på objektet ifråga, beror på omgivningen.
pleasure (även: appetite, bent, desire, inclination)
volume_up
lust {utr.}
Passion and that the work is meaningful and filled with pleasure is important for today's workers.
Passion och att arbetet är lust- och meningsfyllt är viktigt för dagens arbetstagare.
pleasure (även: request, wish)
pleasure (även: attraction, buzz, charm, delight)
volume_up
behag {neut.}
I know that this is a problem for the governments who say that there is not enough money, but we have the pleasure of living long, comfortable lives.
Jag vet att regeringarna, som säger att det inte finns pengar, inte tycker om detta, men vi finner behag i att leva länge och väl.
pleasure (även: craving, desire, appetence)
volume_up
åtrå {utr.}
pleasure (även: discretion)
pleasure

Synonymer (engelska) till "pleasure":

pleasure

Användningsexempel för "pleasure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission has also taken cognisance of these two reports with great pleasure.
Kommissionen har också tagit del av dessa två betänkanden med stort intresse.
EnglishI am therefore sure that we will have the pleasure of hearing you in the future.
Därför är jag övertygad om att vi kommer att ha nöjet att höra er vid fler tillfällen.
EnglishMr President, it gave me great pleasure to read the resolution before us here today.
Herr ordförande! Jag läste aningen road den resolution som här har lagts fram.
EnglishI was indeed a few minutes late and did not have the pleasure of hearing her speech.
Jag blev några minuter försenad och fick inte förmånen att lyssna till hennes tal.
EnglishIt is my great pleasure to give the floor to the Prime Minster, António Guterres.
Jag har det stora nöjet att omedelbart ge ordet till premiärminister António Guterres.
EnglishI take genuine pleasure in the consensus that I feel exists in this House.
Jag gläds mycket uppriktigt åt den konsensus som jag känner finns här i kammaren.
EnglishWe now have the pleasure of listening once again to the European Union Youth Orchestra.
Nu får vi nöjet att än en gång lyssna till Europeiska unionens ungdomsorkester.
EnglishIt was my very great pleasure to cooperate on this as one of the shadow rapporteurs.
Jag hade det stora nöjet att få vara delaktig i detta som en av skuggföredragandena.
EnglishAffordable travel has enabled us to move around more freely for business and pleasure.
Under 2005 hade vi en 4-procentig tillväxttakt för antalet utländska besökare.
EnglishI have had the pleasure and the honour of leading several visits to various countries.
Jag har haft äran och förmånen att leda flera delegationer till olika länder.
EnglishMr President, pleasure boats generate a great deal of noise and pollution.
Herr talman! Fritidsbåtar väsnas en hel del och de smutsar ned enormt mycket.
EnglishI had the pleasure of discussing the programme with the competent committee.
Jag hade förmånen att få diskutera programmet med det aktuella utskottet.
English- Madam President, it is always a pleasure to be present with you in explanations of votes.
- (EN) Fru talman! Det är alltid så trevligt att förklara sin röst när ni är med.
EnglishBut to be swindled for the pleasure of doing it is really adding insult to injury.
Men att luras för nöjes skull, det är verkligen att strö salt i såren.
EnglishI have had the great pleasure of looking at the operation in my own constituency.
Jag hade det stora nöjet att få titta på driften i min egen valkrets.
EnglishIt is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
Vilken njutning, vilken lycka, att finna vår kollega baroness Sarah Ludford i full aktion.
EnglishWe are talking here about real savings in which we can take pleasure.
Här kan man verkligen tala om faktiska besparingar som man kan glädja sig över.
EnglishSo far as the Commission is concerned, we always have the pleasure of its presence.
Beträffande kommissionen har vi ju alltid nöjet att ha dem närvarande.
EnglishIt should prove most useful to all who have the pleasure of reading and studying it.
Den borde visa sig vara mycket användbar för alla som har nöjet att läsa och studera den.
EnglishIt is my very great pleasure to give the floor to the French President, Mr Jacques Chirac.
Jag har det mycket stora nöjet att genast lämna ordet till president Jacques Chirac.