"plea" - Svensk översättning

EN

"plea" på svenska

volume_up
plea {substantiv}

EN plea
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

plea (även: appeal)
Finally, a plea for the whisky industry: what is the transition situation?
Till sist, en vädjan för whiskyindustrin: Hur ser övergångssituationen ut?
I will therefore not hesitate to back the plea for a worldwide moratorium.
Jag tvekar alltså inte att stödja vädjan om ett världsomfattande moratorium.
That is a plea to Parliament, but also to the Commission.
Detta är en vädjan till parlamentet, men också till kommissionen.
volume_up
bön {utr.}
My plea to the Council would be that it should debate this regulation as soon as possible.
Min bön vore att man också i rådet så snart som möjligt diskuterar detta direktiv.
"God you've answered my plea again."
"Gud du har besvarat min bön igen."
Gud, du har besvarat min bön.
plea (även: answer, comeback, reply, retort)
volume_up
svar {neut.}
Finally, there is a plea for complementarity between the strategies of the European Union and NATO in relation to defence and security which, ladies and gentlemen, is absolutely vital.
Till sist finns det en vädjan om komplementaritet mellan EU:s och Natos strategier i förhållande till försvar och säkerhet som är absolut central.
Let me very briefly thank Mrs Jäätteenmäki and Mr Schwab for what I take to be their particular support and their plea for the Ombudsman's efforts to increase transparency.
Låt mig hastigt tacka Anneli Jäätteenmäki och Andreas Schwab för det som jag tar som ett särskilt stöd och försvar av ombudsmannens insatser för ökad insyn.
plea (även: alibi, apology, excuse)
Madam President, Commissioner, I apologise if I am now breaking with protocol, but I cannot pass up this opportunity to make a passionate plea.
Jag ber om ursäkt om jag nu inte följer protokollet, men jag kan inte låta tillfället gå mig ur händerna att framföra en vädjan.
plea
volume_up
inlaga {utr.}
plea (även: vindication)

2. juridik

plea

Synonymer (engelska) till "plea":

plea

Användningsexempel för "plea" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   Mr President, I wish to make a plea on behalf of Europe's stateless nations.
   – Herr talman! Jag vill vädja om en sak på Europas statslösa nationers vägnar.
EnglishIn Point 25 he makes a plea for a 'monitoring system at Community level' and so on.
I punkt 25 pläderar han för ett " övervakningssystem på gemenskapsnivå" osv.
EnglishWe warmly endorse the plea for strict budgetary discipline by the European Parliament.
Yrkandet på en sträng budgetdisciplin i Europaparlamentet skriver vi gärna under.
EnglishMr Solana made a passionate plea for an open debate of this kind a moment ago.
För en stund sedan hörde vi Solana tala sig varm för en sådan öppen debatt.
EnglishMr Daul made a plea for this, which strikes me as appropriate and necessary.
Joseph Daul vädjade om detta, och det tycker jag är lämpligt och nödvändigt.
EnglishYou spoke of the transparency of your decisions just now, and the plea to public opinion.
Ni talade nyss om klarheten i era beslut och åberopandet av den allmänna opinionen.
EnglishI am making a plea that there should be no repeat of any such situation ever again here.
Jag vädjar om att motsvarande situation aldrig någonsin skall upprepas här.
EnglishI make that plea very strongly and, as we know, Mr Barnier has already agreed to do so.
Detta uppmanar jag mycket starkt till, och som vi vet har Michel Barnier redan samtyckt.
EnglishI agree with Professor Cabrol's passionate plea to drive back tobacco.
Jag instämmer i professor Cabrols passionerade plädering för att minska tobaksbruket.
EnglishI would make a plea to give priority to fans who are going to see their own team playing.
Vi borde vädja om att prioritera de fans som skall se sitt eget lag spela.
EnglishI am also extremely taken with the serious plea by President-in-Office Lindh on this matter.
Jag är likaså mycket nöjd med rådsordförande Lindhs allvarstyngda anförande i saken.
EnglishI wish to finish on the plea that these comitology committees are operating in secret.
Jag vill avsluta med att de här kommittéerna arbetar under sekretess.
EnglishI thank Mr Berenguer Fuster for making such a strong plea to the Commission.
Jag tackar herr Berenguer Fuster för att han framställer en så stark begäran till kommissionen.
EnglishSo I am joining in the plea for some European assistance for this area.
Jag sällar mig till dem som vädjar om gemenskapsstöd till det området.
EnglishThere should have been a much stronger plea for retaining the name Monetary Committee.
En plädering för att behålla namnet Monetära kommittén skulle ha varit mycket mer konsekvent.
EnglishI therefore support my colleague Mr Nicholas Clegg's plea for change during the Convention.
Därför stöder jag också min kollega Nicolas Cleggs yrkande på anpassning under konventet.
EnglishMy plea is: Please, respect the amendments that have been put today.
Jag ber er att respektera de ändringsförslag som har lagts fram i dag.
EnglishI wholeheartedly back Mr Titley's plea to grant the candidate states a more prominent role.
Jag stöder helhjärtat Titleys plädering för att låta kandidatländerna spela en större roll.
EnglishI read a plea for calling it instead 'learning as you live '.
Jag läste en plädering för att i stället kalla det att lära genom att leva.
EnglishI read a plea for calling it instead 'learning as you live' .
Jag läste en plädering för att i stället kalla det att lära genom att leva.