EN

plan {substantiv}

volume_up
We have a long-term plan, a medium-term plan and a short-term plan.
Vi har en långsiktig plan, en plan på medellång sikt och en kortsiktig plan.
So plan B, always a plan B. In a fighter, you have an ejection seat.
Så, plan B. Det finns alltid en plan B. I ett stridsflygplan har du en katapultstol.
Alongside this action plan for Africa, there is apparently a new plan by the FAO.
Vid sidan om den här handlingsplanen för Afrika, har FAO tydligen också en ny plan.
The European plan, as you know, unfortunately falls well short of the American plan.
Som ni vet motsvarar den europeiska planen tyvärr inte alls den amerikanska planen.
The support given to this Plan by Parliament was decisive and now the Plan must be implemented.
Planen fick stort stöd av parlamentet och nu måste planen genomföras.
As Mrs Ries also said, the plan is an evaluation plan rather than an action plan.
Som Frédérique Ries också sade är planen en utvärderingsplan snarare än en handlingsplan.
How does the Commission plan to reconcile all these aspects of the problem?
På vilket sätt avser kommissionen att jämka samman alla dessa aspekter på problemet?
Thirdly, we must work in a consistent manner on a binding employment plan.
För det tredje måste vi arbeta på ett konsekvent sätt med en bindande sysselsättningsplan.
Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
Först då kan den på ett trovärdigt sätt ta ledningen i Accra och lägga fram en ambitiös plan.
Has the Commission any plans to investigate and cost this technology in the run-up to Buenos Aires?
Avser kommissionen att inför dessa förhandlingar undersöka denna metod och utvärdera kostnaden för den?
Officially the European Commission says that abortion cannot be financed as a method of family planning.
Officiellt säger Europeiska kommissionen att abort inte kan definieras som metod för familjeplanering.
Abortion is not seen in any of the organisations we are supporting as an instrument in family planning.
Ingen av de organisationer som vi stöder betraktar abort som en metod för befolkningsplanering.
Open the plan up, and, in one click, jump.
Öppna ritningen, och, med ett klick, hoppa.
SV

plan {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Det existerar sådana exempel som på ett personligt plan blir dramatiska.
There are many such examples, which are dramatic at a personal level.
Man kan inte heller placera användarna av järnvägen och vägdirektörerna på samma plan.
We cannot consider rail users and road users on the same level either.
Handeln måste diskuteras på ett jämlikt plan.
It must be ensured that trade affairs are discussed on a level playing field.
Under tiden fortsätter vi att arbeta för fullt på alla plan: med humanitära och politiska frågor och med säkerheten.
In the meantime, we continue to work flat out on all tracks: humanitarian, political and security.
2. matematik
Senap, precis som tomatsås, är på ett horisontalt plan.
Mustard exists, just like tomato sauce, on a horizontal plane.
Faktum är att den skickade ett plan till Tripoli för att hämta dessa personer.
In fact, it sent a plane to Tripoli to pick them up.
Det är en stor risk med ett plan för 30 miljoner dollar, löjtnant.
That's a big gamble with a $30- million dollar plane, Lieutenant.

Användningsexempel för "plan" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishIt is our plan, we are anxious to state, to combat all forms of social dumping.
Vi vill särskilt betona att vi avser att bekämpa alla former av social dumpning.
English99% of all businesses are now affected by this ambitious plan.
Vad innebär det? 99 procent av alla företag påverkas nu av denna ambitiösa plan.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Företagsägare som ska gå i pension måste planera företagsöverlåtelsen i förväg.
EnglishSubject: Spain's National Hydrological Plan (NHP) and Mediterranean agriculture
Angående: Den spanska vattenplanen och jämvikten i jordbruket i Medelhavsområdet
EnglishThe Action Plan for 2004–2006 lays down the guidelines for the next three years.
I handlingsplanen för 2004–2006 fastställs riktlinjerna för de närmaste tre åren.
EnglishThe action plan designates 16 concrete actions at all levels and in all sectors.
Handlingsplanen anger 16 konkreta åtgärder på alla nivåer och inom alla sektorer.
EnglishThere is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
Det finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
EnglishWhat matters now is the extent to which this action plan is actually implemented.
Det som är viktigt nu är i vilken utsträckning som denna handlingsplan genomförs.
EnglishThat was approved, in the revised action plan, by the majority of stakeholders.
Det godkändes i en reviderad handlingsplan av flertalet av de berörda parterna.
EnglishThis is one of the actions in the action plan that I presented before the summer.
Det är en av åtgärderna i den handlingsplan som jag presenterade före sommaren.
EnglishHowever, we badly need a business plan, and that is what I am asking you for.
Men vi är i trängande behov av en verksamhetsplan, och det är vad jag ber er om.
EnglishThe government must also present its plan to rationalise the judicial system.
Regeringen måste också lägga fram sin plan för rationalisering av rättsväsendet.
EnglishI would add that, with your plan, we will have a milk shortage in the future.
Jag vill tillägga att vi genom er plan kommer att få brist på mjölk i framtiden.
EnglishIf so, how do you then plan to curb them, or what might contribute to curbing them?
Och hur avser ni i så fall att dämpa den, och vad skulle kunna bidra till detta?
EnglishMid-term review of the European Environment and Health Action Plan 2004-2010 (
Halvtidsöversyn av den europeiska handlingsplanen för miljö och hälsa 2004-2010 (
EnglishUnfortunately, neither of the parties has put a sound peace plan on the table.
Tyvärr är det fortfarande ingen av parterna som har lagt fram en god fredsplan.
EnglishSubject: Scientific meeting at Ispra to discuss Spain's national hydrological plan
Angående: Vetenskapligt möte i Ispra om den spanska nationella vattenresursplanen
EnglishI do not know how exactly you envisage this or how exactly you plan to participate.
Jag vet inte exakt hur du föreställer dig detta eller hur exakt du tänker delta.

"planetary gear" på svenska

volume_up
planetary gear
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"planning goals" på svenska

volume_up
planning goals
Swedish
Mera chevron_right

"planning guidance" på svenska

volume_up
planning guidance
Swedish
Mera chevron_right