EN plain
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

plain (även: plains)
plain
plain
plain (även: flat, tableland)
volume_up
slätt {utr.}
On the barren plain of Zama... there stood the invincible armies... of the barbarian Hannibal.
På de karga slätterna vid Zama... stod oövervinneliga arméer... under barbaren Hannibals befäl.
The ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
Förfadern till aporna stannade i träden. ~~~ Våra förfäder gick ut på slätten.
And she intends to show the family how beautiful the plain is towards Vreta Kloster.
Och hon kommer att visa familjen hur vacker slätten är ut mot Vreta Kloster.

2. teknik

plain

Användningsexempel för "plain" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn plain language, the European Court of Justice cannot enforce the Charter.
För att tala klartext, EG-domstolen kan inte upprätthålla respekten för stadgan.
EnglishYou made it plain to this House that you were either unwilling or unable to do so.
Ni klargjorde för parlamentet att ni antingen inte vill eller inte kan göra detta.
EnglishI want to make it absolutely plain that the Commission shares these concerns.
Jag vill säga rent ut att kommissionen delar parlamentets oro i detta sammanhang.
EnglishOnce again I beg you, be positive, but be honest and make things plain too.
Ännu en gång ber jag er att vara positiva, ärliga och också göra saker tydliga.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
Förfadern till aporna stannade i träden. ~~~ Våra förfäder gick ut på slätten.
EnglishSome of the amendments which have been retabled seem to be just plain wrong.
Vissa av de ändringsförslag som har lagts fram på nytt verkar vara helt felaktiga.
EnglishIt is plain to see, however, that ILO conventions are violated in some Member States.
Det är dock uppenbart att man bryter mot ILO:s konventioner i några medlemsländer.
EnglishAnd she intends to show the family how beautiful the plain is towards Vreta Kloster.
Och hon kommer att visa familjen hur vacker slätten är ut mot Vreta Kloster.
EnglishWe do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.
Vi vill inte att tidsfristen förlängs till 2013, och det vill vi gärna säga rakt ut.
EnglishLocally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
Lokalt kan vi sluta att täcka över översvämmad mark och våtmarker med betong.
EnglishAutoFormat can be used to format text documents and for plain ASCII texts.
Du kan använda AutoFormat för formatering av textdokument och ren ASCII-text.
EnglishWould you like to convert the message to plain text or send it in HTML anyway?
Vill du konvertera meddelandet till oformaterad text eller skickadet i HTML-format ändå?
EnglishAny delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
En försening skulle öppna dörren för ren och skär stöld av immateriella rättigheter.
EnglishProposing a comprehensive directive is a necessity and is plain common sense.
Att föreslå ett uttömmande direktiv är nödvändigt och rent sunt förnuft.
EnglishThe reports about the tragedies unfolding at our external borders are as plain as day.
Rapporterna om de tragedier som utspelar sig vid våra yttre gränser är helt entydiga.
EnglishMoreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
Dessutom ska avtalen vara utformade på ett enkelt och begripligt språk.
EnglishLet me make it absolutely plain to this House: there is no food crisis.
Låt mig göra det absolut tydligt för församlingen: Det finns ingen livsmedelskris.
EnglishThis time, we should make it plain that a bad constitution is not better than nothing.
Den här gången bör vi klargöra att en dålig konstitution inte är bättre än ingenting.
EnglishWe need to communicate our public purpose in plain and meaningful terms.
Vi behöver förmedla vårt offentliga syfte på ett klart och meningsfullt sätt.
EnglishThe problems were, and are, plain to see; the question is what we are doing about them.
Problemen var, och är, lätta att upptäcka; frågan är vad vi ska göra åt dem.