EN

pitiful {adjektiv}

volume_up
If we look at the situation regarding the application of conventions in the same area, we see that the situation is pitiful.
Granskar vi situationen vid konventionstillämpningen inom samma område, ser vi ju att situationen är beklagansvärd.
In actual fact, even if the client’ s role in all of this is a pitiful one, I am convinced that it should not be swept under the carpet.
Även om kunden har en beklagansvärd roll i allt detta, är jag faktiskt övertygad om att den inte bör sopas under mattan.
In actual fact, even if the client’s role in all of this is a pitiful one, I am convinced that it should not be swept under the carpet.
Även om kunden har en beklagansvärd roll i allt detta, är jag faktiskt övertygad om att den inte bör sopas under mattan.
The level of commercial experience in this Chamber is pitiful.
Bristen på erfarenhet från näringslivet här i kammaren är sorglig.
Some of your predecessors saw their image go from one of triumphant self-confidence to one of pitiful weakness, all in the space of six months.
Vissa av era företrädare har sett sitt anseende förvandlas från triumferande självförtroende till sorglig svaghet, allt inom loppet av ett halvår.
With some honourable exceptions, the response from European allies has been pitiful.
Med några hedrande undantag har responsen från Europas allierade varit ynklig.
There are, however, a number of legal principles involved here that we cannot dispense with, and the Commission's efforts to uphold these legal principles are pitiful.
Kommissionen har gjort en ynklig insats när det gäller uppfyllandet av dessa rättsliga principer.
This quite pitiful desire to limit damage cannot make us forget that the shackles were put in place with the active support of liberal socialists, particularly in Italy and France.
Detta ganska ynkliga försök att begränsa skadorna kan inte skyla över att detta tvång införts med de socialliberalas aktiva stöd, i synnerhet i Italien och Frankrike.
pitiful (även: pathetic, piteous)
When we consider that a conference will soon be held in Moscow, it becomes clear that the European Union's presence in this peace process is somewhat pitiful.
När vi dessutom beaktar att nästa möte kommer att hållas i Moskva, så blir Europeiska unionens närvaro något patetisk.
When we consider that a conference will soon be held in Moscow, it becomes clear that the European Union' s presence in this peace process is somewhat pitiful.
När vi dessutom beaktar att nästa möte kommer att hållas i Moskva, så blir Europeiska unionens närvaro något patetisk.
Compensation has been pitiful, responsibility accepted negligible.
Kompensationen har varit usel, och man har tagit på sig ett minimalt ansvar.
   Minister, is that answer not a pitiful and cowardly cop-out?
Är inte detta svar en ömkansvärd och feg undanflykt?

Användningsexempel för "pitiful" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWith some honourable exceptions, the response from European allies has been pitiful.
Med några hedrande undantag har responsen från Europas allierade varit ynklig.
EnglishWe must finally stop seeing minority groups, such as immigrants, as pitiful.
Vi måste sluta att betrakta minoritetsgrupper, såsom invandrare, som beklagansvärda.
EnglishI will not comment further on this never-ending story with its pitiful outcome.
Men det ni tar upp här i dag, herr talman, är en rättspolitisk fråga.
English'It is pitiful that hard drugs have to be bought on the illegal circuit
Det är trots allt bedrövligt att missbrukarna måste köpa dyra droger i olagliga kretsar.
English'It is pitiful that hard drugs have to be bought on the illegal circuit.'
Det är trots allt bedrövligt att missbrukarna måste köpa dyra droger i olagliga kretsar.
EnglishI will not comment further on this never-ending story with its pitiful outcome.
Jag tänker inte fortsätta att kommentera den här evighetshistorien och dess sorgliga resultat.
EnglishAnything else will be seen as a pitiful endorsement of such abuses.
Allt annat kommer att uppfattas som ett beklagansvärt stöd för sådana kränkningar.
EnglishOn a more serious note, democratic scrutiny of these declarations is, of course, pitiful.
Skämt åsido, den demokratiska granskningen av dessa deklarationer är förstås bedrövlig.
EnglishCompensation has been pitiful, responsibility accepted negligible.
Kompensationen har varit usel, och man har tagit på sig ett minimalt ansvar.
EnglishThe second is the age-old, pitiful question of development aid.
Den andra frågan är den långdragna och bedrövliga frågan om utvecklingsbiståndet.
EnglishThe statement by the Commissioner and the position of the EU Commission are pitiful.
Kommissionärens tal och EU-kommissionens hållning är jämmerliga.
EnglishMr President, the Supplementary and Amending Budget makes pitiful reading.
Herr talman! Tilläggs- och ändringsbudgeten är bedrövlig läsning.
EnglishI repeat: what is happening here this evening is pitiful and disgraceful.
Jag upprepar: det som pågår här i kväll är ömkligt och skamligt.
English   Minister, is that answer not a pitiful and cowardly cop-out?
   Herr minister! Är inte detta svar en ömkansvärd och feg undanflykt?
EnglishThis is where we fall down, due to the pitiful lack of a similar agreement with the Republic of Cuba.
Och det är här vi stöter på den beklagansvärda avsaknaden av ett liknande avtal med Kuba.
EnglishThe level of commercial experience in this Chamber is pitiful.
Bristen på erfarenhet från näringslivet här i kammaren är sorglig.
EnglishSo far Europe has played no role at all here or at best a pitiful one.
Här har Europeiska unionen hittills inte spelat någon roll, eller möjligen en roll man får skämmas över.
EnglishPitiful, Mr President, but perhaps with fifty more deaths...
Ynkligt, herr ordförande, men kanske om ytterligare femtio dör...
EnglishI am not now going to repeat that pitiful and seemingly endless list of factors the resolution mentions.
Jag kommer inte att rekapitulera den sorgliga och till synes oändliga lista med faktor som resolutionen nämner.
EnglishI find it cheap, pitiful and even shameful that this debate has focused almost exclusively on the extension of patent protection.
Alla slags åtgärder måste vidtas för att förhindra överlappande försök.
Lär dig andra ord