EN

pick {substantiv}

volume_up
1. allmänt
pick (även: choice, option, poll, selection)
But my pick for the top Long News story of this past year was this one: water found on the moon.
Mitt val till den bästa nyheten av det gångna året för "Long News" var denna: vatten hittat på månen.
Why do we pick the vacations we do is a problem that confronts us with a choice between the two selves.
Varför vi väljer de semestrar vi väljer är ett problem vi möter med ett val mellan de två själven.
Do you think you could go to the store and get a choice of power bars, like we can, and pick the right one to match?
Tror du att du skulle kunna gå till en affär och få ett val av "PowerBars", som vi kan, och välja den rätta sorten som passar?
pick (även: hack, mattock, pickaxe)
Hacka och spade, en dollar per dag.
Some, to their shame, have sought to hide their submission to the Heads of Government by picking on Mr Solans.
En del, till deras skam, har försökt att dölja sin underkastelse inför regeringscheferna genom att hacka på Solans.
It would be very easy, especially with this legislative package, to pick on a particular occupational group and look no further.
Det skulle vara mycket enkelt att särskilt genom det här lagstiftningspaketet hacka på en bestämd yrkesgrupp och stanna där.
pick (även: filling, weave, web, weft)
pick (även: pickaxe)
pick (även: filling, weft, woof)
pick
2. musik
pick (även: plectrum)
volume_up
plektrum {neut.} [vard.]

Användningsexempel för "pick" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet me pick up what you said about a blind date, which was a fine phrase to choose.
Låt mig följa upp det ni sade om en blindträff, vilket var en bra formulering.
EnglishMy question, however, is this: what kind of signals is this group to pick up?
Men min fråga är följande: vilka slags signaler skall denna grupp fånga upp?
EnglishThe Commission cannot pick and choose the hierarchy of articles in this respect.
Kommissionen kan inte rangordna artiklarna som den vill i detta avseende.
EnglishIt is unfortunate if people pick one place or country to highlight this.
Det är olyckligt om folk väljer ut en plats eller ett land för att belysa detta.
EnglishMr President, I should like to pick up briefly on what Mr von Wogau said.
Herr talman! Jag skulle kortfattat vilja återkomma till vad Karl von Wogau sa.
EnglishUnless we are able to do that, we are going to have to pick up a huge bill.
Om vi inte lyckas med det kommer vi att tvingas betala ett mycket högt pris.
EnglishSo let us be glad that today we have managed to pick out the key points!
Så låt oss vara glada över att vi i dag har lyckats urskilja de centrala frågorna!
EnglishMr Guellec clearly does not pick up simple messages from ordinary voters.
Ambroise Guellec lyssnade uppenbarligen inte på enkla budskap från vanliga väljare.
EnglishThe birds fall to the ground where the hunters pick them up and finish them off.
Fåglarna faller till marken där jägaren samlar in dem och avlivar dem.
EnglishAnd now to my last comment, and I would like to pick up on Mrs Neyts ' point.
Sedan min sista anmärkning, herr talman, varvid jag tar upp Neyts punkt.
EnglishThere are about seven points from the discussion which I would like to pick up on.
Det finns cirka sju punkter från diskussionen som jag vill kommentera.
EnglishAnd now to my last comment, and I would like to pick up on Mrs Neyts' point.
Sedan min sista anmärkning, herr talman, varvid jag tar upp Neyts punkt.
EnglishI want to pick up on Mr MacCormick's points, because methinks he protests too much.
Jag vill säga några ord om MacCormicks punkter, för jag tycker att han klagar för mycket.
EnglishThese responsible companies cannot now be allowed to pick up the bill again.
Dessa ansvarsfulla företag får inte än en gång bli de som betalar dyrt.
EnglishSo I'll be back to pick them up around five, if that's OK with you.
Så jag kommer tillbaks för att hämta dem runt fem, om det är OK för er. ~~~ Va?
EnglishMadam President, I would like to pick up on the points made by my colleague, Mr McMahon.
Fru ordförande! Jag vill fortsätta med de frågor som togs upp av min kollega MacMahon.
EnglishPlenty of vultures out here that'll pick your bones clean before morning.
Det finns fullt av gamar här som kan käka upp resterna av dig på nolltid.
EnglishNow, if I may pick out these as examples, I think that we have good arguments on our side.
Men jag tror, för att använda dessa exempel, att vi har goda argument att komma med.
EnglishAllow me to pick out a few points from the report for brief comment.
Låt mig lyfta fram några enstaka punkter i betänkandet för en kort kommentar.
EnglishThe fact that the Commission plans to pick up this thread is good news.
Det är goda nyheter att kommissionen planerar att börja arbeta med frågan.