EN

phrase {substantiv}

volume_up
This is clearly a phrase that should be used in relation to animals, not people.
Detta är otvivelaktigt ett uttryck som borde användas om djur och inte om människor.
In Ireland we have a commonly used phrase - " if it is not broken, why fix it ".
I Irland har vi ett ofta använt uttryck - " om det inte är trasigt, varför laga det ".
That is a very vivid phrase which the Commission finds very apt.
Det är ett mycket livfullt uttryck som kommissionen finner mycket träffande.
phrase
This phrase is found in the equivalent article in the general directive.
Denna fras återfinns i motsvarande artikel i ramdirektivet.
At the moment we have a general introductory phrase followed by a list of examples.
För tillfället har vi en allmän inledande fras, som följs av en rad exempel.
This phrase consists of congratulating the rapporteur on the report they have drawn up.
Denna fras består i att gratulera föredraganden till betänkandet.
SV

catch phrase {utrum}

volume_up
catch phrase

Användningsexempel för "phrase" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe phrase would then be: 'Single representative' and not 'High representative'.
Meningen skulle då bli: ?Single representative? istället för ?High representative?.
English be replaced by the following phrase, which I shall again read out in English:
skall ersättas med följande mening, som jag även den skall citera på engelska:
EnglishThis is clearly a phrase that should be used in relation to animals, not people.
Detta är otvivelaktigt ett uttryck som borde användas om djur och inte om människor.
Englishbe replaced by the following phrase, which I shall again read out in English:
Jag uppmanar därför ledamöterna att stödja denna ändring av ändringsförslag 42.
EnglishThat would replace the last phrase that appears in the amendment at the moment.
Detta skulle ersätta den sista frasen som för närvarande finns i ändringsförslaget.
EnglishLet me pick up what you said about a blind date, which was a fine phrase to choose.
Låt mig följa upp det ni sade om en blindträff, vilket var en bra formulering.
EnglishThe phrase would then be: 'Single representative ' and not 'High representative '.
Meningen skulle då bli:? Single representative? istället för? High representative?.
EnglishThe phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Frasen ”unga människor” förekommer inte en enda gång i dessa allmänna riktlinjer.
EnglishNonetheless, the principle that inspired the Latin phrase is still relevant today.
Men den princip som ligger bakom den latinska frasen är fortfarande relevant.
EnglishIn Ireland we have a commonly used phrase - " if it is not broken, why fix it ".
I Irland har vi ett ofta använt uttryck - " om det inte är trasigt, varför laga det ".
EnglishThe tiresome phrase 'this shows that the EU is needed' is repeated like a mantra.
Den tröttsamma frasen ”detta visar att EU behövs” upprepas som ett mantra.
EnglishThe person who invented the phrase 'the Celtic Tiger' has not done Ireland a favour.
Personen som hittade på frasen " the Celtic Tiger" har inte gjort Irland en tjänst.
EnglishAt the moment we have a general introductory phrase followed by a list of examples.
För tillfället har vi en allmän inledande fras, som följs av en rad exempel.
EnglishAs you know, to us, Christian Democrats, civil society is not just a hollow phrase.
Som bekant är lokala organisationer mer än ett tomt begrepp för oss kristdemokrater.
EnglishThe phrase used in the motion for a resolution is potentially offensive to Indians.
Ordalydelsen i förslaget till resolution kan väcka anstöt hos de indiska medborgarna.
EnglishWe have heard the magic phrase, 'the two-state solution', spoken several times today.
Vi har hört den magiska meningen - ”tvåstatslösningen” - uttalad flera gånger i dag.
EnglishMr Preda, in your speech, you used the phrase 'a common European culture'.
(EN) Herr Preda! I ert anförande talade ni om en ”gemensam europeisk kultur”.
EnglishThe second question is: what is meant by the phrase, it ‘may go beyond the ’?
Den andra frågan är vad som avses med meningen ”kan gå utöver gemenskapens regelverk”?
EnglishVerified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."
Dessutom visas texten Verifierad av företagsägaren vid verifierade företagsuppgifter.
EnglishThe person who invented the phrase 'the Celtic Tiger ' has not done Ireland a favour.
Personen som hittade på frasen " the Celtic Tiger " har inte gjort Irland en tjänst.